Otvorite svoj fond

U okviru Fondacije tuzlanske zajednice, pojedinci, grupe građana, preduzeća, organizacije i druge fondacije, mogu osnovati vlastiti, privatni fond sa jednokratnom ili redovnom godišnjom donacijom u iznosu od minimalno 2000KM. Privatni fond omogućava donatorima koji žele donirati za dobrobit zajednice, da bez mnogo administrativnih procedura iskoriste servis i usluge FTZ-a kako bi ostvarili svoje filantropske želje.

 

Fondacija tuzlanske zajednice daje mogućnost pojedincima, porodicama, preduzećima, organizacijama, te neformalnim grupama građana da, bez mnogo administrativnih procedura i finanijskih troškova,  osnuju vlastiti fond za podršku civilnom sektoru i društvenokorisnim projektima u tuzlanskoj regiji. 

Jednokratnom donacijom ili redovnim godišnjim donacijama, donatori mogu osnovati, odnosno „izgraditi“ vlastiti fond, koji postaje operativan kada dostigne potrebni minimum u iznosu od 2000 KM za protočni fond ili 5000 KM za zaduženi fond, kako bi se započela distribucija donacija.  Način ulaganja u vlastiti fond se definiše putem Ugovora o osnivanju fonda.

U Ugovoru o osnivanju fonda se navodi ime fonda, svrha osnivanja fonda, interesi i želje donatora po pitanju distribucije sredstava, te druge informacije o načinu upravljanja fondom, kao i visina provizije FTZ-a na pružene usluge donatoru.  U Ugovoru o osnivanju fonda, donator može zadržati pravo da uspostavi kriterije i da, ukoliko želi, preporuči korisnika donacija. 

Fondacija tuzlanske zajednice savjesno rukuje svim donacijama i vodi odvojeno računovodstvo za svaki donatoriski fond, što potvrđuju revizorski izvještaji na godišnjoj osnovi. 

Fondovi koji se osnivaju u okviru FTZ, sa stanovišta obima i trajnosti uloženih sredstava, pripadaju tipovima protočnih i zaduženih fondova.

Protočni fondovi: Iako je naš prioritet da izgradimo dugoročne „zadužene" fondove za razvoj tuzlanske regije, donator može osnovati "protočni" fond iz kojeg se odmah distribuiraju grantovi, stipendije i druga podrška. Protočni fond se osniva u minimalnom iznosu od 2000 KM na godišnjem nivou, za period od minimalno 3 godine.  Fondacija daje mogućnost donatorima da, sukcesivno, putem redovnih godišnjih donacija vremenom izgrade privatni "protočni" fond, iz kojeg će se, u momentu kada dostigne potrebni minimum od 2000 KM, moći distribuirati donacije. Prema želji osnivača fonda, FTZ može preuzeti obavezu da objavi pozive za prijave aplikanta ili da odabere nekoliko mogućih primaoca granta po uputama od donatora, te da pažljivo administrira pristigle zahtjeve za podršku kako bi se udovoljilo željama donatora.

Zaduženi fondovi: Zaduženi fond se osniva sa minimalnom donacijom u iznosu od 5000 KM po fondu. Ova donacija funkcioniše kao vaša trajna „ finansijska zadužbina“ i kao takva se investira zajedno sa osnovnim fondom i drugim zaduženim fondovima pri FTZ.  Investiranjem privatnog zaduženog fonda ostvaruje se prihod koji se dalje koristi za redovnu distribuciju grantova na godišnjoj osnovi prema željama osnivača fonda.  Iznos privatnog zaduženog fonda ne može biti distribuiran korisnicima u vidu grantova. Investiranje svih zaduženih fondova pri FTZ je regulisano Pravilnikom o investiranju zaduženih fondova.  

Fondovi nemaju pravni subjektivitet.  Upravni odbor ima krajnju odgovornost za upravljanje fondovima.   Direktna kontrola nad fondovima pripada Upravnom odobru i nije moguća od strane donatora.  Donator i njegove interesne strane vezane za njega (članovi porodice, vlastito preduzeće i sličo) ne mogu imati koristi od fonda.  Poklonjena sredstva su nepovratne donacije koje postaju vlasništvo Fondacije tuzlanske zajednice i prema Zakonu mogu biti upotrebljena samo u aktivnosti od opšteg društvenog značaja.

Donacije i pokloni za fondove su moguće u vidu novčanih donacija, dionica, zemljišta i objekata, roba i usluga, druga imovina koja ima tržišnu vrijednost i može se unovčiti u korist osnivačkog uloga za fond.

Godišnje naknade za upravljanje fondovima su regulisane Odlukom o naknadama koji je donio Upravni odbor Fondacije TZ.

Osoblje Fondacije tuzlanske zajednice će u ime donatora koji otvori vlastiti fond:

 • Odgovoriti na veliki broj zahtjeva za podršku koje dolaze od građanskih udruženja i grupa;
 • Izvršiti procjenu prijedloga projekata i utvrditi one koji zadovoljavaju dogovorene kriterije donatorskog fonda;
 • Organizirati sastanke sa donatorom/ima ili ovlaštenim savjetnicima fondova kako bi se izvršio odabir projekata za podršku;
 • Potpisati Ugovor o donaciji sa odabranim korisnicima, te vršiti monitoring i izvještavanje o njihovoj realizaciji i uticaju na krajnje korisnike i zajednicu;
 • Prema želji donatora, organizirati posjete podržanim projektima za donatore;
 • Prema želji donatora, promovirati projekte i fond;
 • Investirati kapital fonda
 • Izvjestiti o stanju fonda na godišnjem nivou;
 • Osigurati finansijsku reviziju godišnjeg poslovanja Fondacije;
 • Pozvati donatore na godišnje sastanke i druge aktivnosti Fondacije;
 • Dostaviti godišnje izvještaje i novosti iz Fondacije u kojima su predstavljani fondovi i donatori, te prezentirani efekti ulaganja u razvoj lokalne zajednice.