Fond za stipendiranje Prometej je osnovan u avgustu 2017. pri Fondaciji tuzlanske zajednice od strane grupe mladih osoba na početku karijere, koji vjeruju da svako od nas može i treba da doprinese razvoju bh društva. 

˝Mi smo izabrali ovaj način. Želimo ulagati u obrazovanje mladih kroz dodjelu stipendija˝ poručuju osnivači Fonda koji kontinuirano rade na proširivanju kruga donatora i prijatelja kako bi Fond tokom godina stalno rastao i kako bi što više stipendista mogli podržati. 

Osnivači Fonda Prometej smatraju da je jako važno podržati mlade u njihovim naporima da se obrazuju i da kao aktivni članovi zajednice budu nosioci razvoja naše države. Ukoliko i Vi vjerujete da je ulaganje u obrazovanje najbolji način da se naše bh društvo oporavi i napreduje i da postoje mladi koji imaju napredne stavove o razvoju i emancipaciji bosanskohercegovačkog društva, onda vas pozivamo da se pridružite grupi osnivača Fonda za stipendiranje Prometej.

 

Tuzla, 04.10.2021.
Br.439/21
Broj poziva: 11-Prometej-1/21

Poziv za dodjelu stipendija studentima Univerziteta u Tuzli 

FOND PROMETEJ

JAVNI POZIV JE ZATVOREN 4.11.2021.GOD.
 
Fondacija tuzlanske zajednice zajedno sa osnivačima Fonda Prometej raspisuje javni poziv za dodjelu stipendija studentima i studenticama Univerziteta u Tuzli.   
 
CILJ FONDA je da pomogne perspektivnim studentima Univerziteta u Tuzli da lakše završavaju studij, ali i da kroz aktivno djelovanje u društvenoj zajednici promoviraju vrijednosti građanskih sloboda, demokratije, antifašizma, sekularizma i solidarnosti. 
 
KO MOŽE APLICIRATI I KOJI SU USLOVI?
Kandidati i kandidatkinje moraju ispunjavati sljedeće uslove za podnošenje zahtjeva za stipendiranje:
• Da je državljanin/ka Bosne i Hercegovine,
• Da je u vrijeme podnošenja zahtjeva za stipendiranje navršio/la 18 do 25 godina starosti,
• Da je prvi put upisao/la drugu ili višu godinu dodiplomskog studija Univerziteta u Tuzli,
• Da je ispunio/la sve obaveze iz prethodnog ugovora o stipendiranju (ukoliko je i ranije bio korisnik stipendije ovog Fonda ili drugih fondova Fondacije).
 
NA OSNOVU KOJIH KRITERIJA SE BIRAJU STIPENDISTI?
Komisija za izbor stipendista i stipendistkinja će se voditi sljedećim kriterijima za izbor od kojih svaki nosi
definisani broj bodova (od ukupnih 100) i to:
  1. Dosadašnji angažman kandidata/kinje u zajednici (35 bodova)
  2. Ekonomski status kandidata/kinje (10 bodova)
  3. Uspjeh tokom ranijeg studija (25 bodova)
  4. Esej (10 bodova)
  5. Motivaciono pismo (10 bodova)
  6. Intervju sa kandidatima koji uđu u uži izbor (10 bodova)
 
IZNOS STIPENDIJE I DUŽINA STIPENDIRANJA
Stipendije se dodjeljuju u iznosu od 150 KM mjesečno po jednom stipendisti/kinji. Stipendiranje se vrši za period od 12 mjeseci počev od potipisivanja Ugovora o stipendiranju ili od dana koji je propisan Ugovorom o stipendiranju. Ukupna vrijednost godišnje stipendije je 1.800 KM.
 
KAKO APLICIRATI ZA STIPENDIRANJE?
Prilikom podnošenja zahtjeva za stipendiranje potrebno je popuniti Prijavni obrazac za dodjelu stipendije (isti se nalazi na web stranici Fondacije), u okviru kojeg kandidat/kinja treba da, pored unošenja ličnih podataka:
• Izjavi ako je prvi put upisao drugu ili višu godinu dodiplomskog studija i kojeg;
• Upiše tačne podatke o ostvarenom  uspjehu tokom studija (ostvarena prosječna ocjena) i eventualnim dodatnim stručnim angažmanima kandidata;
• Prezentira informacije o vlastitom angažmanu u  organizacijama civilnog društva ili drugim organizacijama koje se bave društveno korisnim radom (javne ustanove, mediji i slično);
• U odjeljku motivacionog pisma predstavi vlastiti angažman u zajednici i svoje lične stavove o razvoju i emancipaciji bh. društva (uz osvrt na vrijednosti poput demokratije, antifašizma, sekularizma, solidarnosti, kao i zaštitu ljudskih prava i poštivanje različitosti);
• U odjeljku esej izabere jednu temu i napiše esej u dužini od maksimalno 400 riječi;
• Upiše tačne podatke o ekonomskom statusu sa podacima o broju i ličnim primanjima članova domaćinstva, te eventualno drugim okolnostima koje utiču na ekonomsko stanje kandidata;
• Navede i druge informacije koji potvrđuju društveni angažman kandidata (umjetnički ili sportski angažman, objavljeni tekstovi i slično).
 
