Fond Kiseljak

je namjenski fond za unapređenje i razvoj tuzlanske lokalne mjesne zajednice Kiseljak, koje je uključena u Mrežu aktivnih zajednica. Putem ovog Fonda, podstičemo saradnju i partnerstvo unutar mjesne zajednice Kiseljak, gdje se aktivisti redovno sastaju kako bi aktivno radili na riješavanju problema u svojoj zajednici. Svi projekti koji se predlože za podršku kroz ovaj Fond moraju biti usklađeni sa potrebama zajednice, te uvršteni u godišnji akcioni plan te zajednice. Veoma je važno da se u cijeli proces uključe sva tri sektora, te predstavnici svih građana, posebno onih iz ranjivih kategorija, kao što su mladi, stari, Romi, osobe sa invaliditetom i drugi. Projekti koji budu finansirani iz ovog Fonda treba da pomognu izgradnji povjerenja u zajednici, da potaknu redovnu komunikaciju i saradnju javnog, civilnog i poslovnog sektora, te da zagovaraju za pozitivne promjene na nivou naselja i lokalne zajednice.     

JAVNI POZIV 6 – FK - 1/2019

PROGRAM PODRŠKE RAZVOJU ZAJEDNICE

- FOND KISELJAK -

Poziv za podršku projektima lokalne grupe za razvoj tuzlanske zajednice Kiseljak

Fond za razvoj tuzlanske lokalne zajednice Kiseljak je otvoren u okviru Programa razvoja zajednice unutar kojeg razvijamo građanski aktivizam i podstičemo građane na uključivanje u razvoj zajednice.  U okviru ovog programa posebno važan segment daje se organiziranju građana i mladih u ugroženim rubnim naseljima, čije ideje i inicijative za poboljšanju uslova življenja podržavamo kroz ovaj Fond.

CILJEVI FONDA

Osnovni cilj Fonda je unapređenje i razvoj zajednice Kiseljak, kroz sufinansiranje projekata i inicijativa aktivnih građana za rješavanje zajedničkih problema, uz maksimalno korištenje svih raspoloživih lokalnih resursa i promociju suradnje između javnog, civilnog i poslovnog sektora.

Specifični ciljevi programa su:

  1. Sistemsko organiziranje građana i razvoj „žive“ demokratije kroz podršku akcijama samoorganizovanja i zagovaranja za promjene;
  2. Osnaživanje i uključivanje građana, posebno onih iz ranjivih kategorija u razvoj zajednice kroz sistemsko organiziranje zajednice;
  3. Izgradnja povjerenja i poticanje lokalnih partnerstava, redovne komunikacije i međusobe saradnje javnog, civilnog i poslovnog sektora na nivou razvoja zajednice.

KO MOŽE APLICIRATI?

Aplicirati mogu samo članice Lokalne grupe za razvoj Kiseljaka koje trenutno nemaju aktivan projekat iz prethodnih javnih poziva, pri čemu je jedna organizacija ili grupa nosilac projekta, a ostale su partneri na projektu.

U izuzetnim slučajevima Komisija može odobriti podršku projektima čiji nosioci su organizacije koje nisu članice Lokalne grupe za razvoj Kiseljaka ali djeluju i rade za unapređenje uslova življenja ljudi na Kiseljaku.

ROK ZA PRIJEM APLIKACIJA

Poziv zatvoren 10. juna 2019.

ŠTA PODRŽAVAMO?

Podržavamo projekte iz različitih oblasti koje odgovaraju na potrebe lokalne zajednice ili su usmjerene na rješavanje određenog problema u zajednici.  Potrebe i problemi koji se rješavaju moraju biti izraženi u akcionom planu zajednice.

IZNOS PODRŠKE

Maksimalan iznos donacije po projektu je 3.000,00 KM, a u izuzetnim slučajevima mogu se odobriti i veće donacije uz saglasnost komisije. Aplikanti čiji projekti budu podržani, su obavezni obezbijediti novčane donacije iz lokalne zajednice u iznosu od 10% od odobrenog projektnog iznosa, te iskazati minimum 10% volonterskog rada u projektnoj aplikaciji. Novčane donacije su namjenjene za dugoročnu održivost predmetnog fonda.

KAKO APLICIRATI?

Aplicirati možete isključivo putem platforme za online apliciranje koja se nalazi na web stranici Fondacije tuzlanske zajednice. Prilikom apliciranja možete se koristiti ranijom projektnom aplikacionom formom kao urnekom, ali i uputama za popunjavanje online aplikacije.

Nakon što online aplikacija bude prihvaćena aplikant će dobiti potvrdu o prijemu aplikacije uz kod za korekcije iste. Nakon što grant tim izvrši uvid u vašu aplikaciju, dostavit će vam istu u pdf formatu na mail, a vi ste dužni u roku od 7 dana dostaviti tu aplikaciju potpisanu i ovjerenu (u slučaju da je aplikant udruženje) u dva štampana primjerka na adresu Fondacije: Pozorišna 13, 75000-Tuzla (lično ili poštom).

Ukoliko vam je potrebna podrška pri ispunjavanju online aplikacije možete se obratiti direktno u kancelariju Fondacije tuzlanske zajednice ili na broj telefona 035 362-830/831.

OBAVEZNO pročitajte detaljnije informacije, upute za popunjavanje online aplikacije i kriterije.

 

U periodu 2018. godine Fondacija tuzlanske zajednice sredstvima iz Fonda za Kiseljak podržala je 22 projekata sa ukupnim iznosom od 32.527,70 KM.

Hronološki pregled podržanih projekata možete pogledati u dokumentima ispod: