18.09.18

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA


Fondacija tuzlanske zajednice poziva zainteresovane ponuđače da dostave ponude za nabavku usluge: Nadzor nad građenjem objekta društveno-edukativnog centra u MZ Kiseljak Tuzla.
Pozivaju se pravna lica iz Bosne i Hercegovine, koja su registrovana i ovlaštena za poslove pojektovanja i/ili građenja i koja mogu vršiti nadzor na građenjem u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i građenju TK, da svoje ponude, u skladu sa kriterijima ovog poziva i tehničkom dokumentacijom građevine, dostave na adresu Fondacije tuzlanske zajednice najkasnije do 08.10.2018., do 12.00h (podne).

Zainteresovani ponuđači mogu preuzeti tehničku dokumentaciju za građevinu u glavnoj kancelariji Fondacije tuzlanske zajednice, na adresi Pozorišna 13, u periodu trajanja ovog poziva na , u radnom vremenu od 08:30 do 16:00h. Za više informacija pozovite na 035 362-832 ili na fondtz@fondacijatz.org.


OPŠTI PODACI
Predmet poziva je Nadzor nad gradnjom objekta društveno-edukativnog centra u MZ Kiseljak Tuzla. Objekat je nepravilnog oblika dimenzija 19,50 x 10,50 metara, površine 310m2, prizemlje + sprat, predviđen na predmetnoj parceli k.č. 92. K.o Kiseljak. Investitor gradnje objekta je Fondacija tuzlanske zajednice uz finansijsku podršku Njemačkog Federalnog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj i Freudenberg fondacije iz Njemačke. Objekat se gradi u
okviru projekta „Razvoj zajednice Kiseljak sa posebnim akcentom na uključivanje Roma˝. Objekat će imati namjenu društveno edukativnog centra, u kojem će biti smještene kancelarije Savjeta Mjesne zajednice i Matičnog ureda, te kancelarija za projektno osoblje Fondacije tuzlanske zajednice. U okviru centra, planirane su dvije manje sale za sastanke, odnosno radionički rad aktivnih udruženja, te veća sala za kulturne i društvene aktivnosti u zajednici. Objekat je planiran kao objekat sa visokom energetskom efikasnošću i usklađen sa potrebama osoba sa invaliditetom (poseban toalet, pristupi i lift). Vanjsko uređenje obuhvata prostor za parking i dvorište sa travnatom površinom.
Opis posla
Odabrani nadzorni organ, u ime investitora, a u skladu sa Zakonom, dužan je:
1) utvrditi usklađenost iskolčenja građevine s elaboratom o iskolčenju građevine i projektom;
2) provjeriti i utvrditi da se objekat gradi u skladu sa odobrenjem za građenje, tehničkom dokumentacijom i Zakonom;
3) provjeriti i utvrditi da li je kvalitet radova, ugrađenih proizvoda i opreme u skladu sa zahtjevima projekta, te uslovima propisanim Zakonom;
4) biti prisutan u svim fazama testiranja kvaliteta ugrađenog materijala, kao i u svim fazama testiranja nosivog sklopa objekta;
5) potvrditi urednost izvođenja radova potpisivanjem građevinskog dnevnika, kontrolisati građevinsku knjigu, potpisivati obračunske situacije i sve eventualne promijenjene okolnosti u tehničkoj dokumentaciji.
6) Kontinuirano i pravovremeno obavještavati investitora o svim manjkavostima, odnosno nepravilnostima koje uoči tokom građenja, kako bi se ista na vrijeme otklonila i spriječila.
7) napisati izvještaj investitoru o obavljenom nadzoru nad građenjem objekta.

Tehničke specifikacije
Svi predmjeri radova se nalaze u tehničkoj dokumentaciji Glavnog projekta, koju će dobiti zainteresovani ponuđači.
Mjesto izgradnje objekta
Ulica Prvog maja do br. 28, MZ Kiseljak, 75 000 Grad Tuzla
Rok izgradnje objekta
Nadzor nad građenjem vezan je uz rok izgradnje objekta. Rok za izgradnju objekta društvenoedukativnog centra će se računati od dana uvođenja u posao izvođača radova i iznosiće minimum 60 i maksimum 120 dana, odnosno u periodu oktobar 2018-februar 2019.

USLOVI ZA PRIJAVU NA POZIV
Na poziv se može prijaviti svaki zainteresovani ponuđač ukoliko ispunjava sljedeće uslove i za što može priložiti valjane dokaze:
1. Da je ponuđač pravna osoba, registrovanaza poslove projektovanja i/ili građenja i koja ispunjava uslove nadzora nad gradnjom propisane Zakonom.
2. Da ponuđač i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan za neko od krivičnih djela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična djela protiv privrede, krivična djela protiv životne sredine, krivično djelo primanja ili davanja mita, krivično djelo prevare;
3. Da mu nije izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti, koja je na snazi u vrijeme objavljivanja poziva za podnošenje ponuda;
4. Da je izmirio dospjele poreske obaveze i druge javne dažbine u skladu sa propisima;
5. Da nije pod stečajem ili nije predmet stečajnog postupka, da nije predmet postupka likvidacije, odnosno postupka obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu sa važećim propisima.
6. Da posjeduje iskustvo u sličnim poslovima (dostaviti referentnu listu sa minimalno tri primjera izvođenja nadzora na objektima sličnih dimenzija).

KRITERIJI ZA DODJELU POSLA I POTPISIVANJE UGOVORA
- Ispunjeni uslovi poziva
- Ukupna vrijednost ponude
- Poštivanje traženog vremenskog roka za izvedbu projekta.
- Reference i iskustvo na izvođenju sličnih projekata

NAČIN PRIJAVE
Zainteresovani ponuđači trebaju da dostave sljedeću dokumentaciju:
-Ponudu sa izraženom vrijednosti usluge sa PDV-om
-Izjave o ispunjavanju uslova za prijavu na poziv.
-Reference o iskustvu na realizaciji istih ili sličnih poslova.
Traženu dokumentaciju je potrebno dostaviti najkasnije do 08.10.2018., i to do 12.00h (podne). Sve prijave nakon ovog roka neće biti uzete u razmatranje. 

Dokumentaciju dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili putem pošte na adresu Pozorišna 13, 75000 Tuzla pod nazivom: Ponuda za nabavku usluge „Nadzor nad gradnjom objekta društveno edukativnog centra u MZ Kiseljak“.
Za sva dodatna pitanja i informacije budite slobodni kontaktirati nas na telefon 035 362 832 ili putem emaila fondtz@fondacijatz.org. Kontakt osoba Ismet Sokoljanin, menadžer za razvoj programa.