Fond za Aktivne zajednice

je namjenski fond za unapređenje naselja i mjesnih zajednica u Tuzli, Kalesiji, Živinicama, Srebreniku i Lukavcu, koje su uključene u Mrežu aktivnih zajednica. Putem ovog Fonda, podstičemo saradnju i partnerstvo na nivou odabranih naselja u kojima se Lokalne grupe za razvoj zajednica redovno sastaju kako bi aktivno radili na riješavanju problema u svojoj zajednici. Svi projekti koji se predlože za podršku kroz ovaj Fond moraju biti usklađeni sa potrebama zajednice, te uvršteni u godišnji akcioni plan te zajednice. Veoma je važno da se u cijeli proces uključe sva tri sektora, te predstavnici svih građana, posebno onih iz ranjivih kategorija, kao što su mladi, stari, Romi, osobe sa invaliditetom i drugi. Projekti koji budu finansirani iz ovog Fonda treba da pomognu izgradnji povjerenja u zajednici, da potaknu redovnu komunikaciju i saradnju javnog, civilnog i poslovnog sektora, te da zagovaraju za pozitivne promjene na nivou naselja i lokalne zajednice.     

PROGRAM PODRŠKE RAZVOJU ZAJEDNICE
- FOND AKTIVNE ZAJEDNICE-
Poziv za podršku projektima lokalnih grupa za razvoj zajednice

 

PROGRAM PODRŠKE RAZVOJU ZAJEDNICE podstiče građanski aktivizam  i podržava ideje i inicijative koje će doprinijeti poboljšanju uslova življenja, podstaći građanski aktivizam i animirati mlade da se uključe u razvoj zajednice.

CILJEVI PROGRAMA

Osnovni cilj Programa je unapređenje i razvoj lokalnih zajednica u Tuzli, Kalesiji, Živinicama, Srebreniku i Lukavcu, kroz sufinansiranje projekata i inicjativa aktivnih građana za rješavanje zajedničkih problema, uz maksimalno korištenje svih raspoloživih lokalnih resursa i promociju suradnje između javnog, civilnog i poslovnog sektora.

Specifični ciljevi programa su:

  1. Sistemsko organiziranje građana i razvoj „žive“ demokratije kroz podršku akcijama samoorganizovanja i zagovaranja za promjene
  2. Osnaživanje i uključivanje građana, posebno onih iz ranjivih kategorija u razvoj zajednice kroz sistemsko organiziranje zajednice,
  3. Izgradnja povjerenja i poticanje lokalnih partnerstava, redovne komunikacije i međusobe saradnje javnog, civinog i poslovnog sektora na nivou razvoja zajednice,

KO MOŽE APLICIRATI?

Aplicirati mogu zajednice članice Mreže aktivnih zajednica i to sa područja Grada Tuzla: Dobrnja, Gornja Tuzla, Grabovica, Simin Han, Solina, Par Selo i Kiseljak; sa područja Općine Lukavac: Prokosovići, Bikodže; sa područja Općine Kalesija: Donje Vukovije i Hrasno;  sa područja Općine Srebrenik: Seona, Tinja i Lisovići,  te sa područja Općine Živinice: Šerići, Priluk i Gornje Živinice. Prednost u pozivu imaju nove zajednice.

ŠTA PODRŽAVAMO?

Podržavamo projekte iz različitih oblasti koje odgovaraju na potrebe lokalne zajednice ili su usmjerene na rješavanje određenog problema u zajednici.  Potrebe i problemi koji se rješavaju moraju biti izraženi u akcionom planu zajednice.

IZNOS PODRŠKE

Maksimalan iznos donacije po projektu je 3.000 KM a u izuzetnim slučajevima mogu se odobriti i veće donacije.  Obavezno novčano učešće aplikanta iznosi minimum 20% od odobrenog iznosa.

ROK ZA PRIJEM APLIKACIJA

Poziv je zatvoren 11.06.2017. godine.

KAKO APLICIRATI?

