Fond za poduzetništvo

Fondacija tuzlanske zajednice (FTZ) u okviru projekta  ˝Demokratsko i ekonomsko osnaživanje nerazvijenih zajednica u TK˝ koji implementira uz partnersku saradnju Freudenberg fondacije i finansijsku podršku Njemačkog saveznog ministarstva za vanjski razvoj (BMZ) realizuje i aktivnosti usmjerene na poboljšanje poduzetničkih kompetencija građana s ciljem povećanja zapošljivosti i samozapošljivosti građana kroz podršku pokretanju malih start-up preduzeća. Projekat se implementira u periodu od 01.06.2018. do 31.12.2021 godine, a u drugoj (2019.) i četvrtoj (2021.) godini projekta planirane su aktivnosti podrške razvoju poduzetništva i zapošljivosti građana. 

Javni poziv za mlade sa područja Mjesne zajednice Kiseljak

za iskazivanje interesa za  učešće u programu podrške za start-up poduzetnike

 

Fondacija tuzlanske zajednice u okviru projekta „Razvoj zajednice Kiseljak sa posebnim akcentom na uključivanje Roma“ kojeg implementira uz partnersku saradnju Freudenberg fondacije i finansijsku podršku Njemačkog saveznog ministarstva za vanjski razvoj (BMZ) realizuje program podrške zapošljavanju mladih sa područja mjesne zajednice Kiseljak.

S tim u vezi, Fondacija poziva sve mlade osobe sa područja MZ Kiseljak u dobi od 18 do 35 godina koje su zainteresovane za obuku u oblasti planiranja biznisa i izrade poslovnog plana, te koji imaju ideje za pokretanje samostalnog biznisa da se prijave za učešće u programu.

Na javni poziv mogu se prijaviti i mlade osobe iz drugih mjesnih zajednica, pod uslovom da svoje biznise žele realizovati na području MZ Kiseljak, te da pružaju mogućnost zapošljavanja mladih sa područja ove zajednice.  Ovo se naročito odnosi na poslovne ideje koje mogu doprinijeti oživljavanju mjesne zajednice Kiseljak, kao što su: poslovne ideje koje se naslanjaju na korištenje prirodnih resursa i razvoj turističkih potencijala MZ Kiseljak,  uslužne djelatnosti na području MZ Kiseljak, unaprijeđenje sektora sakupljanja sekundarnih sirovina, povećanje obrazovnih mogućnosti i sl.  Dobrodošle su i ideje iz   drugih oblasti koje  zahtjevaju manja ulaganja, otvaraju mogućnost samostalnog rada i korištenje lokacije mjesne zajednice Kiseljak.

Mlade osobe koje se prijave za učešće u projektu mogu očekivati:

 • dvomjesečnu obuku za izradu poslovnog plana, u trajanju od 48 sati, koja će se održavati u Društvenom centru Kiseljak. Tokom edukacije učesnici će unaprijediti svoja znanja i vještine o fazama poslovnog planiranja, marketingu i ostalim poduzetničkim oblastima. Polaznici će biti osposobljeni da naprave poslovni plan i da isti kandiduju za finansijsku podršku kako bi pokrenuli vlastiti mali biznis. 
 • priliku da apliciraju za finansijsku  podršku za realizaciju vlastite poslovne ideje (do 5000 po poslovnom planu).  Nakon obuke, kandidati će moći svoje poslovne planove dostaviti za razmatranje za finansijsku podršku za realizaciju istih. Fondacija planira podržati najmanje dva poslovna plana, pri čemu zadržava pravo da u slučaju nedovoljnog broja kvalitetnih aplikacija podrži manje projekata u ovom  projektom ciklusu ili da u skladu sa potrebama i mogućnostima korisnika prilagodi kriterije za podršku različitim oblicima prihodovnih poslovnih aktivnosti korisnika (kao što su udruženo poslovanje, zadrugarske djelatnosti i slično).    
 • mentorsku podršku; FTZ će u suradnji sa poslovnim sektorom, osigurati i stručnu mentorsku podršku svim polaznicima obuke u izradi biznis plana, a kandidati koji dobiju finansijsku podršku će imati na raspolaganju i mentorsku podršku u prvim mjesecima pokretanja preduzeća, kao i podršku u promociji svog biznisa.

Sve zainteresovane mlade osobe trebaju iskazati interes dostavljanjem popunjenog obrasca prijave na e-mail adresu albina@fondacijatz.org  najkasnije do 19. januara 2020.godine ili popuniti lično u Društvenom centru Kiseljak svaki radni dan od 09:00 – 12:00h. Dodatne informacije na broj 035  382 325, kontakt osoba je Albina Beganović. 

Informativni sastanak za sve zainteresovane mlade će biti održan u petak 27. decembra 2019. godine sa početkom u 15:00h u prostorijama Društvenog centra Kiseljak.

Dodatne informacije na broj 035 382 325.

 

JAVNI POZIV

 za podršku start-up poduzetnicima

Fondacija tuzlanske zajednice (FTZ) poziva zainteresovane građane/ke sa područja općina Kalesija i Lukavac  i sa područja gradova Srebrenik, Tuzla i Živinice, koji planiraju pokrenuti vlastiti ili porodični biznis i koji žele unaprijediti svoje poduzetnički vještine i kompetencije da se prijave na javni poziv za podršku start-up poduzetnicima.

Fondacija tuzlanske zajednice (FTZ) u okviru projekta  ˝Demokratsko i ekonomsko osnaživanje nerazvijenih zajednica u TK˝ koji implementira uz partnersku saradnju Freudenberg fondacije i finansijsku podršku Njemačkog saveznog ministarstva za vanjski razvoj (BMZ) realizuje i aktivnosti usmjerene na poboljšanje poduzetničkih kompetencija građana s ciljem povećanja zapošljivosti i samozapošljivosti građana kroz podršku pokretanju malih start-up preduzeća. Projekat se implementira u periodu od 01.06.2018. do 31.12.2021 godine, a u drugoj (2019.) i četvrtoj (2021.) godini projekta planirane su aktivnosti podrške razvoju poduzetništva i zapošljivosti građana.

Prijavom na poziv, zainteresovani kandidati stiču pravo na:

 • dvomjesečnu obuku iz oblasti poduzetništva, u trajanju od 64 sata, koja će se održavati kroz 8 cjelodnevnih predavanja u periodu maj-juli 2019. godine
 • priliku da apliciraju za finansijsku i mentorsku podršku za realizaciju vlastite poslovne ideje (5000 do 10.000KM po poslovnom planu)

Ciljna grupa

 • 20 zainteresovanih punoljetnih građana/ki sa područja općina Lukavac i Kalesija te sa područja gradova Živinice, Srebrenik, Kalesija i sa područja Grada Tuzla, koji planiraju pokrenuti vlastiti biznis i koji žele unaprijediti svoje poduzetnički vještine i kompetencije.
 • Građani/ke koji nemaju formalno registriran biznis i koji žele da započnu vlastiti biznis.
 • Prednost u pozivu imaju građani koji žive ili svoju biznis ideju žele pokrenuti u ciljanim zajednicama članicama Mreže aktivnih zajednica, a to su: Prokosovići, Bikodže, Babice, Bokavići, Turija, Gnojnica (Općina Lukavac),  Živnice Gornje, Priluk, Šerići (Grad Živinice), Lisovići i Tinja (Grad Srebrenik), Hrasno i Seljublje (Općina Kalesija), Gornja Tuzla, Simin Han, Grabovica, Solina, Ši Selo, Srednja Lipnica, Dobrnja, Par Selo, Kiseljak (Grad Tuzla).
 • Prednost u pozivu imaju i nezaposlena lica sa evidencije Zavoda za zapošljavanje.

Očekivani rezultati

Učesnici će unaprijediti svoja znanja i vještine o fazama poslovnog planiranja, marketingu i ostalim poduzetničkim oblastima. Svih 20 polaznika će biti osposobljeno da kreira poslovni plan i da isti kandiduje za finansijsku podršku kako bi pokrenuli vlastiti mali biznis.  Nakon procjene dostavljenih biznis planova, start-up podršku za registraciju preduzeća i implementaciju poslovnog plana u vrijednosti od 5000 do 10.000KM dobiće do 6 najboljih kandidata.  Kandidati koji dobiju finansijsku podršku dobiće i mentorsku podršku u prvim mjesecim pokretanja preduzeća kao i podršku za izradu reklamnih materijala i promociju svog biznisa.

Struktura obuke

Predviđeno je da se obuka sastoji od 4 modula, a svaki modul bi se sastojao od 2 cjelodnevna  predavanja sa po 8 školskih časova. Ukupan predviđeni broj časova je 64. U okviru obuke zainteresovani kandidati će izraditi poslovni plan koji je osnov za dalju finansijsku i mentorsku podršku.

Moduli planirani obukom

 1. Poduzetništvo i poslovna ideja
 2. Proizvod i istraživanje tržišta
 3. Poslovno planiranje, marketing, operativni i plan upravljanja
 4. Operativni, finansijski i biznis plan

Dodijela grantova

Nakon obuke, stručna komisija će izvršiti procjenu dostavljenih biznis planova, te na osnovu kvalitete ideje i poslovnog plana, kao i spremnosti i odgovornosti kandidata odabrati najbolje biznis ideje. Komisija će procjenjivati sljedeće kriterije: prisustvo na obuci, motivaciju i kapacitet poduzetnika, inovativnost biznis ideje, utrživost proizvoda/usluge, održivost biznisa i kvalitet biznis plana. Ukupan fond za podršku poduzetničkim inicijativama iznosi 30.000KM. Fondacija tuzlanske zajednice će, zavisno od kvalitete poslovnih ideja i mogućnosti zapošljavanja više osoba finansijski podržati najmanje 3, a najviše 6 poslovnih ideja, u iznosima od 5.000 do 10.000KM.

Mentorska podrška

Pored finansijske podrške, FTZ će u suradnji sa poslovnim sektorom, pružiti i mentorsku podršku odabranim start-up poduzetnicima u oblasti marketinga, finansija, plasmana proizvoda i sl. u prvim mjesecim pokretanja preduzeća.

Vremenski okvir

Edukacija će biti organizovana od maja do jula 2019. godine. Odabrani kandidati biće blagovremeno obavješteni o tačnom rasporedu edukacija. Prijem finaliziranih poslovnih planova će se realizirati u julu 2019. godine, a dodjela sredstava za najbolje poslovne planove i potpisivanje ugovora sa dobitnicima će se realizirati u augustu mjesecu 2019. Odobrena sredstva će biti isplaćena najkasnije do decembra 2019., nakon registracije novoosnovanih start-up preduzeća.  

Prijave i kontakt

Aplikacije su zatvorene 05.05.2019. godine.

Prijavni obrazac preuzmite OVDJE

Obzirom da je broj mjesta ograničen Fondacija tuzlanske zajednice zadržava pravo izbora zainteresovanih kandidata na osnovu dostavljenih informacija iz prijave. Svi aplikanti će biti obavješteni o ishodu procesa selekcije učesnika projekta najkasnije do 13.05.2018. Sva dodatna pitanja možete postaviti na gore pomenuti mail ili na broj 035/362-832.

JAVNI POZIV
za podršku start-up poduzetnicama sa područja MZ Kiseljak, Grad Tuzla

Fondacija tuzlanske zajednice u okviru projekta „Razvoj zajednice Kiseljak sa posebnim akcentom na uključivanje Roma“ kojeg implementira uz partnersku saradnju Freudenberg fondacije i finansijsku podršku Njemačkog saveznog ministarstva za vanjski razvoj (BMZ) realizuje program podrške start-up poduzetnicama kako bi se povećao stepen zaposlenosti žena na području mjesne zajednice Kiseljak.

