BH Model otvorenog obrazovanja nastao je kao rezultat dugogodišnje saradnje Fondacije tuzlanske zajednice i Međunarodnog udruženja „Interaktivne otvorene škole" sa školama i Savjetima mjesnih zajednica, te građanskim grupama i udruženjima u Tuzli, posebno u MZ Simin Han i Gornja Tuzla, a kasnije i MZ Tušanj, Solina i Husino.

Zahvaljujući podršci njemačke „Freudenberg" fondacije i Fonda otvorenog društva za BiH Sarajevo, ova praktična iskustva su pretočena u publikaciju pod nazivom „Od otvorene škole do otvorenog obrazovanja".

BH model otvorenog obrazovanja ima za cilj poboljšanje uslova življenja i uspostavljanje kulture učenja koja pretpostavlja aktivno uključivanje građana, posebno mladih, u život zajednice, kao i njihovu samoinicijativnost.
Agora je otvoreni društveno-edukativni centar smješten u Simin Hanu, koji građanima nudi priliku da organizuju nove i uključe se u postojeće edukativne, kulturne, društvene i sportske aktivnosti.


Vrata centra je 2003. godine zajednici otvorila Fondacija tuzlanske zajednice koja podržava građansko učešće, osnaživanje i uklučivanje mladih, neformalno obrazovanje i volonterizam.

Ulogu voditelja, domaćina i organizatora centra 2011. godine preuzima Udruženje građana Agora, koje i dalje uz podršku Fondacije tuzlanske zajednice implementira programe otvorenog obrazovanja, organiziranja zajednice i osnaživanja mladih.

Udruženje građana Agora je društveno-edukativni centar za otvoreno obrazovanje i cjeloživotno učenje, i mjesto je okupljanja svih članova lokalne zajednice, bez obzira na njihovu dob. Svojim programima i aktivnostima odgovara na potrebe građana, i pruža im priliku da kroz zajedničke edukativne, drušvene, sportske i kulturne aktivnosti unaprijede svoje vještine i znanja, a samim time i uslove življenja u zajednici u kojoj stanuju.

Kao demokratska, neprofitna, nezavisna i nevladina organizacija, motiviše članove zajednice da postanu aktivni građani koji su pokretači i nosioci pozitivnih promjena u sredini u kojoj žive.

Organi Otvorenog centra su: