13.03.19

Poziv mjesnim zajednicama sa područja TK za pristup Mreži aktivnih zajednica

U skladu sa svojom misijom, pravilnikom o članstvu  i strateškim planom širenja svog djelovanja UG Mreža aktivnih zajednica otvara poziv za prijem novih zajednica u svoje članstvo.

Pozadina:

UG Mreža aktivnih zajednica je nevladina organizacija formirana 2014. godine dobrovoljnim udruživanjem predstavnika  iz različitih lokalnih zajednica, koji u svojim zajednicama sprovode model otvorenog obrazovanja i planski proces organiziranja građana uz podršku Fondacije tuzlanske zajednice.

Članice Mreže su zajednice koje formiraju i učestvuju u radu tkv. lokalnih grupa za razvoj zajednice koje potiču i održavaju demokratski dijalog, građansko učešće i organizovanje na mikro lokalnom nivou (mjesne zajednica), a sve s ciljem unapređenje uslova življenja i društvene povezanosti kroz radne  i društvene akcije za promjene  u svrhu dobrobiti svih stanovnika.

Ko su članice Mreže aktivnih zajednica?

Mreža aktivnih zajednica trenutno broji 15 članica, zajednica sa područja 5 općina Tuzlanskog kantona i to: Gornja Tuzla, Simin Han, Grabovica, Solina, Par Selo, Dobrnja, Kiseljak (Grad Tuzla); Prokosovići, Bikodže (Općina Lukavac); Šerići, Priluk, Gornje Živinice (Općina Živinice); Hrasno (Općina Kalesija); Tinja, Lisovići (Općina Srebrenik);

Sve navedene zajednice imaju formirane lokalne grupe za razvoj koje uz podršku Mreže aktivnih zajednica provode model organiziranja zajednice.  U okviru Mreže aktivnih zajednica, svaka pojedinačna Lokalna grupa za razvoj zajednice je  ključni element u planskom procesu razvoja aktivne zajednice. To je dobrovoljno formirana neformalna grupa aktivnih građana koju čine predstavnici svih društvenih subjekata u jednoj zajednici (mjesna zajednica, škola, ambulanta, društveni dom, predstavnici sportskih, kulturnih i drugih udruženja kao i drugi neformalnih grupa građana kao što su sekcije žena, penzionera, mladih i sl.)  koji žele razvijati svoju zajednicu kroz demokratski dijalog, aktivno građansko učešće i organizovanje za unapređenje društvene kohezije i uslova življenja u zajednici. 

Šta zajednice-članice dobijaju članstvom u Mreži aktivnih zajednica?

Podršku u provedbi modela ABECEDA ORGANIZIRANJA 

Zajednice članice dobiće organizaciono-savjetodavnu podršku za provedbu modela organiziranja zajednice što podrazumjeva: izgradnju i formiranje tima aktivista u zajednici tj. formiranje lokalne grupe za razvoj, mapiranje i analizu potreba zajednice kroz izradu akcionog plana zajednice, podršku u provedbi i praćenju realizacije akcionog plana zajednice, podršku u organizaciji i realizaciji sastanaka lokalne grupe za razvoj tokom cijele godine, podršku u evaluiranju ostvarenja akcionog plana zajednice.

Jačanje kapaciteta  lidera i aktivnih građana u oblasti organiziranja zajednice

Tokom godine Mreža aktivnih zajednica će organizovati različite treninge i radionice za jačanje kapaciteta lidera (treninzi i edukacije u oblasti organiziranja građana, učešća građana, a posebno mladih u donošenju odluka, projekt menadžmentu, liderstvu, timskom radu, komunikaciji, itd).

Poticanje informisanosti, saradnje i razmjene iskustava među zajednicama članicama Mreže.

Predstavnici lokalnih grupa članica imat će priliku da učestvuju u studijskim posjetama, zajedničkim sastancima na kojima će se upoznati sa primjerima dobre prakse i načinima rješavanja problema u drugim zajednicama. Također, predstavnici lokalnih grupa imat će priliku da učestvuju na građanskim forumima i konferencijama koje će aktuelizirati zajedničke probleme i teme.  

Finansijsku podršku realizaciji akcija u zajednici

Zajednice članice Mreže aktivnih zajednica sa područja pet općina (Lukavac, Srebrenik, Kalesija, Živinice i Grad Tuzla) imaju pravo pristupa sredstvima Fonda za aktivne zajednice Fondacije tuzlanske zajednice. Fond je namjenjen za podršku organizaciji društvenih manifestacija, realizaciji malih akcija u zajednici kao i podršku realizaciji dugoročnih projekata od interesa za zajednicu.

Koje su obaveze članica Mreže:

Članstvo u Mreži nije trajno i članice Mreže moraju ispunjavati sljedeće obaveze i odgovornosti:

- Da ispunjavaju osnovne pristupne kriterije za članstvo u Mreži.

- Da redovno organizuju sastanke Lokalne grupe za razvoj zajednice, te da učestvuju na sastancima radnih tijela Mreže (minimum 6 sastanaka na godišnjem nivou)

- Da imenuju koordinatora tj. predstavnika svoje zajednice u koordinacionom odboru Mreže (svaka zajednica članica Mreže imenuje osobu koja je spona u komunikaciji između zajednice članice i Mreže)

- Da redovno pismeno izvještavaju sekretara Mreže o aktivnostima i radu svoje lokalne grupe za razvoj.

- Da redovno učestvuju  u aktivnostima na nivou Mreže;

- Da redovno izmiruju obavezu plaćanja godišnje članarine (100KM na nivou Lokalne grupe za razvoj zajednice)

- Da se ponašaju  odgovorno pri obavljanju preuzetih obaveza u okviru Mreže;

- Da promovišu  i doprinose ugledu Mreže;

Poziv otvoren za maksimalno 5 novih zajednica

Broj za prijem novih zajednica je organičen. Kapaciteti Mreže aktivnih zajednica su ograničeni i kako bi kvalitetno provodila model organiziranja i davala podršku svojim zajednicama članicama Mreža će po ovom pozivu  primiti u svoje članstvo maksimalno 5 novih zajednica.  Odluku o prijemu novih članica donijet će Upravni odbor Mreže aktivnih zajednica na osnovu dole postavljenih kriterija.

Ko može pristupiti Mreži aktivnih zajednica-kriteriji?

Poziv je otvoren za sve mjesne zajednice sa područja TK pri ćemu će prednost pri odabiru imati:

  • Područja u kojima već postoji osnovna  saradnja  i preduslovi za stvaranje trajnih  partnerstava između savjeta MZ, javnih institucija i udruženja i neformalnih grupa građana i/ili gdje su lideri iz ovih organizacija/institucija spremni da zajednički rade na jačanju tih partnerstava za dobrobit stanovnika i unapređenje uslova življenja.
  • Mjesne zajednice koje su suočene sa problemima i kojima prijeti rizik od društvene isključenosti (npr. nepovoljna socijalna i finansijska situacija stanovnika; velika udaljenost od centra općine i nedostupnost javnih usluga i servisa; veliki broj stanovnika ugroženih kategorija; nerješena osnovna infrastruktura i životna pitanja kao što su snabdijevanje pitkom vodom, strujom, zdravstvene usluge, dostupnost obrazovnih insititucija....)
  • Mjesne zajednice sa područja općina Lukavac, Kalesija, Srebrenik, Živinice i sa područja Grada Tuzla  imaju prednost u pozivu kao i mjesne zajednice i područja  koje  naveden općine posebno podrže i  istaknu kao posebno ugrožena, odnosno one dijelove općine u koje  je potrebno najviše ulagati u cilju ravnomjernijeg razvoja svih dijelova općine.   
  • Područja u kojima lideri iz različitih sfera života žele da razvijaju zajedničku viziju razvoja i uključuju sve  predstavnike građanskih grupa a posebno  mlade i žene u planski razvoj zajednice kroz zajedničke edukacije, sastanke i pokretanje i vođenje akcija.

Kako aplicirati?

Aplicirati mogu zajednice u kojima postoji inicijalni aktivizam građana i aplikaciju mogu podnijeti zajednički predstavnici minimum tri subjekta/organizacije/institucije koje su spremne na međusobnu saradnju i provedbu modela organiziranja kroz učešće u Mreži aktivnih zajednica. Akteri tj. subjekti u zajednici mogu biti: savjet/vijeće MZ, škola, društveni dom,  udruženja građana, omladinska udruženje, ambulanta, aktivne neformalne grupe građana i sekcije.  

Akteri u zainteresovanim zajednicama obavezni su zajednički popuniti formular u prilogu i dostaviti ga do 31.03.2019. putem e-maila na adresu maztuzla@gmail.com  a potpisanu i ovjerenu tvrdu kopiju na adresu 2. Tuzlanske brigade 60, 75 000 Tuzla sa naznakom ˝Prijava za članstvo u Mreži aktivnih zajednica˝.

Odluku o prijemu novih članica donijet će Upravni odbor Mreže aktivnih zajednica u aprilu mjesecu 2019. godine o ćemu će biti obavještene sve zajednice koje budu pokazale interes za članstvom.

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati sekretara Mreže na gore navedeni mail ili na broj telefon 035-257-445.