Omladinska banka

Omladinska banka je program Fondacije tuzlanske zajednice, koja na jedinstven način uključuje mlade u aktivnosti za dobrobit zajednice.  U okviru ovog programa stvaramo mrežu mladih uključenih u Odbore Omladinskih banaka, koji donose odluke i distribuiraju grantove za podršku projektima koje vode mladi u Tuzli, Lukavcu, Kalesiji, Srebreniku i Živinicama. Sredstva se usmjeravaju na projekte za dobrobit zajednice, koje predlažu i vode mladi uzrasta od 15-30 godina, s ciljem riješavanja problema mladih i zajednice.   Kroz lični doprinos i aktivno djelovanje u zajednici, mladi imaju priliku da preuzmu inicijativu i da predlože projekte za poboljšanje uslova življenja u lokalnoj zajednici i otvaranje novih sadržaja i mogućnosti za mlade. 

JAVNI POZIV 4 – FM - 1/2019

PROGRAM PODRŠKE MLADIMA

Fond za mlade-Omladinska banka

Poziv za omladinske organizacije i neformalne grupe mladih

 

OMLADINSKA BANKA jeste program podrške idejama i inicijativama mladih koji na poseban način uključuje mlade u život zajednice, te ih motiviše na učešće u pozitivnim promjenama unutar iste.

Mlad si i član si omladinske organizacije ili neformalne grupe mladih iz Srebrenika, Kalesije, Živinica, Lukavca ili Tuzle? Imaš ideju kojom želiš doprinjeti unaprijeđenju kvaliteta života mladih sa područja tvoje zajednice? Omladinska banka Fondacije tuzlanske zajednice nudi ti podršku kako bi svoju ideju sproveo/la u dijelo.

CILJEVI

 1. Osnaživanje kapaciteta mladih u svim sferama njihovog djelovanja
 2. Osnaživanje mladih na samostalno donošenje odluka i djelovanje u lokalnoj zajednici
 3. Osnažiti omladinski sektor kroz jačanje programskih i organizacionih kapaciteta omladinskih organizacija.

PODRUČJE DJELOVANJA

Program Omladinske banke Fondacija tuzlanske zajednice sprovodi na području općina Kalesija, Lukavac, i na području gradova Srebrenik, Tuzla i Živinice.

KO MOŽE APLICIRATI?

 • Mladi od 15-30 godina
 • Neformalne grupe mladih sa područja gore navedenih općina (imaju prednost)
 • Registrovana udruženja mladih sa područja gore navedenih općina

ŠTA PODRŽAVAMO?

 • Inovativne projekte iz različitih područja društvenog života koji odgovaraju na potrebe lokalne zajednice i kojim se direktno utiču na poboljšanje položaja mladih.
 • Projekte koji promovišu građanski aktivizam i volonterizam i zasnovani su  na volonterskom angažmanu aplikanat.
 • Projekte koji su usmjereni na konkretno rješavanje određenog problema ili zadovoljene određene potrebe u zajednici .
 • Podržavamo isključivo kratkoročne projekte koji traju do 6 mjeseci.
 • Donacije se izdaju u vrijednosti  do 800 KM.

Projekti mogu biti iz različitih oblasti kao što su:

 • Zagovaranje i kampanje

Podržavamo kampanje za poboljšanje položaja mladih u lokalnoj zajednici; promociju volonterizma i aktivizma, zagovaranje za poštivanje ljudskih prava, dječijih prava, prava manjina i marginalizovanih skupina, organizacije javnih debata, diskusija, i slično.

 • Očuvanje okoliša i uređenje javnih površina 

Podržavamo ekološke projekte i promociju odgovornog odnosa prema prirodi, unapređenje uslova življenja kroz uređenje i očuvanje javnih mjesta, parkova, okoline stambenih zgrada, igrališta, te prostora za mlade.

 • Cjeloživotno učenje i neformalno obrazovanje

Projekti mladih s ciljem jačanja socijalnih vještina i kompetencija za 21. vijek, posebno poduzetničkih i liderskih vještina, korištenja novih tehnologija, jačanja ličnih kapaciteta članova udruženja, izgradnja samopouzdanja,  razvoj kritičkog mišljenja kod mladih i sl.

 • Zdrav način života i rekreacija

Podržavamo aktivnosti za mlade, djecu i porodicu, takmičenja i male turnire, između kvartova i lokalnih zajednica, promocije zdravog načina života i omasovljavanje rekreativnog sporta među djecom i mladima.  Prednost će se dati inovativnim idejama koji će promovirati rekreativni sport, što ne podrazumjeva podršku trenažnom procesu profesionalnih sportskih klubova i njihovih omladinskih pogona. 

 • Kultura i društveni život

Podržavamo kulturna dešavanja, izložbe, festivale, koncerte, umjetničke predstave, tematske večeri i slično. Prednost će se dati inovativnim idejama što ne podrazumjeva godišnje koncerte niti obljetnice i proslave godišnjica

 • Inovativne samoodržive projekte omladinskih organizacija

Inovativne projekte koji  su usmjereni na razvoj poduzetničkog duha i projekte koji obezbjeđuju samoodrživost organizacijama civilnog društva. Projekte koji podstiću usvajanje vještina i kompetencija  potrebnih na tržištu rada, koji su usmjereni na unapređenje rada organizacija civilnog društva i sl.

ROK ZA PRIJAVU

Aplikacije su zatvorene 05. maja 2019. godine.

KAKO APLICIRATI?

Aplicirati možete isključivo putem platforme za online apliciranje koja se nalazi na web stranici Fondacije tuzlanske zajednice. Prilikom apliciranja možete se koristiti ranijom projektnom aplikacionom formom kao urnekom, ali i uputama za popunjavanje online aplikacije.

Nakon što online aplikacija bude prihvaćena aplikant će dobiti potrdu o prijemu na mail u vidu word dokumenta ispunjene aplikacije, te ste dužni u roku od 7 dana dostaviti tu aplikaciju potpisanu i ovjerenu u dva štampana primjerka na adresu Fondacije: Pozorišna 13, 75000-Tuzla (lično ili poštom).

Ukoliko vam je potrebna podrška pri ispunjavanju online aplikacije možete se obratiti direktno u kancelariju Fondacije tuzlanske zajednice, na broj telefona 035 362-830/831 ili u putem mail-a:

Za Lukavac na obl@fondacijatz.org

Za Kalesiju na obk@fondacijatz.org

Za Srebrenik na obs@fondacijatz.org

Za Živinice na obz@fondacijatz.org

Za Tuzlu na obt@fondacijatz.org

OBAVEZNO pročitajte detaljnije informacije, upute za popunjavanje online aplikacije i kriterije.

NAPOMENA:

- U koliko se projekat realizuje u školi ili drugoj odgojno obrazovnoj ustanovi aplikant je obavezan dostaviti potvrdu-odobrenje nadležnog organa za provedbu projekta u toj ustanovi.
- Aplikanti čiji projekti budu podržani su obavezni obezbijediti novčane donacije iz lokalne zajednice u iznosu od 10% od odobrenog projektnog iznosa za dugoročnu održivost predmetnog  fonda. Na ovaj način, udružene donacije će obezbijediti dugoročno finansiranje budućih projekata za dobrobit zajednice. Promocijom filantropije, društvene odgovornosti i brige o lokalnoj zajednici stvaramo uslove za bolju budućnost svih nas.