Aplicirati mogu isključivo Lokalne grupe za razvoj gore navedenih zajednica. Prilikom apliciranja potrebno je dostaviti projektni prijedlog u standardnoj aplikacionoj formi FTZ-a koju možete preuzeti na desnoj strani. U koliko vam je potrebna podrška pri ispunjavanju aplikacije možete se obratiti direktno u kancelariju Fondacije tuzlanske zajednice ili na broj telefona 362-830.

Potpisanu i ovjerenu dokumentaciju treba dostaviti u dva primjerka poštom ili lično u kancelariju Fondacije tuzlanske zajednice, na adresu:  Pozorišna 13, 75000 Tuzla i u elektronskoj formi na e-mail: inicijative@fondacijatz.org

OBAVEZNO pročitajte detaljnije informacije u kriterijima i uputama za popunjavanje aplikacije sa desne strane.

PROGRAM PODRŠKE RAZVOJU ZAJEDNICE

- FOND AKTIVNE ZAJEDNICE-

Poziv za podršku zagovaračkim projektima lokalnih grupa za razvoj

PROGRAM PODRŠKE RAZVOJU ZAJEDNICE podstiče građanski aktivizam  i podržava ideje i inicijative koje će doprinijeti poboljšanju uslova življenja, podstaći građanski aktivizam i animirati mlade da se uključe u razvoj zajednice.

CILJEVI PROGRAMA

Osnovni cilj Programa je unapređenje i razvoj lokalnih zajednica u Tuzli, Kalesiji, Živinicama, Srebreniku i Lukavcu, kroz sufinansiranje projekata i inicijativa aktivnih građana za rješavanje zajedničkih problema, uz maksimalno korištenje svih raspoloživih lokalnih resursa i promociju suradnje između javnog, civilnog i poslovnog sektora.

Specifični ciljevi programa su:

1.Sistemsko organiziranje građana i razvoj „žive“ demokratije kroz podršku akcijama samoorganizovanja i zagovaranja za promjene.

X
by Daugava
 
 
 
 
 

2.Osnaživanje i uključivanje građana, posebno onih iz ranjivih kategorija u razvoj zajednice kroz sistemsko organiziranje zajednice,

3.Izgradnja povjerenja i poticanje lokalnih partnerstava, redovne komunikacije i međusobe saradnje javnog, civinog i poslovnog sektora na nivou razvoja zajednice,

Cilj poziva:

Pružiti finansijsku podršku zagovaračkim projektima lokalnih grupa za razvoj kojima se rješavaju dugoročni društveni problemi u ciljanim zajednicama.

KO MOŽE APLICIRATI?

Aplicirati mogu ciljane članice Mreže aktivnih zajednica i to: Gornja Tuzla, Solina, Prokosovići, Donje Vukovije, Seona, Šerići.

ROK ZA PRIJEM APLIKACIJA

Rok za prijem aplikacija je 20.12.2016.​

IZNOS PODRŠKE

Maksimalan iznos podrške je 4000,00KM

KAKO APLICIRATI?

Prilikom apliciranja potrebno je dostaviti projektni prijedlog u aplikacionoj formi FTZ-a  koju možete preuzeti na desnoj strani. Prilikom ispunjavanja aplikacije izuzetno važno je da se vodite kriterijima koji se također nalaze na desnoj strani. Ukoliko vam je potrebna podrška pri ispunjavanju aplikacje možete se obratiti direktno u kancelariju Fondacije tuzlanske zajednice ili na broj telefona 362-832.

Potpisanu i ovjerenu dokumentaciju treba dostaviti poštom ili lično u kancelariju Fondacije tuzlanske zajednice, na adresu:  Pozorišna 13, 75000-Tuzla, i u elektronskoj formi na e-mail: inicijative@fondacijatz.org  sa naznakom Fond za aktivne zajednice -˝Zagovarački projekti˝.

OBAVEZNO pročitajte detaljnije informacije u kriterijima i uputama za popunjavanje aplikacije sa desne strane.

U periodu od 2012. do 2015. Fondacija tuzlanske zajednice sredstvima iz ovog Fonda je podržala  84 projekta sa 154 715,00KM. Također, Fondacija je u dva navrata, 2013. i 2015. godine, podržala renoviranje 12 društvenih prostora sa ukupno 85 498,00KM.Hronološki pregled podržanih projekata možete pogledati u dokumentima ispod: