20.01.15

Prvih 26 dana aktivnosti nakon poplava 

Od samog početak prirodne katastrofe, Fondacija tuzlanske zajednice nastojala je pružiti podršku ugroženim u mjeri u kojoj smo bili u mogućnosti. Sa ciljem transparentnosti i bolje informisanosti građana, prijatelja i donatora na ovom mjestu smo Vas izvještavali o dnevnim aktivnostima koje smo preduzimali od 19 maja do 10 juna. Obzirom na veliki broj aktivnosti, a u želji da što brže podijelimo što veći broj informacija, neke od aktivnosti i nisu spomenute. Ipak, kao uvijek odgovorni, nastojali smo ovim dnevnikom približiti tešku situaciju u kojoj su se našli naše komšije, prijatelji, naše lokalne zajednice kao i sve ono čime smo nastojali pomoći.  

Aktivirali smo naš Fond solidarnosti, distribuirali prve donacije, aktivno prikupljali i nastavili prikupljati sredstva kako bi bili u prilici pružiti podršku ugroženim, razgovarali sa građanima iz lokalnih zajednica, posjetili općinske administracije sa kojima radimo, prilagodili neke od naših programa aktuelnoj situaciji, nastojali i nastavili pružati podršku općinskoj administraciji u Tuzli i nastavili sa radom u zajednici... 


Više je nego jasno da će dugo vremena biti potrebno da saniranje šteta nastalih poplavama i klizištima. Fondacija nastavlja sa aktivnostima podrške i o tome ćemo vas svakako dodatno informisati...


Srijeda 02.06 do utorak 10.06  Udruženi nastavljamo dalje...

Uz stalne napore da prikupimo što više sredstava u Fond solidarnosti, kako bi pomogli ugroženim od poplava i klizišta i dalje nastojimo, obilascima i komunikacijom sa lokalnim zajednicama saznati što više informacija kako bi pomoć Fondacije bila što efikasnija i konkretnija. 

Kako smo već izvještavali, jedan dio manjih sredstava iz Fonda solidarnosti već je ranijih dana uručen najugroženijim, a ubrzo će biti podržano još nekoliko porodica. 

Dodatno smo se posvetili i svim našim redovnim programima vjerujući da će sve ono što radimo na osnaživanju zajednice biti od posebne važnosti u periodu koji slijedi. U protekloj sedmici smo imali i redovnu posjetu  Monike Kleck, savjetnice Freudenberg fondacije iz Njemačke, partnerske organizacije na našem projektu „Razvoj ugroženih naselja i osnaživanje mladih na području TK".  Zajedno smo obišli ciljane lokalne zajednice na području partnerskih općina Kalesija, Lukavac, Živinice i Srebrenik kao i općinske administracije. I ovu priliku smo iskoristili da u tim posjetama prikupimo  što više informacija o nastalim štetama,  te razmijenimo prijedloge koje nudi Fondacija tuzlanske zajednice u kontekstu saniranja šteta, analiza ostvarenih rezultata u prethodnom periodu i planovima za period 2015-2016 godina.

Organizovani su sastanci sa Hasanom Muratovićem, načelnikom općine Živinice, Sanelom Bulubašićem, načelnikom općine Srebrenik i  Zuhdijom Hrvatovićem, šefom službe za budžet i finansije općine Lukavac. Sve općinske administracije zbrajaju štete koje su, čini se, svakim danom sve veće. Na vrlo konstruktivnim sastancima dobili smo, kako informacije, tako i podršku da nastavimo sa našim aktivnostima.

Sa Monikom Kleck  smo posjetili i MZ Seona, MZ Priluk, MZ Vukovije, MZ Prokosovići i MZ Šerići. Razgovarali o realizaciji ranijih projektnih aktivnosti, te nastalim štetama i mogućnostima planiranja akcija kako bi se, u mjeri u kojoj je to moguće, štete sanirale. 

Fondacija nastavlja sa svojim redovnim aktivnostima ali će i dalje biti aktivna u pronalascima svim mogućih rješenja za podršku žrtvama poplava i klizišta. 


Ponedeljak 02.06 do srijeda 4.06.

