Fond za otvorene škole u Gradu Tuzla

Fondacija tuzlanske zajednice u saradnji sa svojim strateškim partnerima UG Agora centar i  MU Interaktivne otvorene škole, promovira otvoreno obrazovanje i cjeloživotno učenje kao sastavne procese sveobuhvatnog razvoja zajednice.  One otvorene škole i otvoreni centri u Tuzli, koje/i razumiju filozofiju otvorenog obrazovanja i zalažu se za uključivanje zajednice u obrazovni poroces i cjeloživotno učenje, mogu kandidovati svoje projekte za sufinansiranje iz ovog Fonda.  Posebno se nadamo aplikacijama koje dolaze od Razvojnih timova škola, Savjeta otvorenih centara, roditeljskih i učeničkih vijeća, kao i drugih udruženja i grupa koji žele realizacijom svojih projekata doprinjeti procesu demokratizacije škole i unapređenju njene  saradnje sa zajednicom.  

 

PROGRAM PODRŠKE OTVORENOM OBRAZOVANJU

-FOND ZA OTVORENE ŠKOLE-

Poziv za podršku školskim projektima

Program podrške otvorenom obrazovanju usmjeren je na jačanje onih resursa u lokalnoj zajednici koji će proces otvorenog obrazovanja  učiniti dostupnim, sadržajnijim i kvalitetnijim za sve građane. Prvenstveno program je usmjeren na demokratizaciju škola, odgojnih i obrazovnih institucija ali i onih organizacija i grupa koji provode programe cjeloživotnog učenja i otvorenog obrazovanja. 

CILJEVI

 • Izgradnja otvorenih škola u zajednici na području Grada Tuzla prema Standardima otvorenih škola u zajednici;
 • Izgradnja demokratskih procesa kao i podsticanje na učešće svih aktera u razvoju škole i zajednice
 • Osnaživanje djece i izgradnja njihovih kompetencija bitnih za kvalitetan život u zajednici
 • Jačanje organizovanja građana i razvoj ključnih kompetencija cjeloživotnog učenja

KO MOŽE APLICIRATI?

 • Odgojno-obrazovne institucije sa područja Grada Tuzla
 • Registrovana udruženja koja se bave otvorenim obrazovanjem i cijeloživotnim učenjem, posebno ako su u pitanju programi saradnje sa obrazovnim institucijama.
 • Neformalne grupe koje svoj rad vežu uz obrazovne institucije (razvojni timovi škola, aktivi nastavnika, vijeća učenika, vijeća roditelja, školske sekcije, itd.)

 

ROK ZA PRIJAVU

Poziv je zatvoren 29. oktobra  2017. godine.

 

ŠTA PODRŽAVAMO?

 • Inovativne projekte iz različitih oblasti koji odgovaraju na potrebe lokalne zajednice ali i potrebe škole kojim se direktno unapređuje kvalitet sadržaja cjeloživotnog učenja ali i otvorenosti škole prema zajednici.
 • Male projekte u vrijednosti od 100-1000KM
 • Projekte koji traju od 1 mjesec do 1 godinu
 • Projekti  promovišu građanski aktivizam, volonterizam, cjeloživotno učenje i zasnovani su  na volonterskom angažmanu aplikanata (više u kriterijima)

KAKO APLICIRATI?

Prilikom apliciranja potrebno je dostaviti projektni prijedlog u standardnoj aplikacionoj formi FTZ-a. koju možete preuzeti na margni na desnoj strani . Ukoliko vam je potrebna podrška pri ispunjavanju aplikacje možete se obratiti direktno u kancelariju Fondacije tuzlanske zajednice ili na broj telefona 362-830 (Selma Memišević ili Ismet Sokoljanin). Potpisanu i ovjerenu dokumentaciju treba dostaviti poštom ili lično u kancelariju Fondacije tuzlanske zajednice, na adresu:  Pozorišna 13, 75000-Tuzla, i u elektronskoj formi na e-mail: inicijative@fondacijatz.org.

DODATNO

Uz projektni prijedlog aplikanti mogu poslati do 5 literarnih učeničkih radova na temu ˝Darujte zajednici, darovali ste sebi˝. Najbolji radovi će biti nagrađeni bez obzira da li je projektni prijedlog podržan ili ne. Više u kriterijima. 

OBAVEZNO pročitajte detaljnije informacije, aplikaciju, upute i kriterije sa desne strane.