Mladi najbolje znaju šta im treba!

Fondacija tuzlanske zajednice podstiče mlade da čine pozitivne promjene u svojim životima i svojoj zajednici.  U okviru programa, motiviramo i ohrabrujemo mlade na veće samoorganizovanje i samostalno djelovanje kroz organizacije i udruženja mladih.  Podstičemo ih da predlažu inicijative za dobrobit mladih i da se uključe u neformalne edukacije za sticanje novih vještina i kompetencija za 21. Vijek.  Kroz razmjene i umrežavanja, želimo da mladi promišljaju o lokalnim, nacionalnim i međunarodnim pitanjima i različitim segmentima življenja npr. tržište rada, obrazovanje, okoliš, politika i slično.  Na ovaj način, želimo motivirati mlade da se uključe u procese u zajednici, da se integriraju i pronađu svoje mjesto u zajednici, da budu aktivni u stvaranju boljih uslova življenja za sebe, svoju porodicu i cijelo društvo. 

Program „Omladinske banke“ je u Tuzli pokrenula Fondacija tuzlanske zajednice 2004. godine, inspirisana idejom i program „Youth Bank UK“ koji je na područje Balkana i Jugoistočne Evrope prenijela „Fondacija za razvoj zajednice Sjeverne Irske“ u periodu od 2001-2003. godine i kasnije u 2008. godini, u saradnji sa različitim organizacijama iz BiH, kao što su Proni Brčko, Fondacija tuzlanske zajednice, te kasnije i Mozaik Sarajevo.  

Ideja za pokretanje ovakvog programa u našem Programu za mlade, leži u želji da na inovativan način animiramo mlade na aktivno uključivanje u razvoj zajednice u kojoj žive.

Način organizovanja i vođenja Omladinske banke Tuzla se zasniva na modelu „mladi za mlade“, u okviru kojeg se jedna grupa mladih, uzrasta od 15-30 godina, uključuje u Odbor Omladinske banke koji, nakon obuke i treninga, odlučuje o sufinansiranju i podršci projektima mladih, dok druga grupa mladih, koja je uključena u omladinska udruženja ili samo ima ideju za projekat, treba finansijsku podršku da bi realizirali projekat u svojoj lokalnoj zajednici.  

Mladi koji se uključe u Odbor Omladinske banke, učestvuju u procesu donošenja odluka o sufinansiranju omladinskih projekata i u toku svog jednogodišnjeg volonterskog mandata. Proces donošenja odluka unutar odbora je jasno i precizno sistematizovan na način da u isto vrijeme jača kapacitete mladih članova Odbora i na demokratski i transparentan način donosi kvalitetnu odluku o inicijativama mladih. Članovi Odbora Omladinske banke rade timski, donoseći sve odluke samostalno, bez utjecaja nekoga sa strane. Oni su ti koji odlučuju koje će teme i oblasti podržavati Omladinska banka u njihovoj zajednici, kreiraju procedure apliciranja na bespovratna sredstva, otvaraju aplikacione krugove, vrše promociju na medijima i u zajednici, vrše predselekciju pristiglih inicijativa mladih, razgovaraju sa aplikantima i donose konačnu odluku o projektima koji će biti sufinansirani od strane Fondacije tuzlanske zajednice.  

Bespovratna sredstva koja obezbjeđuje Fondacija tuzlanske zajednice i distribuira ih na osnovu odluka koje donosi Odbor omladinske banke, podstiču mlade u Tuzli, Lukavcu, Kalesiji, Srebreniku i Živinicama, da se aktiviraju u zajednici, da kroz implementaciju projekta upoznaju svoju zajednicu, povežu se sa zajednicom, uključe ostale građane te animiraju lokalne kompanije da ulože u mlade i njihove projekte.  

