Fond za Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla

Uprkos velikim naporima osoblja, nadležnih institucija i volontera da učine boravak djece u Domu bez roditeljskog staranja ugodnim, potrebe su uvijek velike, a sredstva uvijek mala i nedovoljna.  Upravo iz tih razloga, Osnivači  ovog Fonda, su željeli osigurati dodatna finansijska sredstva za Dom, kako bi osoblje, zajedno sa djecom i njihovim volonterima, realizovali projekte i nabavke koje se ne bi mogla finansirati zbog nedostatka sredstava u budžetu nadležnog Ministarstva.  Fond je osnovan sa početnim iznosom od 6.300 KM u nadi da će se isti tokom godina održavati i rasti. Pored mogućnosti sufinansiranja aktivnosti kojima će se urediti životni prostor štićenika Doma, kroz Fond je moguće sufinansirati aktivnosti organiziranja edukacija neformalnog karaktera i pružanje stručne podrške pri savladavanju školskih obaveza za štićenike Doma. Poseban cilj angažmana stručnih lica kao sto su defektolozi, logopedi i sl. je prevencija, otkrivanje, evidentiranje, dijagnosticiranje, rehabilitacija i edukacija štićenika Doma, posebno djece sa poremećajem u razvoju glasa, govora, jezika i sluha.