Organizirani građani mijenjaju zajednicu na bolje!

Fondacija tuzlanske zajednice je razvila jedinstveni program za razvoj zajednice koji se fokusira na mobiliziranje građana na aktivno uključivanje u život i razvoj lokalne zajednice.  U okviru ovog programa organiziramo redovne sastanke u odabranim naseljima, organizujemo građanske forume i konferencije, gdje se zajednički odlučuje o prioritetnim pitanjima zajednice, kako bi se pokrenule inicijative i projekti za poboljšanje uslova življenja u zajednici.  U cilju jačanja lokalne demokratije, ali i kapaciteta aktivnih građana za riješavanje lokalnih problema, razvijeni su posebni edukativni seminari i radionice za organizatore zajednice kako bi dodatno razvili svoje socijalne, liderske i komunikacijske vještine.  Putem posebno dizajniranih fondova za finansijsku podršku građanskom sektoru u tuzlanskoj regiji, Fondacija sufinansira građanske inicijative koje razvijaju zajednicu i doprinose poboljšanju uslova življenja za sve građane.

Stepen demokratizacije svake države umnogome zavisi od stepena organiziranosti njenih građana.  Danas više nego ikad, u periodu tranzicije bh durštva i predpristupa u EU, naši građani trebaju podršku da bi se osnažili  i stekli građanske kompetencije za uključivanja u demokratski razvoj svoje zemlje. Građansko uključivanje i građanske akcije su i važni indikatori za mjerenje stepena razvoja civilnog društva u svakoj zemlji.  

Fondacija tuzlanske zajednice je razvila inovativan model organiziranja građana u mikro okruženjima (mjesnim zajednicama i naslejima), s ciljem osnaživanja i jačanja kapaciteta građana kako bi postali uspješni organizatori zajednice i nosioci pozitivnih promjena u svojoj zajednici. Prema tome, organizatori zajednice su edukovani pojedinci, koji su ovladali vještinama i tehnikama mobiliziranja građana i pružaju podršku svojim sugrađanima da jasno definišu probleme zajednice, da se efikasno suoče s njima i da preuzmu konkretne korake i akcije koje će dati kratkoročna i dugoročna riješenja za pobljšanje uslova življenja.

Organiziranje zajednice je složen i dugoročan proces u koji se moraju uključiti svi lokalni akteri, počev od izabranih predstavnika lokalne vlasti pa do predstavnika udruženja građana, lokalnih institucija (škola, ambulanti, itd), pojedinaca i biznisa. U ovom procesu, stanovnici zajednice organiziraju sami sebe kako bi se pobrinuli za sebe i svoju zajednicu, “uzeli u svoje ruke” rješavanje problema zajednice s ciljem poboljšanja kvalitete življenja, jačanja osjećaja pripadnosti  i izgradnje društvene kohezije.   

Uspješo organiziranje zajednice je moguće ostvariti samo ako postoji:
-    Zajednički interes – postoji interes pojedinačnih aktera da se pokušaju sistemski riješiti problemi sa kojima se zajednica suočava.
-    Razmjena informacija – pojedinačni akteri se međusobno dobro poznaju, otvoreno komuniciraju i kontinuirano razmjenjuju informacije na sastancima aktera.
-    Udruživanje resursa – organizacije, preduzeća, institucije su spremna udružiti lokalne resurse i kapacitete kako bi se riješili problemi, organizovale zajedničke akcije i investiralo u lokalne projekte.
-    Inicijativa za organizovanje – u zajednici djeluju organizatori zajednice, odnosno lokalni lideri koji vode proces organiziranja.

