Edukacija i usavršavanje

Kako bi direktori/ice i profesori/ice stekli potrebno znanje vezano za projekat i usvojili pedagoške instrumente, organizirale su se sljedeće aktivnosti:

 1. Seminari usavršavanja na temu “Preduzeće za Vježbu” (skr. PzV)
  Održana 1.Radionica, 08.11.2013. – 10.11.2013., Sarajevo; Predavači Nada Marković i Meho Kamenjašević sa 24 profesora/ice PzV-a

  Održana 2.Radionica, 31.01.2014. – 02.02.2014., Sarajevo; Predavači Nada Marković i Meho Kamenjašević sa 22 profesora/ice PzV-a
 2. Seminar usavršavanja na temu “Poduzetništvo”
  Održan od 10.11.2013. do  11.11.2013., Sarajevo; Predavači Aida Dedeić i Meho Kamenjašević sa 27 profesora/ica
 3. Radionica “Razvoj škole”
  Održana 24.04.2014. do 25.04.2014. u Sarajevu; Predavač Zineta Bogunić, dugogodišnja direktorica osnovne škola “Čengić Vila 1” u Sarajevu sa 13 direktora/ica i njihovih zamjenika
 4. Seminar “Nastavni moduli za Preduzeće za Vježbu”
  Održan 19.06.2014. do 20.06.2014. u Banja Luci; Predavač Meho Kamenjašević, servisni centar BiH sa 7 profesora/ica PzV-a

Ostvareni rezultati do jula 2014. godine:

 • Na seminarima Preduzeće za Vježbu i Poduzetništvo su postavljeni temelji za pružanje modernog obrazovanja učenicima/cama.
 • U okviru seminara „Razvoj škola“, cilj je bio unaprijediti način prezentacije i imidž turističko ugostiteljskih škola u BiH kako bi se one što bolje prezentirale u javnosti i kod partnera turističke privrede. Učesnici su upoznati sa strateškim planiranjem škole (misija, vizija, okolina škole itd.), ali i sa odnosima sa javnošću, te načinom kako poboljšati i njegovati odnose sa turističkom privredom. 
 • Na seminaru o nastavnim modulima za Preduzeće za Vježbu su izrađeni modularni Nastavni planovi i programi za PzV u turističko-ugosti-teljskoj struci (za profile Turistički tehničar, Hotelsko-turistički tehničar, Ugostiteljski tehničar), koji do sada nisu postojali u toj formi (do sada su korišteni i prilagođavani NPP iz ekonomske struke). Radi se o sljedećih 6 modula: osnivanje ugostiteljsko-turističkog PzV-a, rad u PzV-u, formiranje ugostiteljsko-turističke ponude, završni radovi u PzV-u, propisi u hotelijerstvu i osi-guranje u hotelijerstvu. Za svaki modul su izrađene detaljne nastavne jedinice sa odgovara-jućim ciljevima, tako da sada postoji zajednički Nastavni plan i program za sva Preduzeća za Vježbu u ugostiteljsko-turističkoj struci u BiH, ali se mora napomenuti da je hitno potrebno (i to još prije sljedeće školske godine), da se ovaj NPP prezentira ostalim pilot-školama koje nisu prisustvovale seminaru. Škole bi nakon toga trebale kontaktirati svoja Ministarstva obra-zovanja/Pedagoške zavode kako bi dobili odobrenje za primjenu ovih NPP u svojim školama/regijama.