Naši volonteri i timovi i dalje su na terenu. U stalnoj smo komunikaciji sa lokalnim zajednicama, općinama, mjesnim savjetima, a nastojimo da koordiniramo neke od aktivnosti u sa drugim udruženjima kako bi pomoć bila što efikasnija. Volonteri i osoblje Fondacije, u saradnji sa Tuzlanskim operativno-komunikativnim centrom i Centrom za socijalni rad Tuzla, te savjetima mjesnih zajednica i u ova tri dana posjetili su i radili na popisu ugrožnih porodica i procjene šteta. Bilo smo u  Doknju-Crno blato, Slavinovićima, G.Lipnici, S. Lipnici, Planama. Iako naši resursi nisu veliki, nastojimo da u svakom momentu pružimo podršku koja će doprinijeti bržem i lakšem oporavku ugroženih.

U Mjesnoj zajednici Gornja Tuzla smo aktivirali i sredstva iz našeg Fonda solidarnosti. Odobrena su sredstva porodici B.R. u naselju Kovačica  u iznosu od 200,00KM. Novčanu donaciju u ismo iznosu dodijelili smo i porodici I.K. iz naselja Kuranovići.

Privremene novčane donacije namjenjene su socijalno ugroženim porodicama za ublažavanje posljedica od poplava i kupovinu osnovnih životnih namirnica.

Nastavljamo dalje...


Utorak 27.05 do petak 30.05  Kontinuirano pružamo podršku ugroženim

Zahvaljujući prvim donacijama iz Fonda solidarnosti, Fondacija nastavlja sa pružanjem skromne, ali konkretne pomoći ugroženim građanima. Volonteri i osoblje Fondacije, u saradnji sa Tuzlanskim operativno-komunikativnim centrom i Centrom za socijalni rad Tuzla, te savjetima mjesnih zajednica, pomažu u popisu ugroženih porodica i procjeni potreba ugroženog stanovništva na području općine Tuzla. Prikupljeni podaci će nam svima pomoći u boljem i efikasnijem  planiranju konkretne podrške ugroženim porodicama i sanaciji nastalih šteta. U utorak, 27.5. posjetili smo  društveni dom Dragunja u kome je privremeno smješteno 3 porodice čija je zajednička kuća ugrožena klizištem.  Od ukupno 10 osoba, četvero je djece, kojima je FTZ iz Fonda solidarnosti obezbjedila šporet, frižider i grijalicu.  

Tokom posjete smo saznali da je klizište ugrozilo 5 kuća u Donjoj Dragunji, gdje je klizište odnijelo 4 bunara pitke vode i gdje se najlonima nastoji spriječiti dalje klizanje terena.  Geolozi su savjetovali iseljavanje i ovih kuća, pri čemu porodice na vlastiti rizik žele ostati u svojim kućama kako bi pokušali dodatno osigurati okolno zemljište od daljeg urušavanja.  Iz Fonda solidarnosti se nije moglo pomoći ovim porodicama jer se radi o većim intervencijama na sanaciji tla. .

I u MZ Mihatovići u Tuzli smo se uvjerili u velike štete prouzrokovane popplavom. Naime, dio usjeva koji su se nalazili u blizini Mramornog potoka su poplavljeni i uništeni.  Nekim porodicama je to bio jedini izvor prihoda, kao u slučaju porodice M.K.  Iz Fonda solidarnosti je odobrena pomoć od 200 KM ovoj porodici za osiguranje osnovnih životnih namirnica.  


U srijedu, 28.5. posjetili smo Gornju Tuzlu, te sa našim aktivistima obišli naselja Kuranovići i Kovačica. Ova povratnička naselja su također pretrpjela veliku štetu od poplava i klizišta a Fondacija će i u ovom slučaju aktivirati dio sredstava iz Fonda solidarnosti radi sanacije uništenog bunara i obezbjeđivanje pitke vode za 25 kuća u ovim naseljima.   Isti dan je u MZ Centar u Tuzli dostavljeno 50 kanistera vode.

Nastvaljamo redovnu komunikaciju sa općinama/pštinama Tuzlanskog kantona u cilju koordiniranja aktivnosti oko pružanja pomoći ugroženim naseljima.  Iako su sredstva u Fondu solidarnosti još uvijek simbolična, nastojaćemo da naša podrška i pomoć bude efikasna i konkretna. Više o distribuiranim sredstvima možete pronaći u našem redovnom izvještaju o donacijama. 


Četvrtak 22.05. do utorak 27.05.