Fondacije tuzlanske zajednice pomaže proces organiziranja zajednicama koji se ciklično ponavlja jer se zajednica konstantno mijenja, mijenjaju se ljudi, kao i njihove potrebe.  Proces se sastoji iz sljedećih aktivnosti:
-    Edukacija organizatora zajednice.  Provodi se jednom godišnje za sve zainteresirane predstavnike savjeta mjesnih zajednica, udruženja, omladinskih organizacija i drugih aktivista.  Osnovni trening za organizatore zajednice podrazumjeva upoznavanje sa teorijom organiziranja zajednice i razvojem praktičnih vještina  o organizovanju, kao i razmjenu iskustava i dobrih praksi.
-    Izgradnja tima aktivista. Potrebno je uspostaviti redovan sistem razmjene informacija u zajednici i dati priliku za zajednički rad i stvaranje partnerstava. Fondacija pomaže proces formiranja tima aktivista, odnosno Lokalne grupe za razvoj zajednice, koji predstavlja mrežu aktivista u zajednici, predstavnika i lidera različitih udruženja, institucija i organizacija zajednice.  
-    Procjena zajednice.  Svaka aktivna zajednica vrši procjenu zajednice, koju će voditi organizatori zajednice i koja će kao pisani dokument sadržavati osnovne probleme, poteškoće, ali i resurse i kapacitete zajednice i koja će se koristiti za naredne korake u procesu organiziranja zajednice.  
-    Akciono planiranje. Na osnovu problema u zajednici, te raspoloživih resursa, svaka zajednica definiše Akcioni plan koji predstvalja zajednički plan razvoja, vremenski je određen na period od jedne do dvije godine i uključuje listu najvažnijih aktivnosti i konkretnih akcija koje biti sprovedene od strane aktera iz zajednice.
-    Mobiliziranje za akcije. Lokalna grupa za razvoj zajednice, na čelu sa organizatorima zajednice, radi na mobiliziranju lokalnih resursa i stvaranju partnerstava sa preduzećima i pojedincima koji će se uključiti u sprovođenje konkretnih akcija u zajednicama, finansijski ili kroz volonterski rad.
-    Sprovođenje akcija. Lokalna grupa za razvoj zajednice koordinira sprovođenje konkretnih akcija u zajednici.  Veoma je važno uključiti što veći broj stanovnika u akcije, jer se na taj način gradi osjećaj pripadnosti i obezbjeđuje održavanje nastalih promjena.
-    Evaluacija. Evaluacija procesa organiziranosti zajednice i sprovedenih akcija.  To je veoma važna aktivnost koja predstavlja alat za kvalitetniji i bolji rad u budućnosti.

Razvoj ugroženih naselja i jačanje mladih na području Tuzlanskog kantona

Finansijer projekta: BMZ i BTD (za Tuzlu matching projekat: Razvoj zajednice po mjeri svih)
Nosilac projekta u BiH: Fondacija tuzlanske zajednice Tuzla, BiH
Nosilac projekta u Njemačkoj: Fondacija „Freudenberg Stiftung“ iz Weinheima, Njemačka
Partneri: Strukture vlasti i organizacije civilnog društva u općinama Tuzla, Lukavac, Srebrenik, Kalesija i Živinice.
Tranjanje projekta: 1.2.2013 – 31.1.2015

Koncept projekta
Kroz formiranje Lokalnih grupa za razvoj zajednice (u koje su uključeni predstavnici institucija, mjesnih zajednica, udruženja, u odabranom području grada) i provođenje projekata za dobrobit zajednice u četiri grada TK, doći će do pozitivnih promjena u ugroženim naseljima u odabranim općinama.  Saznaćemo o stanovnicima koji su u nepovoljnom položaju (npr. mladi ljudi, stari, Romi), te će se zajednički raditi na njihovom uključivanju u život zajednice. Učesnici u projektu će učestvovati u edukativnim treninzima/obukama i provedbi praktičnih projekata za dobrobit zajednice i ugroženih kategorija.  Kroz ovaj projekat su obezbjeđena sredstva za sufinansiranje građanskih i omladinskih inicijativa, te renoviranje i opremanje društvenih prostora za okupljanje građana i mladih u odabranim naseljima.  Očekuje se da će učesnici projekta direktno i volonterski učestvovati u implementaciji projekata za dobrobit zajednice, a da će lokalne vlasti i lokalni biznisi sufinansirati ove inicijative tokom 2013 i 2014. godine.  Projekti će biti usmjereni na rješavanje osnovnih problema u zajednici, poput zagađenja, pristupa pitkoj vodi, mjesta za sastanke, pitanja mladih itd.  Kroz praktičnu implementaciju malih projekata za dobrobit zajednice, svi učesnici će ojačati svoje vještine u projekt menadžmentu. Za mlade učesnike projekta se radi i dodatni program obuke pod nazivom Omladinska banka, kako bi jačali svoje vještine i samostalno rješavali probleme mladih.  Da bi se osigurala dugoročnost projekta, na kraju je planirano osnivanje nove građanske organizacije za razvoj zajednice, koja će povezati aktivne građane, odnosno aktivne zajednice iz Tuzle, Kalesije, Lukavca, Srebrenika, Tuzle i Živinica.

Glavne aktivnosti projekta
-    Uspostava Lokalnih grupa za razvoj zajednice sa aktivistima i volonterima iz odabranih naselja, predstavnika udruženja, službenih institucija (škola, lokalna samouprava, itd.)
-    Odabir partnerske organizacije koja će pomoći proces organiziranja ugroženih zajednica, uz  mentorstvo FTZ (treninzi, sastanci, kontakti sa građanima)
-    Edukativni treninzi za članove Lokalne grupe za razvoj zajednice i članove Omladinske banke, te redovni sastanci tokom godine, 20 + 20 učesnika po gradu
-    Prikupljanje sredstava za inicijative građana i mladih, dogovori sa općinom, kontakti s poslovnim sektorom  TK.
-    Predlaganje  projekata/ inicijativa za dobrobit zajednice prema Fondaciji tuzlanske  zajednice.
-    Provedba građanskih projekata za pozitivne promjene u odabranim naseljima
-    Provedba omladinskih projekata u odabranim općinama
-    Planiranje i izvršenje drugog ciklusa građanskih i omladinskih projekta (pod vodstvom "liderske organizacije")
-    Objavljivanje informacija/publikacije o procesu promjene i projektima u zajednicama
-    Stvaranje organizacije za razvoj zajednice (CDO)

Ostvareni rezultati projekta su:
- Stvoreni su uslovi u svakoj općini za demokratski program saradnje u svrhu razvoja zajednice;
- Više od 300 građana/ki se redovno sastaje na sastancima i forumima, a sve u cilju planiranja projekata, njihove realizacije, kao i osvrta na situaciju;
- Više od 200 građana je učestvovalo u treninzima i praktičnim vježbama gdje su usvojili znanja o organiziranju građana i civilnom angažmanu uz korištenje stečenih znanja za uspostavljanje bolje saradnje sa ciljem lokalnog razvoja;
- Učesnici projekta su poboljšali uslove življenja, prije svega marginaliziranih grupa u svojim naseljima, kroz zajedničke akcije koje su isplanirane na njihovim zajedničkim sastancima;
- Putem programa finansijske podrške kroz Fond za društvene prostore, Fond za mlade i Fond za aktivne zajednice, podržane su 153 građanske inicijative u gore pomenutim naseljima;
- U sufinansiranju građanskih projekata su učestvovali lokalni biznisi, pojedinci i lokalna administracija;
- Kroz projekat omladinske banke kupno je 160 mladih osnaženo u oblasti samoorganiziranja, projektnog menadžmenta i monitoringa, a stečena znanja su koristili za motiviranje i pružanje podrške drugim mladima sa ciljem realizacije vlastitih ideja u zajednicama iz kojih dolaze;
- Mladi su raspisivali pozive za prijem projektnih prijedloga, odlučivali o njima i pratili tok realizacije odobrenih projekata;

- Zahvaljujući saradnji svih relevatnih aktera, u decembru je osnovana Mreža aktivnih zajednica koja će biti strateški partner Fondaciji tuzlanske zajednice u aktivnostima unapređenja kvalitete življenja u ugroženim naseljima u narednim godinama

opširnije >>

Jačanje lokalne demokratije

Finansijer projekta: BMZ (Savezno ministarstvo za privrednu saradnju i razvoj)
Nosilac projekta u BiH: Fondacija tuzlanske zajednice Tuzla, BiH
Nosilac projekta u Njemačkoj: Fondacija „Freudenberg Stiftung“ iz Weinheima, Njemačka
Tranjanje projekta: 1.4.2015 – 31.3.2018
Partneri: Strukture vlasti i organizacije civilnog društva u općinama Kalesija, Lukavac, Srebrenik, Živinice i Tuzla.

Ciljne grupe
Direktno
-    građani koji aktivno sudjeluju u Lokalnim grupama za razvoj zajednice, uključujući i mlade.
-    mladi iz pet ciljanih općina koji će biti uključeni u program Omladinske banke
-    građani iz pet odabranih ugroženih naselja sa područja ciljanih općina u kojima će biti implementirane edukacije i građanski projekti
-    građani iz pet odabranih ugroženih naselja koja su bila uključena u projekta Razvoj ugroženih naselja i jačanje mladih na području TK.

Indirektno
-    svi građani u odabranim općinama će imati indiraktne koristi, posebno nakon implementacije projekata za dobrobit zajednice, procjena na oko 30.000 ljudi.