Prema tome, neposrednu korist od postojanja Omladinske banke imaju:
•    mladi članovi Odbora omladinske banke koji tokom jednogodišnjeg volonterskog mandata kroz praktičan rad i edukaciju jačaju svoje kapacitete: istraživanjem potreba u zajednici, učeći se timskom donošenju odluka i donoseći odluke o inicijativama mladih. Prijavite se ukoliko želite postati član/ica Odbora Omladinske banke
•    mladi koji sa svojim idejama ili inicijativama za dobrobit zajednice apliciraju na sredstva Omladinske banke.  Aplicirajte na program podrške omladinskim projektima i inicijativama

U oba slučaja, mladi imaju priliku da svojim volonterskim doprinosom učestvuju u kreiranju pozitivnih promjena u svojoj zajednici. Omladinska banka posebnu pažnju posvećuje mladima koji su na bilo koji način diskriminirani od strane sistema ili jednostavno nisu u mogućnosti da budu ravnopravni sa ostalima, te im omogućava da u okviru programa omladinske banke budu inspirisani za aktivan angažman u životu zajednice.

Više informacija o radu i rezultatima Omladinske banke pogledajte u našoj informativnoj brošuri "Šta je Omladinska banka?":

Organizacija za djecu i mlade „Osmijeh za Osmijeh“ je nastala kao rezultat dobro vođenog projekta Fondacije tuzlanske zajednice od 2007 godine u saradnji sa švedskom organizacijom Unga Ornar i uz podršku Olof Palme Centra iz Švedske.

Pod nazivom „Mali lideri u zajednici“, projekat se provodio od 2004-2011. sodine, s ciljem organizovanja djece i mladih u uzrastu od 9-14. godina, u manjim ruralnim zajednicama u Tuzli, oko tri osnovne vrijednosti: demokratija, jednakopravnost i tolerancija.  Fondacija je organizovala djecu u saradnji sa školama, a nakon toga i sa društvenim domovim i centrima kako bi se jačao osjećaj pripadnosti mladih u zajednicama u kojima žive.

Projekat je započeo prvo u Simin Hanu, a kasnije je prenesen u 8 naselja u Tuzli: Simin Han, Gornja Tuzla, Solina, Centar, Tušanj, Kreka, Husino i Lipnica.  Mladi lideri su kroz interaktivne obuke i ljetne kampove, te studijske posjete sličnim organizacijama mladih u BiH i Švedskoj, jačali vještine i sticali praktična znaja o ulozi vođe, ulogama članova tima, timskom radu, organiziranju volonterskih akcija za dobrobit zajednice.

U januaru 2011 godine Osmijeh za Osmijeh je formalno postao nezavisna organizacija od kada na području Grada Tuzle direktno djeluje na osnaživanju kapaciteta djece i mladih uzrasta od 9 do 24 godine. Na sedmičnoj osnovi se realizuju radionice iz oblasti uključivanja djece i mladih u život zajednice kroz istraživanje problem, pripremu malih projekata, implementaciju malih akcija kao i redovnih tema iz oblasti tima i timskog rada, vještina komunikacije, prezentacije, organizacije i liderstva. Sve svoje aktivnosti Osmijeh za Osmijeh temelji i dalje na principima demokratije, tolerancije i jednakopravnosti a inspiraciju za rad sa djecom pronalazi u UN Konvenciji o dječijim pravima.

Trenutno, Organizacija za djecu i mlade „Osmijeh za Osmijeh“ djeluje na području Grada Tuzle u 10 sekcija (9 sekcija malih lidera i 1 omladinski klub) sa ukupnim brojem od preko 230 članova. Osmijeh za Osmijeh koristi kancelarijski prostor Fondacije tuzlanske zajednice, a od januara 2015 godine ima na raspolaganju 70 m2 prostora u JU Dom mladih Tuzla kao i 320 m2 prostora za pokretanje trening kuće u JU OŠ Simin Han.

U periodu 2011 – 2014 Osmijeh za Osmijeh je implementirao 4 velika projekta i to:
-    „Djeca u akciji“, Fondacija tuzlanske zajednice i IN FONDACIJA – Fondacija za socijalno uključivanje djece, 2011 – 2015; ima za cilj osnaživanje kapaciteta djece i mladih i povećanje povezanosti istih sa lokalnom zajednicom
-    Aktivni mladi – poduzetni mladi, Fondacija MOZAIK, 2012; imao je za cilj osnaživanje kapaciteta mladih iz oblasti poduzetništva te kreiranje jedinstvene samoodržive poduzetničke aktivnosti „Organizovanje novogodišnjih proslava za osnovne škole i kompanije“ i „ Animiranje na rođendanskim zabavama“.
-    „Pokreni se, postani lider“, World Vison BiH, 2014; Imao je za cilj osnaživanje kapaciteta djece sa područja općine Kalesija, Sapna i Zvornik te povećanje povezanosti istih sa loklanom zajednicom
-    Mladi, poduzetništvo i turizam, Ministarstvo razvoja i poduzetništva TK, 2014-2015; ima za cilj stvaranje uslova za razvijanje poduzetničkih aktivnosti iz oblasti turizma te jačanje kapaciteta mladih iz navedene oblasti

