Fond za otvorene škole u Gradu Tuzla

Fondacija tuzlanske zajednice u saradnji sa svojim strateškim partnerima UG Agora centar i  MU Interaktivne otvorene škole, promovira otvoreno obrazovanje i cjeloživotno učenje kao sastavne procese sveobuhvatnog razvoja zajednice.  One otvorene škole i otvoreni centri u Tuzli, koje/i razumiju filozofiju otvorenog obrazovanja i zalažu se za uključivanje zajednice u obrazovni poroces i cjeloživotno učenje, mogu kandidovati svoje projekte za sufinansiranje iz ovog Fonda.  Posebno se nadamo aplikacijama koje dolaze od Razvojnih timova škola, Savjeta otvorenih centara, roditeljskih i učeničkih vijeća, kao i drugih udruženja i grupa koji žele realizacijom svojih projekata doprinjeti procesu demokratizacije škole i unapređenju njene  saradnje sa zajednicom.  

JAVNI POZIV  11 – FOŠ –2/2019

PROGRAM PODRŠKE OTVORENOM OBRAZOVANJU

-FOND ZA OTVORENE ŠKOLE-

Poziv za podršku školskim projektima

Program podrške otvorenom obrazovanju usmjeren je na jačanje onih resursa u lokalnoj zajednici koji će proces otvorenog obrazovanja učiniti dostupnim, sadržajnijim i kvalitetnijim za sve građane. Prvenstveno program je usmjeren na demokratizaciju škola, odgojnih i obrazovnih institucija ali i onih organizacija i grupa koji provode programe cjeloživotnog učenja i otvorenog obrazovanja. 

CILJEVI

 • Izgradnja otvorenih škola u zajednici na području Grada Tuzla prema Standardima otvorenih škola u zajednici;
 • Izgradnja demokratskih procesa kao i podsticanje na učešće svih aktera u razvoju škole i zajednice
 • Osnaživanje djece i izgradnja njihovih kompetencija bitnih za kvalitetan život u zajednici
 • Jačanje organizovanja građana i razvoj ključnih kompetencija cjeloživotnog učenja.

KO MOŽE APLICIRATI?

 • Odgojno-obrazovne institucije sa područja Grada Tuzla
 • Registrovana udruženja koja se bave otvorenim obrazovanjem i cjeloživotnim učenjem, posebno ako su u pitanju programi saradnje sa obrazovnim institucijama.
 • Neformalne grupe koje svoj rad vežu uz obrazovne institucije (razvojni timovi škola, aktivi nastavnika, vijeća učenika, vijeća roditelja, školske sekcije, itd.)

ROK ZA PRIJAVU

PRIJAVE ZATVORENE 27. OKTOBRA

PRIORITETNA OBLAST: Škola radi u sprezi sa roditeljima, pomaže uklanjanje prepreka u učešću i učenju djece u nastavnom procesu i drugim temama u školi. Škola brine o tome da djeca budu u okruženju koje podstiče učenje”. (više detalja možete pročitati u Kriterijima)

Aplikacije mogu biti i iz drugih oblasti koje su navedene u kriterijima javnog poziva, s tim da projekti iz prioritetne oblasti imaju prednost.

ŠTA PODRŽAVAMO?

 • Inovativne projekte iz različitih oblasti koji odgovaraju na potrebe lokalne zajednice ali i potrebe škole kojim se direktno unapređuje kvalitet sadržaja cjeloživotnog učenja ali i otvorenosti škole prema zajednici.
 • Male projekte u vrijednosti od 500,00 - 2.000,00 KM
 • Projekte koji traju od 1 mjesec do maksimalno 1 godinu
 • Projekti  promovišu građanski aktivizam, volonterizam, cjeloživotno učenje i zasnovani su na volonterskom angažmanu aplikanata (više u kriterijima)

KAKO APLICIRATI?

Aplicirati možete isključivo putem platforme za online apliciranje koja se nalazi na web stranici Fondacije tuzlanske zajednice. Prilikom apliciranja možete se koristiti ranijom projektnom aplikacionom formom kao urnekom, ali i uputama za popunjavanje online aplikacije.

Nakon što online aplikacija bude prihvaćena aplikant će dobiti potrdu o prijemu na mail u vidu word dokumenta ispunjene aplikacije, te ste dužni u roku od 7 dana dostaviti tu aplikaciju potpisanu i ovjerenu u dva štampana primjerka na adresu Fondacije: Pozorišna 13, 75000-Tuzla (lično ili poštom).

Ukoliko vam je potrebna podrška pri ispunjavanju online aplikacije možete se obratiti direktno u kancelariju Fondacije tuzlanske zajednice ili na broj telefona 035 362-830/831.

OBAVEZNO pročitajte detaljnije informacije, upute za popunjavanje online aplikacije i kriterije.