Tim FTZ ovi Fondacije u ovom periodu nastavili su kontinuirano sa komunikacijom, posjetama i pružanjem podrške građanima i lokalnim zajednicama tuzlanske regije. Obišli smo ineke od opština, nastavili sa komunikacijom i obilascima lokalnih zajednica, jedna od timova posjetio je i prihvatilište u Dubravama, a posjetili smo i Maglaj.  

Organizacija za mlade Osmijeh za Osmijeh, nastala iz programa Fondacije, na Dubravama je svaki dan i nastoji svojom podrškom olakšati boravak djeci koja se nalaze u ovom prihvatilištu.

U ovom periodu kontinuirano prikupljamo sredstava u naš Fond solidarnosti, te smo u stalnom kontaktu sa našim donatorima , partnerima i prijateljima Fondacije. Štete u tuzlanskoj regiji se još uvijek se  zbrajaju ali je više nego jasno da će pomoć ugorženima biti još dugo potrebana. Zahvaljujemo se svima koji su do  sada donirali u Fond solidarnosti,  a pozivamo i ostale koji su u mogućnosti da učine isto.

Kako smo već ranije naveli, sva prikupljena sredstva u Fondu solidarnosti pri Fondaciiji tuzlanske zajednice će biti u potpunosti usmjerena na podršku porodicama čije su kuće poplavljene, uništene ili su oštećene klizanjem tla.Prošle sedmice, FTZ je svoje ljudske i materijalne resurse stavila na raspolaganje kriznom štabu civilne zaštite Općine Tuzla.Animirali smo volontere da pomognu u registraciji porodica ugroženih kizištima i poplavom, što će nam svima dati jasniju sliku o stvarnim potrebama za podrškom .


Srijeda 21.05. Mreža aktivnih zajednica: Aktivna i solidarna

Nastavljući sa aktivnostima, a u cilju pružanja pomoći,  te  formulisanja akcionih planova i buduće podrške lokalnim zajednicama, naši timovi su danas posjetili i neke od općina sa kojima Fondacija sarađuje.

Srebrenik : Prema dosadašnjim informacijama u  općini je 250 objekata potopljeno, 15 objekata iseljeno, a najteže su pogođene zajednice Tinja Donja, Tinja Gornja, Potpeć i Špionica. U opštini je pozdravljena inicijativa Fondacije da se podrška aktivnim zajednicama prilagodi stanju na terenu, te je predloženo povezivanje naših naselja u Srebreniku sa naseljima ugroženim poplavama.  

Seona – omladinski centar U  razgovoru sa  našim aktivnistima saznajemo da su u Seoni dvije kuće ugrožene(iseljena porodica smještena u jednu praznu kuću). Mladi Seone su se organizovali, a  učestvovali su i u akciji izgradnje nasipa na Orašju sa grupom iz Srebrenika. Prikupljala se pomoć  za mještane poplavljenih područja, a planira se i još akcija jer stanovnici žele da pomognu.  Aktivisti se u potpunosti  slažu sa inicijativom izmjene poziva AZ  i pružit će svu dodatnu podršku..  područja ADA u mjestu Babunovićima u koje su akteri  prošle godine uredili, sada je potpuno poplavljeno. Puno je posla pred nama.

Živinice :  U općini za sad raspolažu sa nezvaničnim informacijama koje govore o: 4  potopljene kuće, 621 ugroženom objekatu  i iseljenim porodicama, 27 aktiviranih klizišta, a  3200 Ha zemljišta je poplavljeno.Gradski i prigradski vodovodi su oštećeni i jedino je voda iz Toplica odgovarajuće kvalitete.

[Živinice] Situacija je najteža u živiničkim naseljima Podgajevi, Đurđevik, Litve, Oskova i Centar, te se svi slažu sa našom inicjativom  da se poziv AZ proširi i na te zajednice.

U općini Kalesija je na odobravanje naišla inicijativu o planu za preusmjeravanje sredstava iz Fonda AZ i  Fonda za mlade za sanaciju poplavom ugroženih područja općine Kalesija.

Saznali smo da je 610 ljudi izmjesteno, a da je 545 objekata ugroženo ili srušeno.