Fondacija tuzlanske zajednice će u partnerstvu sa Institutom za razvoj mladih KULT iz Sarajeva finansijski, organizaciono i mentorski podržati Organizaciju za djecu i mlade „Osmijeh za Osmijeh“ u pokretanju Multifunkcionalne trening kuće za mlade LABIRINT. Zahvaljujući razumjevanju Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona te menadžmenta  JU OŠ „Simin Han“ prostor  potkrovlja tzv „male škole“ će biti stavljen u funkciju ovog značajnog projekta.

Inicijalna sredstva sa uspostavljanje trening kuće za mlade LABIRINT osigurao je Institut za razvoj mladih KULT u okviru programa „Obuke za stručne saradnike za rad sa mladima“ kao i Fondacija tuzlanske zajednice u okviru Fonda za mlade. Dodatna sredstva za pokretanje trening kuće će osigurati Organizacija za djecu i mlade „Osmijeh za Osmijeh“ kroz različite kampanje, programe i projekte.
 
Pokretanje trening kuće za mlade je ideja koju je Fondacija tuzlanske zajednice razvijala u toku predhodnih godina te koja predstavlja nastavak kreiranja uslova za razvijanje kapaciteta mladih omladinskog sektora u Gradu Tuzli. Uspostavljanjem multifunkcionalne trening kuće za mlade „LABIRINT“ će se osigurati angažman velikog broja mladih ljudi sa područja tuzlanske regije te osigurati prostor za mlade u kojem će se moći organizovati višednevne edukacije sa mogućnošću prenoćenja.

Do kraja 2015 godine očekujemo da će Grad Tuzla na raspolaganju imati funkcionalnu kuću za mlade sa mogućnosti organizovanja višednevnih edukacija za grupe sa prenoćištem do 40 kreveta. Dodatno, trening kuća će pružati mogućnost organizovanja različitih edukacija jer će biti opremljena sa multimedijalnim sadržajima.

Ovaj međunarodni program, popularno nazvan YEPP, od engleskog naziva: „Youth Empowerment Partnership Program“ (www.yepp-community.org), je, u Tuzli, pokrenula njemačka fondacija „Freudenberg Stiftung“.  Nakon zatvaranja «Freudenberg» kancelarije u Tuzli, u 2004. godini, FTZ uspješno nastavlja saradnju u okviru ovog međunarodnog programa.  

Ciljevi YEPP-a su:
1.    Imamo SVEOBUHVATAN PRISTUP u razvoju mladih i zajednice.  
2.    Razvijamo PARTNERSTVO između lokalnih aktera (kroz Lokalnu grupu za podršku, redovne sastanke aktera, Savjet Agora centra u Simin Hanu, Vijeće mladih Simin Han)
3.    Lokalna zajednica definiše ZAJEDNIČKE CILJEVE (Zajednički operativni plan)
4.    Otvaramo NOVE MOGUĆNOSTI za mlade i cijelu zajednicu (neformalno obrazovanje, treninzi, razmjene iskustava, druženje i povezivanje sa YEPP centrima u Evrope
5.    Akteri se dogovaraju i zajednički rade na projektima koji donose POZITIVNE PROMJENE u zajednici   

U periodu od 2002-2012. godine, veliki broj mladih iz Tuzle, koji su se aktivno uključili u naše YEPP projekte, su dobili priliku za učešće u nekom od međunarodnih YEPP susreta sa ostalim YEPP centrima: Kristinestad-Finska, Antwerpen-Beliga, Torino-Italija, Mannheim-Njemačka, Dublin-Irska.

Saznaj više o međunarodnim YEPP radionicama, studijskim posjetama, sastancima lokalnih YEPP koordinatora i evaluatora, te YEPP konferencijama na www.yepp-community.org

U okviru projekta POVUCI LINIJU (Prevencija rodno zasnovanog nasilja među mladima) kojeg implementira Fondacija Tuzlanske zajednice, održan je trodnevni trening za mlade iz 10 općina sjeveroistočne Bosne ( Brčko, Srebrenik, Lukavac, Kalesija, Tuzla, Živinice, Srebrenica, Ugljevik, Doboj Istok, Gradačac). Trening je održan u Planinarskom domu Jasenica u Gradačcu, gdje se sastala grupa od 30 mladih, koji su zajedno sa svojim trenerima učili o rodno zasnovanom nasilju, te razvijali svoje projektne ideje na ovu temu.Cilj ovog treninga je bio da grupa mladih dobije znanje o uzrocima i posljedicama rodno zasnovanog nasilja među mladima, te da se dovoljno osnaže kroz pisanje projektnih aplikacija o preventivnom djelovanju na ovaj negativni društveni fenomen.

Svaka općina treba da kandiduje 2-3 projektne ideje od kojih će najbolja biti finansijski podržana u vrijednosti do 1000KM. Osnovi kriterij da bi se podržao projekat, jeste da se animira što veći broj mladih koji će se okupiti oko pojedinačnih projektnih ideja u svakoj općini.

Projekat je finansijski podržan od strane IN Fondacije iz Banjaluke i Kinderpostzegels-a iz Holandije, a implementira ga Fondacija tuzlanske zajednice. Ovaj projekat je samo još jedan u nizu okviru   programa za mlade kojeg FTZ strateški razvija već dugi niz godina.


U Omladinskom centru u Brčkom je u okviru finalnog događaja ''Evaluacija i slavljenje uspjeha'',22. februara 2014 godine, 25 učesnika,  predstavnika neformalnih grupa odnosno koordinatora projekata, imalo priliku da razmijeni iskustva u realizaciji projekta kao i da prezentuju sve ono što su uspjeli uraditi u svojoj zajednici a u okviru projekta Povuci liniju.

U toku 8 mjeseci trajanja ovog  projekta, od strane IN Fondacije iz Banjaluke i Fondacije tuzlanske zajednice , podržano je ukupno 11 omladinskih inicijativa iz 11 općina sjeveroistočne Bosne. Mladi su kroz svoje male ali značajne  projekte pokušali da preventivno djeluju na pojavu nasilja  a koje nastaje na osnovu rodnih stereotipa i uloga u našem društvu.

Na dvodnevnom treningu u Brčkom mladi su istakli koliko im je  bilo važno sudjelovati u ovom projektu zbog osjećaja da doprinose prevenciji nasilja ali izbog sticanja  novih znanja i vještina.

U toku realizacije projekta 137 mladih bilo  je direktno uključeno u realizaciju aktivnosti a približan broj indirektnih korisnika ove uspješne priče i uspješnog projekta je 2710. U okviru projekta mladi su stekli osnovna znanja o postojanju rodno zasnovanog nasilja, naučili više o pisanju i nastajanju projektinih prijedloga te preuzimali odgovornost u realizaciji konretnih aktivnosti. 

Samira Salihović

Asistentica na programu Omladinske banke Kalesija
e-mail: obk@fondacijatz.org
Telefon: +387 35 362 831
Kratku biografiju možete pročitati ovdje.

Miralem Bulić

Asistent na programu Omladinske banke Živinice
e-mail: obz@fondacijatz.org
Telefon: +387 35 362 831
Kratku biografiju možete pročitati ovdje.

Mirza Mujezinović

Asistent na programu Omladinske banke Tuzla
e-mail: obt@fondacijatz.org
Telefon: +387 35 362 831

Mirha Krivić

Asistentica na programu Omladinske banke Srebrenik
e-mail: obs@fondacijatz.org
Telefon: +387 35 362 831
Kratku biografiju možete pročitati ovdje.

Nerma Kantić

Asistentica na programu Omladinske banke Srebrenik
e-mail: obs@fondacijatz.org
Telefon: +387 35 362 831
Kratku biografiju možete pročitati ovdje.