Koncept projekta
Formiranje novih Lokalnih grupa za razvoj zajednice kao i rad sa onima koje su formirane i razvijane u periodu od 2013-2014 godine, doći će do pozitivnih promjena u ugroženim naseljima u odabranim općinama.  Saznaćemo o stanovnicima koji su u nepovoljnom položaju, te će se zajednički raditi na njihovom uključivanju u život zajednice. Učesnici u projektu će učestvovati u edukativnim treninzima i provedbi projekata za dobrobit zajednice i ugroženih kategorija.  Kroz ovaj projekat su obezbjeđena sredstva za sufinansiranje građanskih i omladinskih inicijativa, te renoviranje i opremanje društvenih prostora za okupljanje građana i mladih u odabranim naseljima.  Očekuje se da će učesnici projekta direktno i volonterski učestvovati u implementaciji projekata za dobrobit zajednice, a da će lokalne vlasti i lokalni biznisi sufinansirati ove inicijative tokom 2015, 2016,  2017. godine.  Projekti će biti usmjereni na rješavanje osnovnih problema u zajednici, poput zagađenja, pristupa pitkoj vodi, mjesta za sastanke, pitanja mladih itd.  Kroz praktičnu implementaciju malih projekata za dobrobit zajednice, svi učesnici će ojačati svoje vještine u projekt menadžmentu. Za mlade učesnike projekta se radi i dodatni program obuke pod nazivom Omladinska banka, kako bi jačali svoje vještine i samostalno rješavali probleme mladih.  Da bi se osigurala dugoročnost projekta, Fondacija će u toku trajanja projekta podržati novoformiranu organizaciju civilnog društva „Mreža aktivnih zajednica“, koja će povezati aktivne građane, odnosno aktivne zajednice iz Kalesije, Lukavca, Srebrenika, Tuzle i Živinica.

Glavne aktivnosti projekta
-    Uspostava Lokalnih grupa za razvoj zajednice sa aktivistima i volonterima iz odabranih novih naselja, predstavnika udruženja, službenih institucija (škola, lokalna samouprava, itd.)
-    Kontinuirana podrška formiranim lokalnim grupama za razvoj u periodu od 2013-2014 godine
-    Edukativni treninzi za članove Lokalne grupe za razvoj zajednice i članove Omladinske banke u toku tri godine trajanja projekta, te redovni sastanci tokom godine, 20 + 20 učesnika po gradu
-    Prikupljanje sredstava za inicijative građana i mladih, dogovori sa općinom, kontakti s poslovnim sektorom  TK.
-    Predlaganje  projekata/ inicijativa za dobrobit zajednice prema Fondaciji tuzlanske  zajednice.
-    Provedba projekata koje imaju za cilj renoviranje i adaptaciju društvenih prostora u zajednici
-    Provedba građanskih projekata za pozitivne promjene u odabranim naseljima
-    Provedba omladinskih projekata u odabranim općinama
-    Provedba zagovaračkih projekata u odabranim zajednicama
-    Provedba kulturnih, sportskih i umjetničkih projekata koje imaju za cilj jačanja zajedništva unutar lokalne zajednice
-    Objavljivanje informacija/publikacije o procesu promjene i projektima u zajednicama

opširnije >>

Fondacija tuzlanske zajednice je u proteklih 10 godina, u saradnji sa lokalnim akterima radila na motiviranju građana, promociji aktivnog građanstva i podršci akcijama u zajednici u kojima su građani uzeli „stvar u svoje u ruke". U tom smo periodu, aktivistima i organizatorima zajednice, omogućili sudjelovanje u međunarodnim mrežama radi razmjene iskustva sa aktivistima iz Europske Unije. 

Aktivnosti iz oblasti organiziranja zajednice u poluurbanim naseljima u Tuzli proširen sa 5 na 11 mjesnih zajednica u 2011., a u 2013. na jos dvije mjesne zajednice. sada se proces odvija u 15 mjesnih zajednica općine Tuzla i dodatnim ciljanim područjima u općinama Kalesija, Lukavac, Srebrenik i Živinice. 

Mreža svake godine raste i uklučuju se one mjesne zajednice zainteresovane da učestvuju u treninzima, građanskim forumima i diskusijama kako bi unaprijedili saradnju građana sa njihovim lokalnim upravama i kako bi potaknuli građane na učešće u promjenema. Cilj programa je uključivanje i jačanje mreže organizatora zajednice, koji će kontinuirano raditi na motiviranju građana/ki za aktivno uključivanje u razvoj zajednice. 

Mreža aktivnih zajednica već tri godine djeluje kao neformalna grupa a Fondacija kontinuirano pruža podrška u umrežavanju, savjetovanju i treninzima te organizacionu podršku aktivnostima i društvenim akcijama, finansijsku podršku i organizovanu razmjene iskustava. 

Uloga i svrha Mreže aktivnih zajednica

  • promocija žive demokratije i građanskog aktivizma po modelu Otvorenog obrazovanja
  • Organizovanje edukacija i treninga i prenošenje znanja o metodama organiziranja građana
  • Podrška u motiviranju građana na aktivizam na nivou zajednice
  • Organizovanje zajedničkih događaja za sve članice mreže
  • Promocija građanskog aktivizma na lokalnom nivou i šire
  • Organizaciona i koordinaciona podrška sprovođenju akcija
  • Pokretanje inicijativa na nivou mreže
  • Podrška u umrežavanju sa sličnim organizacijama u regiji i šire
  • Podrška u sakupljanju sredstava od stranih donatora, lokalnih firmi i pojedinaca i sufinansiranje projekata u zajednicama