Općinska Komisija obilazi teren te geolozi treba da odrede u koje kuće ce se može vratiti. Prema njihovim inforamcijama najugroženije MZ su: MZ Hrasno (Horozovi, Paraći i Lešovine )- Mz Seljublje, Mz Kikači (Kundakovići, Avdibašići), MZ G. Petrovice (Bačići, Ibralići), a najpotrebnija će biti pomoć u sanaciji i izgradnji kuća.

U svim općinama i lokalnim zajednicama koje obilazimo i kontaktiramo svi nastoje dodatno pomoći najugroženijim. Svi su solidarni i aktivni  ali i svjesni da će se tako morati i nastaviti.  Predstoji nam puno zajedničkog truda i rada kako bi se sanirale štete i nastavio normalan život.


Utorak 20.5.2014. 

U koordinaciji sa Crvenim križom /krstom i Mjesnim zajednicama  distribuirali smo pakete vode, hrane i higijenskih artikala u naselja Par selo Orašje, Požarnica, Dragunja i Mramor, a u naselju Rasovac i nešto alata.

Stanovnici se samoorganizuju na akcijama čišćenja, ali je neophodna pomoć mehanizaciji.

Kao i svih ovih dana građani su solidarni, organizuju smještaje za svoje komšije, distribuciju vode i hrane i nastoje sanirati sve što je u njihovoj moći.

I u Čanićima su mještani uspjeli samostalno organizirati u čišćenju koje je klizište velikim dijelom onesposobilo. Istakli su da je i njima neophodna pomoć mašina, a posebno kako bi osposobili dio puta koji vodi u zaseok do kojeg se trenutno može proći samo pješke.

U Gornjoj Lipnici je situacija je bila jako složena.Građani su uspjeli da osposobe put u zaseoku Trstje koji je bio potpuno odsječen zbog klizišta. Nekoliko stambenih objekata je direktno ugroženo klizištem u zaseocima Tisovac i Čane. Mještani se organiziraju da bi spriječili nastajanje šteta katastrofalnih razmjera.

U Rasovcu i Požarnici je pokrenut veliki broj klizišta. Nekoliko porodica je iseljeno, a u opasnosti je više kuća. I u ovim naseljima se očekuje podrška mehanizacije.

Građani rade sve što je u njihovoj moći. Solidarni i hrabri kao i svih ovih dana. Ipak sigurno je, da predstoji još puno posla u organizovanju, procjeni i saniranju šteta.


Ponedeljak 19.5.2014. 

Dokanj: Veliki broj stanovnika iz naselja Crnog Blata je ugroženo klizištima koja su se pokrenula na teritoriji cijelog naselja. Oko 40 porodica je preko noći izmješteno u prostorije OŠ Dokanj ili kod prijatelja i porodice.

Donja Obodnica: Cjelokupno naselje je ugroženo klizištima i put do Brežaka je odsječen. Građani su samoorganizovani i rade na čišćenju puteva i kopanju kanala oko ugroženih kuća. Naš tim je dovezao nešto hrane, vode i higijenskih potrepština, te gumene čizme i rukavice za aktiviste koji rade na čišćenju puta.

Put prema Groblju i dio naselja Čanićije odsječen zbog 50-ak pokrenutih klizišta. Član savjeta MZ procjenjuje da je 5 porušenih objekata. Mještani

su se organizovali i ručno očistili dio puta, ali da bi se put prosjekao neophodna je mehanizacija i posipni materijal. U Grabovici se mještani organizuju i već rade na saniranju mnogobrojnih klizišta u naseljima. Lovačka sekcija je došla da pomogne sa 20ak lovaca. Iako i na području Mramora ima ugroženih dijelova naselja, stanovnici Mramora su dobro organizovani i solidarani. U ovom je naselju smješteno 5 porodica iz ugroženijih dijelova BiH.

U Dragunji je jedna porodica iseljena zbog klizišta, a 14-15 kuća je ugroženo .

U Prokosovićima, Vukovijama, Šerićima, Priluku, Seoni su organizovane akcije sakupljanja pomoći za mještane ugroženih naselja i komšije u neposrednoj opasnosti. U kontaktima sa našim aktivistima iz Mreže aktivnih zajednica saznajemo da su građani dobro organizovani i da su usprkos teškoj situaciji u proteklim danima organizovali akcije čišćenja, podjelu pomoći i smještaj porodica čije su kuće srušene ili nisu bezbjedne.