Prijavni obrazac je potrebno popuniti i dostaviti putem e-maila na adresu prometej@fondacijatz.org , a tvrdi primjerak potpisati i poslati poštom ili donijeti lično u službene prostorije Fondacije na adresu Pozorišna 13, 75000 Tuzla, BiH. Za više informacija možete nas kontaktirati na telefon 035 362 830  ili putem email-a: prometej@fondacijatz.org
 

POZIV JE OTVOREN OD 04. OKTOBRA do  04. NOVEMBRA 2021.

NAPOMENA: Od kandidata i kandidatkinja koji budu odabrani za stipendiranje će biti traženo da dostave potvrde o upisu na dodiplomski studij Univerziteta u Tuzli, dokaz o postignutom uspjehu tokom studija, preporuke od organizacija civilnog društva i drugih organizacija u kojima je kandidat bio angažovan. 

Rezultati podrške studentima iz Fonda Prometej 2019/2020

Komisija za dodjelu stipendija iz Fonda Prometej je zasijedala 14. novembra kada su izvršili uvid i bodovanje svih 26 pristiglih prijavnih obrazaca na osnovu jasno definisanih kriterija navedenih u javnom pozivu i Proceduri za dodjelu stipendija Fonda Prometej, a po osnovu dosadašnjeg angažmana u zajednici, ekonomskog statusa, uspjeha tokom studija, te motivacionog pisma koje afirmiše građanske slobode, demokratiju, antifašizam, sekularizam i solidarnost, kao i intervjua. 

Imajući u vidu iznos prikupljenih donatorskih sredstva do dana zasjedanja Komisije,  Komisija je donijela odluku da podrži četiri (4) studenata sa najvećim brojem bodova: 

  1. Adnan Mujanović - Medicinski fakultet;
  2. Džana Sultanić - Edukacijsko rehabilitacijski fakultet;
  3. Anamarija Divković - Filozofski fakultet; i
  4. Aida Duraković - Edukacijsko rehabilitacijski fakultet.

Ovim putem, želimo čestitati stipendistima Fonda Prometej i pohvaliti njihovo zalaganje za izgradnju prosperitetnog bosanskohercegovačkog društva!

Njihov  društveni angažman, ali i uspjeh na fakultetu su prepoznali svi članovi Komisije, što se jasno vidi po visokom broju bodova koji ih je izdovjio od ostalih kandidata.  Cjelokupnu rang listu sa dodjeljenim bodovima svim prijavljenim kandidatima možete pogledati u nastavku:

  Ime i prezime  Ukupan broj bodova
Dobitnici stipendije Fonda za stipendiranje studenata "Prometej"
1 Adnan Mujanović 459,00
2 Džana Sultanić 457,60
3 Anamarija Divković 399,50
4 Aida Duraković 397,50
Kandidati koji nisu dobili stipendiju iz Fonda za stipendiranje studenata "Prometej"
1 Merima Čokić 391,50
2 Admira Malkić 376,25
3 Amila Žero 332,50
4 Slađana Josipović 328,63
5 Medina Bristrić 322,90
6 Amra Sabitović 316,50
7 Deni Muratović 307,50
8 Semra Sukanović 302,50
9 Amina Mustačević 299,00
10 Ena Sinanović 297,75
11 Azra Zukić 284,70
12 Ajla Glumčević 277,25
13 Jasmina Ibrahimović 267,00
14 Muhamed Ibrić 230,00
15 Maša Rašković 228,25
16 Jasmina Širbegović 223,75
17 Dijana Čaušević 222,00
18 Elma Ćilimković 214,13
19 Lejla Hrustić 208,00
20 Edita Zukić 199,00
21 Selma Kadić 178,50
22 Adisa Arslanović 153,13

 

U ime osnivača Fonda Prometej, želimo da se svima zahvalimo na interesovanju i podnesenim prijavama. 
 
Osnivači Fonda Prometej i Fondacija tuzlanske zajednice se nadaju da će u narednoj godini povećati krug donatora ovog fonda i tako osigurati veći broj stipendija za sve one koji se ističu svojim društvenim angažmanom i zalaganjem za vlastitu dobrobit i razvoj društva.  Više o načinima doniranja i radu Fonda možete pogledati na: http://doniraj.ba/project/view/fond-za-stipendiranje-prometej
Iskreno se nadamo da se drugi kandidati koji nisu postali stipendisti Fonda Prometej ove godine, neće obeshrabriti i da će nastaviti pratiti naše pozive, a posebno svoj volonterski angažman u organizacijama civilnog društva, čime mnogo doprinosite razvoju demokratije i građanskih sloboda u našoj zemlji.  .  
 
Ukoliko do sada niste bili član neke organizacije civilnog društva, preporučujemo vam da se što prije uključite i da na taj način doprinesete svom ličnom razvoju i razvoju bosanskohercegovačkog društva u cjelini.  Time ćete ostvariti  veće šanse da u narednim  godinama postanete  stipendista Fonda Prometej.

Fond za stipendiranje Prometej je osnovan u avgustu 2017. pri Fondaciji tuzlanske zajednice od strane grupe mladih osoba na početku karijere, koji vjeruju da svako od nas može i treba da doprinese razvoju bh društva. 

˝Mi smo izabrali ovaj način. Želimo ulagati u obrazovanje mladih kroz dodjelu stipendija˝ poručuju osnivači Fonda koji kontinuirano rade na proširivanju kruga donatora i prijatelja kako bi Fond tokom godina stalno rastao i kako bi što više stipendista mogli podržati. 

Rezultati podrške stipendistima iz Fonda Prometej

Komisija za dodjelu stipendijaiz Fonda Prometej  zasijedala je 19. oktobra 2018. u sastavu od 5 članova: Gordan Isabegović, Slaven Ostojić, Damir Dajanović, Ines Osmanović, Sabina Sinanović Ćatibušić. Komisija je izvršila  pregled i bodovanje svih 77 prijava od kandidata za stipendiranje pristiglih u periodu od 17.09. do 12.10.2018. godine.
 
Na osnovu jasno definisanih kriterija navedenih u javnom pozivu i Proceduri za dodjelu stipendija Fonda Prometej, izvršeno je bodovanje svih kandidata po osnovu dosadašnjeg angažmana u zajednici, ekonomskog statusa, uspjeha tokom studija, te motivacionog pisma koje afirmiše građanske slobode, demokratiju, antifašizam, sekularizam i solidarnost. 
 
Imajući u vidu iznos prikupljenih donatorskih sredstva do dana zasjedanja Komisije,  Komisija je donijela odluku da podrži pet (5) studenata sa najvećim brojem bodova: 
1. Adnan Mujanović (samostalno odustao od stipendije, zbog dobijene stipendije od strane Fondacije Konrad Adenauer)
2. Merisa Okanović
3. Maja Klimentić
4. Azra Huremović
5. Džana Sultanić
6. Nermina Gazibara
 

Ovim putem, želimo čestitati prvim stipendistima Fonda Prometej i pohvaliti njihovo zalaganje za izgradnju prosperitetnog bosanskohercegovačkog društva!

Njihov  društveni angažman, ali i uspjeh na fakultetu su prepoznali svi članovi Komisije, što se jasno vidi po visokom broju bodova koji ih je izdovjio od ostalih kandidata.  Cjelokupnu rang listu sa dodjeljenim bodovima svim prijavljenim kandidatima možete pogledati u nastavku

 
  Ime i prezime Ukupan broj bodova
Dobitnici stipendije Fonda za stipendiranje studenata "Prometej"
1. Adnan Mujanović (samostalno odustao od stipendije) 437,50
2. Merisa Okanović 429,50
3. Maja Klimetić 422,75
4. Azra Huremović 413,88
5. Džana Sultanić 401,70
6. Nermina Gazibara 399,00
Kandidati koji nisu dobili stipendiju iz Fonda za stipendiranje studenata "Prometej"
1. Anamarija Divković 374,13
2. Arijana Minovi 373,25
3. Sejfudin Beganović 368,00
4. Adelisa Osmanović 362,75
5. Mustafa Spahić 362,23
7. Ahmet Bulić 354,25
8. Emina Mumić 350,75
9. Edina Osmić 348,13
10. Elmira Begić 346,00
11. Antonio Zahirović 345,55
12. Mirza Osmanović 345,00
13. Nerma Huskić 343,75
14. Amila Žero 342,25
15. Esma Sulejmanagić 339,75
16. Harun Huskić 339,10
17. Aida Duraković 338,50
18. Irma Dobrinjić 337,00
19. Nesida Nukić 335,50
20. Emina Mujčinović 333,75
21. Deni Muratović 330,75
22. Marko Divković 327,00
23. Belma Omerbegović 326,54
24. Minela Buljubašić 323,00
25. Rusmira Muharemović 318,38
26. Sumea Omerović 316,50
27. Ajla Musić 316,00
28. Sara Škrba 315,75
29. Lejla Hrustić 312,00
30. Šejla Džindo 311,00
31. Melika Damadžić 306,58
32. Eldina Hanić 303,00
33. Eldar Murselović 301,25
34. Jasmin Babović 298,88
35. Azra Ibrišević 296,08
36. Željka Božanović 296,00
37. Lejla Sejdinović 293,66
38. Maris Rajič 291,50
39. Armin Halilović 291,25
40. Asja Vrabac 291,00
41. Amra Softić 291,00
42. Anela Aljkanović 289,50
43. Maid Nalić 287,63
44. Mersida Murgić 283,25
45. Ajla Kulugić 280,38
46. Sadmela Bratanović 276,31
47. Emira Husejnović 274,25
48. Emina Selimović 273,00
49. Viktoria Lukić 269,75
50. Ajša Okanović 268,00
51. Emina Ahmičić 264,38
52. Azur Mehanović 263,50
53. Amar Bektić 250,38
54. Amra Gvozden 248,75
55. Rabija Memić 242,38
56. Lejla Galić 235,75
57. Ajša Imširović 231,73
58. Tamara Lalić 229,00
59. Belmin Zukanović 228,63
60. Edin Gutić 221,38
61. Emina Budimlija 214,50
62. Martina Miljanović 207,75
63. Rabija Mešanović 205,00
64. Mirnes Spahić 196,13
65. Edhem Junuzović 190,00
66. Mateja Andrejaš 179,50
67. Edin Suljagić 179,38
68. Esad Salihbašić 153,50
69. Kenan Taletović 149,13
70. Mirel Jahić 142,00
71. Besim Bojadžija 48,00
72. Amila Mušić 26,00

 

U ime osnivača Fonda Prometej, želimo da se svima zahvalimo na interesovanju i podnesenim prijavama. 
 
Osnivači Fonda Prometej i Fondacija tuzlanske zajednice se nadaju da će u narednoj godini povećati krug donatora ovog fonda i tako osigurati veći broj stipendija za sve one koji se ističu svojim društvenim angažmanom i zalaganjem za vlastitu dobrobit i razvoj društva.  
Iskreno se nadamo da se drugi kandidati koji nisu postali stipendisti Fonda Prometej ove godine, neće obeshrabriti i da će nastaviti pratiti naše pozive, a posebno svoj volonterski angažman u organizacijama civilnog društva, čime mnogo doprinosite razvoju demokratije i građanskih sloboda u našoj zemlji.  .  
 
Ukoliko do sada niste bili član neke organizacije civilnog društva, preporučujemo vam da se što prije uključite i da na taj način doprinesete svom ličnom razvoju i razvoju bosanskohercegovačkog društva u cjelini.  Time ćete ostvariti  veće šanse da u narednim  godinama postanete  stipendista Fonda Prometej.
 
Za sva dodatna pitanja, budite slobodni da kontaktirate Selmu Memišević putem email-a: selma@fondacijatz.org 

Ukratko o stipendistima Fonda Prometej, Školska 2020/21 godina.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukratko o stipendistima Fonda Prometej, Školska 2019/20 godina.

 

Adnan Mujanović iz Tuzle studira opšti smjer na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli i trenutno je završna šesta godina s prosječnom ocjenom 9,0. Učestvovao je na mnogobrojnim stručnim seminarima i objavio 5 naučnih radova. Učestvovao je u studentskim razmjenama sa 5 država. Dobitnik je više nagrada za svoj uspjeh tokom studija. Smatra kako je ljudski duh je nevjerovatna pojava i da će trebati još dosta dugo vremena prije nego što ga uspijemo razumjeti u potpunosti. 

 

 

 

Džana Sultanić iz Tuzle studira Poremećaje u ponašanju na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Trenutno je četvrta godina i ima prosječnu ocjenu 9,36. Za vrijeme studija učestvovala je u mnogim predavanjima i volonterskim akcijama na fakultetu i van fakulteta, posebno onim akcijama posvećenim dobrobiti i edukaciji djece i mladih. Zbog svog aktivizma i prošle godine Džana je bila podržana iz Fonda Prometej. Smatra da mladi mogu učiniti dosta toga da unaprijede ne samo svoju budućnost nego i sadašnjost i zbog toga se uključivala u brojne projekte i volontiranja. Želi ostati u Tuzli i Bosni i Hercegovini te ne razmišlja o iseljavanju.

 

 

Anamarija Divković iz Gornje Lipnice studira socijalni rad na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Trenutno je četvrta godina studija i ima prosječnu ocjenu 8.7. Aktivna je u mnogim nevladinim organizacijama, a posebno ističe članstvo u Revoltu. Osim što studira, volontira, Anamarija također radi i studentski posao. Kaže da su građanske slobode, demokratija, antifašizam, sekularizam i solidarnost dio njenog integriteta. Kroz privatni život pokušava osvijestiti svoje prijatelje o ovim vrijednostima.

 

 

 

Aida Duraković iz Sarajeva studira socijalnu pedagogiju- poremećaje u ponašanju na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Trenutno je studentica četvrte godine s prosječnom ocjenom 7.5 i predsjednica je Udruženja online psihološkog savjetovališta „Svijet bez etikete“ koje je osnovano 2017-e godine. Iza sebe ima brojne naučne konferencije i volonterske akcije. Radila je i mnoge studentske poslove. Kaže za sebe da promoviranje građanskih sloboda, demokratije ili antifašizma je upravo nešto čime se vodi cijeli svoj život te je ponosna pripadnica LGBTIQ zajednice.

 

 

 

 

Pročitajte više o Merisi Okanović, stipendistkinja Fonda Prometej 2018.2019.

 

Ukratko o stipendistima Fonda Prometej, Školska 2018/19 godina.
 

 

Džana Sultanić iz Tuzle, rođena 1997. godine, je studentica treće godine na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. U prethodnoj akademskoj godini je ostvarila prosječnu ocjenu od 9,91, dok njena prosječna ocjena za sve godine studija iznosi 9,12. Džana je volontirala u Dnevnom centru za djecu u riziku (Bijeljina), u Udruženju Koraci nade u Tuzli, u centru Duje u Doboju, Birou za ljudska prava i slično. Sudjelovala je na nekoliko projekata i okruglih stolova. Zalaže se za zaštitu prava ljudi a oštro se bori protiv diskiriminacije među ljudima s obzirom na spol, dob, rasu, religijsku pripadnost, naciju, onesposobljenje, status i slično. Edukacisjko rehabilitacijski fakutlet je upisala upravo zbog toga jer želi da pomaže ljudima i djeci te da im olakša njihovu svakodnevnicu, da se bori za njihova prava, da im pruža podršku i šansu za novi početak.

 

Merisa Okanović iz Maoče, rođena 1997. godine, je studentica četvrte godine na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. U prethodnoj akademskoj godini je ostvarila prosječnu ocjenu od 9,60, dok njena prosječna ocjena za sve godine studija iznosi 8,16. Njen volonterski angažman je započeo 2015.te godine kada je upisala fakultet i prikljucila se Omladinskom pokretu Revolt, s kojim se identifikovala i vidjela priliku za aktivizam i društveni angažman. Zajedno sa svojih nekoliko kolega i kolegica osnovala je udruženje pod nazivom Centar za pružanje usluga u zajednici "PUŽ" koje se bavi pitanjem mladih koji su u sukobu sa zakonom, posttretmanskom i postpenalnom zaštitom a prvenstveno deinstitucionalizacijom. Merisa je učestvovala na brojnim treninzima i edukacijama koje su organizovali Fondacija CURE, Amica Educa, IOM, CEO,  Green European Foundation, Erasmus+, UNICEF itd. Zagovara ravnopravnost i jednakopravnost, solidarnost, antifašističke vrijednosti na lokalnom i međunarodnom nivou, što je trenutno jedan od njenih prioriteta i projektnih aktivnosti. Pored toga, feministička perspektiva u antifašističkim pokretima i promovisanju istih vrijednosti joj je veoma bitna. Poslednjih godinu dana je uključena i prati zelenu politiku kako na regionalnom, tako i na evropskom nivou, i lično promoviše vrijednosti zaštite ljudskih prava, prava životinja, eko feminizma, antikonzumerizma i antikapitalizma , te ekološku osviještenost građana i građanki.

 

Maja Klimentić iz Tuzle, rođena 1999. godine, je studentica druge godine na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli. U prethodnoj akademskoj godini je ostvarila prosječnu ocjenu od 7,66. Svoj aktivistički i volonterski angažman je počela u Crvenom Križu Tuzle 2014. godine, te je 2015. i 2016. dobila priznanje "Volonter godine". Nakon polaganja znanja iz prve pomoći učestvovala je kao članica sanitetskih obezbjeđenja, pokaznih vježbi i edukacija vršnjaka. Peer edukaciju je vršila u oblastima prevencije trgovine ljudima, prve pomoći, sigurnosti na internetu, spolno prenosivih bolesti itd. Svoj volonterski angažman je nastavila uključivanjem u rad Omladinske banke Tuzla, zatim u udruženju Amica Educa i omladinski pokret Revolt. Na internacionalnom nivou, Maja je aktivna u CDN-u (Coopetartion and Developmet Network Eastern Europe) u sklopu projekta „Urban Steps for Resillient Future“. Maja smatra da se aktiviranjem građana i podizanjem svijesti o osnovnim vrijednostima: empatije, solidarnosti, slobode, mogu postići vidljivi i kvalitetni rezultati. Živi u četveročlanoj porodici u kojoj su oba roditelja nezaposlena.

 

 

Azra Huremović iz Tuzle, rođena 1997. godine, je studentica druge godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. U prethodnoj akademskoj godini je ostvarila prosječnu ocjenu od 8,63. Svoj volonterski angažman je započela već u osnovnoj školi gdje je bila učesnica raznih radionica u oblasti nenasilnog rješavanja konflikata. Nakon toga, u srednjoj školi se počinje baviti plesom i osvaja mnoge medalje i diplome. Bila je član Crvenog križa, a od 2017.te godine volontira u organizaciji "Tuzlanska Amica" koja se bavi psihosocijalnom i drugim vidovima podrške djeci i porodici iz socijalno marginalizovanih skupina.

Aktivno je angažovana  u radu sa djecom  iz Doma bez roditeljskog staranja, kojoj pomaže u  savladavanju školskog gradiva, kao što je engleski ili  bosanski jezik, matematika, kao i različite kreativne aktivnosti, kako bi postigli što bolje rezultate. Odrasla je u Domu za djecu bez roditeljskog staranja, te ističe da je to još više motiviše da njeguje promicanje pozitivnih vrijednosti u zajednici. Putem svog aktivnog angažmana i rada sa djecom, svojim primjerom ukazuje im koliko je bitna međusobna podrška kada odrastaju u zajednici u kojoj su od najranijeg djetinjstva prepušteni sami sebi. Životno iskustvo i izazovi sa kojim se susretala pomogli su joj da ruši sve nametnute predrasude, i da uvidi da demokratija i sekulaziram doprinose ujedinjavanju svih nas bez obzira na mjesto u kojem smo odrasli, vjeru, spol, ime i naciju kojoj pripadamo.

 

Nermina Gazibara iz Sarajeva, rođena 1996. godine, je studentica treće godine na Medicinskom fakutletu Univerziteta u Tuzli. U prethodnoj akademskoj godini je ostvarila prosječnu ocjenu od 7,65; dok njena prosječna ocjena za sve godine studija iznosi 8,00. Dugogodišnji je volonter u Crvenom križu Sarajevo te član sanintetskog obezbjeđenja, ekipe prve pomoći. Bila je član nevladine organizacije Asocijacija xy i Vijeća mladih Novo Sarajevo, te je realizirala brojne edukacije kao vršnjačka edukatorica. Radila je na slijedećim projektima i aktivnostima : VI Simpozijum plućnih bolesti sa međunarodnim učešćem 2017, Simpozijum kardioneurologija Tuzla 2018. Srce i mozak u interakciji, Ljetna škola reanimacija 2018., Supermaraton Tuzla-Srebrenica 2018, Obilježavanje svjetskog dana borbe protiv moždanog udara 2018. itd. Volonterizam je za Nerminu način života, nešto što je ispunjava, upoznaje mnoge ljude, sklapa prijateljstva i što je najvažnije čini dobro za sebe, a posebno za druge. Živi u četveročlanoj porodici, a njeni roditelji su nezaposleni.