Ekrem Jusufović, počasni član UO

Ekrem Jusufović rođen je u Tuzli 20.03.1943. godine gdje je završio osnovno i srednje obrazovanje. Medicinsku školu u Tuzli upisao je školske 1959./60. godine, a završio 1962./63. godine. Dodiplomski studij na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu završio je 1968. godine. Od školske 1968./69. godine do 1991./92. školske godine redovni je predavač nastavnog predmeta «Infektologija» u Medicinskoj školi u Tuzli.

Zapošljava se u Opštoj bolnici Tuzla 1969. godine kao ljekar za uposlenike Opšte bolnice. U Klinici za infektivne bolesti radi od 1970. godine kao sekundarac, a zatim kao specijalizant. Po obavljenom pripravničkom i specijalizantskom stažu u Tuzli, specijalistički ispit iz infektologije položio je 1975. godine, u Novom Sadu. Postdiplomski studij «Organizacija zdravstvene službe», završio je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 1980. godine. Iste godine izabran je za asistenta na nastavnom predmetu «Infektologija» Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Magistarski rad na temu “Uloga sekretora na pojavu urinarnih infekcija” odbranio je 1985. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Uskoro je izabran u višeg asistenta na istom nastavnom predmetu. Doktorsku disertaciju na temu “Dijagnostika infekcije urinarnog trakta u odnosu na stanje sekretornog ABO sistema”, odbranio je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli 1988. godine. U decembru 1988. godine izabran je u zvanje docenta na nastavnom predmetu Infektologija Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, od kada i izvodi teroetsku nastavu. Februara 2001. godine po drugi put u izabran je u zvanje docent.

Od školske godine 2001./2002. odgovorno lice je na nastavnom predmetu «Infektologija« Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Od školske godine 2003./04. obnaša dužnost prodekana za Kliničku nastavu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Od školske 2005./06. godine je V.D. prodekana za kliničku nastavu, a u školskoj 2004/2005. godini prodekan je za nastavu na Visokoj zdravstvenoj školi Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Od početka školske 2004./2005. godine imenovan je za odgovornog nosioca za nastavni predmet »Opći principi zdravstvene njege», a od školske 2005./06. godine odgovorni nosilac je nastavnih predmeta «Interna medicina i infektologija« i «Zdravstvena njega internističkih i infektoloških bolesnika» na Visokj zdravstvenoj školi Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. U toku svog radnog vijeka bio je duže vrijeme šef Odjeljenja za febrilna i nejasna stanja u Klinici za infektivne bolesti u Tuzli. Od 1989. do početka rata 1992. imenovan je za inokosnog poslovodnog organa OOUR-a «Klinika za unutrašnje i klinika za zarazne bolesti» Tuzla, gdje je imao vidne rezultate.

Učestvovao je u izradi Projekta za izgradnju hemodijalize u UKC Tuzla kao i Projekta za transplantaciju bubrega. Kompletno je kompjuterizovao Kliniku za unutrašnje bolesti i Kliniku za zarazne bolesti. Obezbjedio savremenu opremu za Jedinicu intenzivne njege u obje klinike, kao i Kabinet za endoskopiju i sonografsku dijagnostiku.