Fond za Aktivne zajednice

je namjenski fond za unapređenje naselja i mjesnih zajednica u Tuzli, Kalesiji, Živinicama, Srebreniku i Lukavcu, koje su uključene u Mrežu aktivnih zajednica. Putem ovog Fonda, podstičemo saradnju i partnerstvo na nivou odabranih naselja u kojima se Lokalne grupe za razvoj zajednica redovno sastaju kako bi aktivno radili na riješavanju problema u svojoj zajednici. Svi projekti koji se predlože za podršku kroz ovaj Fond moraju biti usklađeni sa potrebama zajednice, te uvršteni u godišnji akcioni plan te zajednice. Veoma je važno da se u cijeli proces uključe sva tri sektora, te predstavnici svih građana, posebno onih iz ranjivih kategorija, kao što su mladi, stari, Romi, osobe sa invaliditetom i drugi. Projekti koji budu finansirani iz ovog Fonda treba da pomognu izgradnji povjerenja u zajednici, da potaknu redovnu komunikaciju i saradnju javnog, civilnog i poslovnog sektora, te da zagovaraju za pozitivne promjene na nivou naselja i lokalne zajednice.     

JAVNI POZIV  1 – FAZ – 1/2020

 

PROGRAM PODRŠKE RAZVOJU ZAJEDNICE

- FOND AKTIVNE ZAJEDNICE-

Poziv za podršku projektima organizovanja kulturno-društvenih događaja u zajednici

 

PROGRAM PODRŠKE RAZVOJU ZAJEDNICE podstiče građanski aktivizam  i podržava ideje i inicijative koje će doprinijeti poboljšanju uslova življenja i animirati mlade da se uključe u razvoj zajednice.

CILJEVI PROGRAMA

Osnovni cilj Programa je unapređenje i razvoj lokalnih zajednica u Tuzli, Kalesiji, Živinicama, Srebreniku i Lukavcu, kroz sufinansiranje projekata i inicijativa aktivnih građana za rješavanje zajedničkih problema, uz maksimalno korištenje svih raspoloživih lokalnih resursa i promociju suradnje između javnog, civilnog i poslovnog sektora.

Specifični ciljevi programa su:

1. Sistemsko organiziranje građana i razvoj „žive“ demokratije kroz podršku akcijama samoorganizovanja i zagovaranja za promjene

2. Osnaživanje i uključivanje građana, posebno onih iz ranjivih kategorija u razvoj zajednice kroz sistemsko organiziranje zajednice,

3. Izgradnja povjerenja i poticanje lokalnih partnerstava, redovne komunikacije i međusobne saradnje javnog, civilnog i poslovnog sektora na nivou razvoja zajednice,

Cilj poziva:

Unapređenje kulturno-društvenog života građana u rubnim zajednicama.

KO MOŽE APLICIRATI?

Aplicirati mogu isključivo mogu Lokalne grupe za razvoj zajednice, članice Mreže aktivnih zajednica, i to:

 • Grada Tuzla: Dobrnja, Gornja Tuzla, Grabovica, Simin Han, Solina i Par Selo;
 • Grada Srebrenik: Lisovići i Tinja;
 • Grada Živinice: Priluk i Živinice Gornje;
 • Općine Kalesija: Seljublje;
 • Općine Lukavac: Bikodže, Bokavići, Gnojnica, Prokosovići i Turija; 

ROK ZA PRIJEM APLIKACIJA

Poziv je otvoren do 05. aprila 2020. (nedjelja)

ŠTA PODRŽAVAMO?

 • Poziv je usmjeren isključivo za podršku organizaciji kulturno-društvenih događaja u zajednici kao što su: festivali, sajmovi, izložbe, vašari, folklorne smotre, koncerti i sl.;
 • Male projekte u vrijednosti do  800,00KM;
 • Kratkoročne projekte čiji je rok za realizaciju najviše 10 mjeseci;
 • Projekte koji su zasnovani na volonterskom angažmanu i saradnji svih članova jedne lokalne grupe za razvoj (više u kriterijima).

IZNOS PODRŠKE

Maksimalan iznos donacije po projektu za podršku organizaciji kulturno-društvenih događaja u zajednici je 800,00 KM a u izuzetnim slučajevima mogu se odobriti i veće donacije. 

Aplikanti čiji projekti budu podržani su obavezni obezbijediti novčane donacije iz lokalne zajednice u iznosu od 10% od odobrenog projektnog iznosa za dugoročnu održivost predmetnog  fonda. Na ovaj način, udružene donacije će obezbijediti dugoročno finansiranje budućih projekata za dobrobit zajednice. Promocijom filantropije, društvene odgovornosti i brige o lokalnoj zajednici stvaramo uslove za bolju budućnost svih nas.

NAPOMENA: Sva materijalna dobra i oprema koja bude nabavljena u okviru projekata, čiji su nosioci neformalne grupe, će prilikom nabavke biti darovana ustanovama koje predloži grant korisnik uz uslov da ista bude ostavljena na raspolaganje grant korisniku do završetka projekta.

KAKO APLICIRATI?

Aplicirati možete isključivo putem platforme za online apliciranje koja se nalazi na web stranici Fondacije tuzlanske zajednice. Prilikom apliciranja možete se koristiti ranijom projektnom aplikacionom formom kao urnekom, ali i uputama za popunjavanje online aplikacije.

Nakon što online aplikacija bude prihvaćena aplikant će dobiti potvrdu o prijemu aplikacije na mail u vidu pdf dokumenta ispunjene aplikacije, te ste dužni u roku od 7 dana dostaviti tu aplikaciju potpisanu i ovjerenu u dva štampana primjerka na adresu Fondacije: Pozorišna 13, 75000-Tuzla (lično ili poštom).

Ukoliko vam je potrebna podrška pri ispunjavanju online aplikacije možete se obratiti direktno u kancelariju Fondacije tuzlanske zajednice ili na broj telefona 035 362-830/831, te na mail: selma@fondacijatz.org  

OBAVEZNO pročitajte detaljnije informacije, upute za popunjavanje online aplikacije i kriterije.

PROGRAM PODRŠKE RAZVOJU ZAJEDNICE

- FOND AKTIVNE ZAJEDNICE-

Poziv za podršku zagovaračkim projektima lokalnih grupa za razvoj

 

PROGRAM PODRŠKE RAZVOJU ZAJEDNICE podstiče građanski aktivizam  i podržava ideje i inicijative koje će doprinijeti poboljšanju uslova življenja, podstaći građanski aktivizam i animirati mlade da se uključe u razvoj zajednice.

CILJEVI PROGRAMA

Osnovni cilj Programa je unapređenje i razvoj lokalnih zajednica u Tuzli, Kalesiji, Živinicama, Srebreniku i Lukavcu, kroz sufinansiranje projekata i inicijativa aktivnih građana za rješavanje zajedničkih problema, uz maksimalno korištenje svih raspoloživih lokalnih resursa i promociju suradnje između javnog, civilnog i poslovnog sektora.

Specifični ciljevi programa su:

 1. Sistemsko organiziranje građana i razvoj „žive“ demokratije kroz podršku akcijama samoorganizovanja i zagovaranja za promjene
 2. Osnaživanje i uključivanje građana, posebno onih iz ranjivih kategorija u razvoj zajednice kroz sistemsko organiziranje zajednice,
 3. Izgradnja povjerenja i poticanje lokalnih partnerstava, redovne komunikacije i međusobe saradnje javnog, civinog i poslovnog sektora na nivou razvoja zajednice,

Cilj poziva:

Pružiti finansijsku podršku dugoročnim zagovaračkim projektima lokalnih grupa za razvoj kojima se rješavaju prioritetni problemi u ciljanim zajednicama.

KO MOŽE APLICIRATI?

Aplicirati mogu članice Mreže aktivnih zajednica i to s područja:

 • Grada Tuzla: Dobrnja, Gornja Tuzla, Grabovica, Simin Han, Solina i Par Selo;
 • Grada Srebrenik: Lisovići i Tinja;
 • Grada Živinice: Priluk i Živinice Gornje;
 • Općine Kalesija: Seljublje;
 • Općine Lukavac: Bikodže, Bokavići, Gnojnica, Prokosovići i Turija

NAPOMENA:

 • Prednost će imati aplikanti koji su započeli svoje dugoročne zagovaračke projekte u 2019.toj godini uz podršku Fondacije

ROK ZA PRIJEM APLIKACIJA

Poziv je otvoren do 08. decembra 2019.

KAKO APLICIRATI?

Aplicirati možete isključivo putem platforme za online apliciranje koja se nalazi na web stranici Fondacije tuzlanske zajednice. Pored on line aplikacije aplikanti su dužni popuniti i dokumente:

Nakon što online aplikacija bude prihvaćena aplikant će dobiti potrdu o prijemu na mail u vidu word dokumenta ispunjene aplikacije, te ste dužni u roku od 7 dana dostaviti tu aplikaciju potpisanu i ovjerenu u dva štampana primjerka na adresu Fondacije: Pozorišna 13, 75000-Tuzla (lično ili poštom).

Ukoliko vam je potrebna podrška pri ispunjavanju online aplikacije možete se obratiti direktno u kancelariju Fondacije tuzlanske zajednice ili na broj telefona 035 362-830/831.

OBAVEZNO pročitajte detaljnije informacije u kriterijima i uputama za popunjavanje aplikacije sa desne strane.

JAVNI POZIV 7 – FAZ - 2/2019

Poziv za podršku projektima lokalnih grupa za razvoj zajednice

PROGRAM PODRŠKE RAZVOJU ZAJEDNICE

- FOND AKTIVNE ZAJEDNICE-

 

Pozivamo Lokalne grupe za razvoj zajednice, članice Mreže aktivnih zajednica, i to s područja:

 • Grada Tuzla: Dobrnja, Gornja Tuzla, Grabovica, Simin Han, Solina i Par Selo;
 • Grada Srebrenik: Lisovići i Tinja;
 • Grada Živinice: Priluk i Živinice Gornje;
 • Općine Kalesija: Seljublje;
 • Općine Lukavac: Bikodže, Bokavići, Gnojnica, Prokosovići i Turija;

PROGRAM PODRŠKE RAZVOJU ZAJEDNICE podstiče građanski aktivizam  i podržava ideje i inicijative koje će doprinijeti poboljšanju uslova življenja, podstaći građanski aktivizam i animirati mlade da se uključe u razvoj zajednice.

CILJEVI PROGRAMA

Osnovni cilj Programa je unapređenje i razvoj lokalnih zajednica u Lukavcu, Kalesiji, Srebreniku, Tuzli i Živinicama, kroz sufinansiranje projekata i inicjativa aktivnih građana za rješavanje zajedničkih problema, uz maksimalno korištenje svih raspoloživih lokalnih resursa i promociju suradnje između javnog, civilnog i poslovnog sektora.

Specifični ciljevi programa su:

 1. Sistemsko organiziranje građana i razvoj „žive“ demokratije kroz podršku akcijama samoorganizovanja i zagovaranja za promjene
 2. Osnaživanje i uključivanje građana, posebno onih iz ranjivih kategorija u razvoj zajednice kroz sistemsko organiziranje zajednice,
 3. Izgradnja povjerenja i poticanje lokalnih partnerstava, redovne komunikacije i međusobe saradnje javnog, civinog i poslovnog sektora na nivou razvoja zajednice,

ŠTA PODRŽAVAMO?

Podržavamo projekte iz različitih oblasti koje odgovaraju na potrebe lokalne zajednice ili su usmjerene na rješavanje određenog problema u zajednici.  Potrebe i problemi koji se rješavaju moraju biti izraženi u akcionom planu zajednice.

IZNOS PODRŠKE

Maksimalan iznos donacije po projektu je 3.000,00 KM a u izuzetnim slučajevima mogu se odobriti i veće donacije. 

Aplikanti čiji projekti budu podržani su obavezni obezbijediti novčane donacije iz lokalne zajednice u iznosu od 20% od odobrenog projektnog iznosa za dugoročnu održivost predmetnog  fonda. Na ovaj način, udružene donacije će obezbijediti dugoročno finansiranje budućih projekata za dobrobit zajednice. Promocijom filantropije, društvene odgovornosti i brige o lokalnoj zajednici stvaramo uslove za bolju budućnost svih nas

ROK ZA PRIJEM APLIKACIJA

Poziv je otvoren od 10.06. do 02.07.2019. (utorak)

KAKO APLICIRATI?

Aplicirati možete isključivo putem platforme za online apliciranje koja se nalazi na web stranici Fondacije tuzlanske zajednice. Prilikom apliciranja preporučujemo da se koristite uputama za popunjavanje on-line aplikacije.

Nakon što on-line aplikacija bude prihvaćena u bazu, aplikant će dobiti potvrdu o prijemu na mail sa kodom za izmjenu aplikacije.

Dodatno će grant tim nakon uvida u primljenu aplikaciju poslati istu aplikaciju u vidu pdf dokumenta u roku od 48h radnih sati od prijema iste na mail adrese navedene u aplikaciji. Nakon toga su aplikanti dužni u roku od 7 dana dostaviti tu aplikaciju potpisanu i ovjerenu u dva štampana primjerka na adresu Fondacije: Pozorišna 13, 75000-Tuzla (lično ili poštom).

Ukoliko vam je potrebna podrška pri ispunjavanju online aplikacije možete se obratiti direktno u kancelariju Fondacije tuzlanske zajednice ili na broj telefona 035 362-830/831.

OBAVEZNO pročitajte detaljnije informacije, upute za popunjavanje online aplikacije i kriterije.

U periodu od 2012. do 2018. Fondacija tuzlanske zajednice sredstvima iz ovog Fonda je podržala 186 projekta sa 435.870,04 KM. Također, Fondacija je u dva navrata, 2013. i 2015. godine, podržala renoviranje 12 društvenih prostora sa ukupno 85.498,00KM. Hronološki pregled podržanih projekata možete pogledati u dokumentima ispod: