16.07.18

 

Poziv za podršku projektima lokalnih grupa za razvoj zajednice

PROGRAM PODRŠKE RAZVOJU ZAJEDNICE

- FOND AKTIVNE ZAJEDNICE-

Pozivamo Lokalne grupe za razvoj zajednice, članice Mreže aktivnih zajednica, i to s područja:

Grada Tuzla: Dobrnja, Gornja Tuzla, Grabovica, Simin Han, Solina i Par Selo;

Općine Lukavac: Prokosovići, Bikodže;

Općine Kalesija: Hrasno

Općine Srebrenik: Seona, Tinja, Lisovići,

Općine Živinice: Šerići, Priluk i Gornje Živinice.

PROGRAM PODRŠKE RAZVOJU ZAJEDNICE podstiče građanski aktivizam i podržava ideje i inicijative koje će doprinijeti poboljšanju uslova življenja, podstaći građanski aktivizam i animirati mlade da se uključe u razvoj zajednice.

CILJEVI PROGRAMA

Osnovni cilj Programa je unapređenje i razvoj lokalnih zajednica u Tuzli, Kalesiji, Živinicama, Srebreniku i Lukavcu, kroz sufinansiranje projekata i inicjativa aktivnih građana za rješavanje zajedničkih problema, uz maksimalno korištenje svih raspoloživih lokalnih resursa i promociju suradnje između javnog, civilnog i poslovnog sektora.

Specifični ciljevi programa su:

1. Sistemsko organiziranje građana i razvoj „žive“ demokratije kroz podršku akcijama samoorganizovanja i zagovaranja za promjene

2. Osnaživanje i uključivanje građana, posebno onih iz ranjivih kategorija u razvoj zajednice kroz sistemsko organiziranje zajednice,

3. Izgradnja povjerenja i poticanje lokalnih partnerstava, redovne komunikacije i međusobe saradnje javnog, civinog i poslovnog sektora na nivou razvoja zajednice,

ŠTA PODRŽAVAMO?

Podržavamo projekte iz različitih oblasti koje odgovaraju na potrebe lokalne zajednice ili su usmjerene na rješavanje određenog problema u zajednici. Potrebe i problemi koji se rješavaju moraju biti izraženi u akcionom planu zajednice.

IZNOS PODRŠKE

Maksimalan iznos donacije po projektu je 3.000,00 KM a u izuzetnim slučajevima mogu se odobriti i veće donacije.

Aplikanti čiji projekti budu podržani su obavezni obezbijediti novčane donacije iz lokalne zajednice u iznosu od 20% od odobrenog projektnog iznosa za dugoročnu održivost predmetnog fonda. Na ovaj način, udružene donacije će obezbijediti dugoročno finansiranje budućih projekata za dobrobit zajednice. Promocijom filantropije, društvene odgovornosti i brige o lokalnoj zajednici stvaramo uslove za bolju budućnost svih nas

ROK ZA PRIJEM APLIKACIJA

Poziv je otvoren do 19.08.2018. (nedjelja)

KAKO APLICIRATI? Aplicirati možete isključivo putem platforme za online apliciranje koja se nalazi na web stranici Fondacije tuzlanske zajednice. Prilikom apliciranja možete se koristiti ranijom projektnom aplikacionom formom kao urnekom, ali i uputama za popunjavanje online aplikacije.

Nakon što online aplikacija bude prihvaćena aplikant će dobiti potrdu o prijemu na mail u vidu word dokumenta ispunjene aplikacije, te ste dužni u roku od 7 dana dostaviti tu aplikaciju potpisanu i ovjerenu u dva štampana primjerka na adresu Fondacije: Pozorišna 13, 75000-Tuzla (lično ili poštom).

Ukoliko vam je potrebna podrška pri ispunjavanju online aplikacije možete se obratiti direktno u kancelariju Fondacije tuzlanske zajednice ili na broj telefona 035 362-830/831.

OBAVEZNO pročitajte detaljnije informacije, upute za popunjavanje online aplikacije i kriterije.