S tim u vezi, sve zainteresovane žene iznad 18 godina, koje žive MZ Kiseljak, mogu da se prijave na edukaciju iz poduzetništva kao bi prvenstveno unaprijedile svoje poduzetničke vještine, te eventualno prijavile svoj biznis plan  za moguću podršku start-up poduzetnicama u iznosu do 5000 KM.

Na javni poziv mogu se prijaviti i žene iz drugih mjesnih zajednica na području Grada Tuzla, pod uslovom da svoje biznise žele realizovati na području MZ Kiseljak, tepružiti  mogućnost zapošljavanja žena, posebno Romkinja sa područja ove zajednice.   Ovo se naročito odnosi na poslovne ideje koje mogu doprinijeti oživljavanju mjesne zajednice Kiseljak, kao što su: poslovne ideje koje se naslanjaju na korištenje prirodnih resursa i razvoj turističkih potencijala MZ Kiseljak,  uslužne djelatnosti na području MZ Kiseljak, unaprijeđenje sektora sakupljanja sekundarnih sirovina, povećanje obrazovnih mogućnosti, poljoprivrede i slično.

Dobrodošle su ideje i iz drugih djelatnosti, koje  zahtjevaju manja ulaganja, otvaraju mogućnost samostalnog rada i korištenje lokacije mjesne zajednice Kiseljak.

Prijavom na poziv, zainteresovani kandidati stiču pravo na:

 • dvomjesečnu obuku iz oblasti poduzetništva, u trajanju od 30 sati, koja će se održavati kroz 10 predavanja u periodu septembar - novembar 2019. godine u Društvenom centru Kiseljak. Tokom edukacije učenice će unaprijediti svoja znanja i vještine o fazama poslovnog planiranja, marketingu i ostalim poduzetničkim oblastima. Polaznice će biti osposobljene da naprave poslovni plan i da isti kandiduju za finansijsku podršku kako bi pokrenuli vlastiti mali biznis. 
 • priliku da apliciraju za finansijsku  podršku za realizaciju vlastite poslovne ideje (do 5000 po poslovnom planu).  Nakon obuke, kandidatkinje će moći svoje poslovne planove dostaviti za razmatranje za finansijsku podršku za realizaciju istih. Fondacija planira podržati najmanje dva poslovna plana, pri čemu zadržava pravo da u slučaju nedovoljnog broja kvalitetnih aplikacija podrži manje projekata u ovom  projektom ciklusu ili da u skladu sa potrebama i mogućnostima korisnica prilagodi kriterije za podršku različitim oblicima prihodovnih poslovnih aktivnosti korisnica (kao što su udruženo poslovanje, zadrugarske djelatnosti i slično).    
 • mentorsku podršku; FTZ će u suradnji sa poslovnim sektorom, osigurati i stručnu mentorsku podršku svim polaznicama obuke u izradi biznis plana, a kandidatkinje koje dobiju finansijsku podršku će imati na raspolaganju i mentorsku podršku u prvim mjesecim pokretanja preduzeća, kao i podršku u promociji svog biznisa.

Vremenski okvir

Edukacija će biti organizovana u periodu od septembra do novembra 2019. godine. Odabrane kandidatkinje će biti blagovremeno obavještene o tačnom rasporedu edukacija. Prijem finaliziranih poslovnih planova će se realizirati novembru/decembru 2019. godine, a dodjela sredstava za najbolje poslovne planove i potpisivanje ugovora sa dobitnicama će se realizirati u decembru 2019. godine ili januaru 2020. godine.  

Prijave i kontakt

Sve zainteresovane žene iznad 18 godina trebaju iskazati interes dostavljanjem popunjenog obrasca prijave na mail adresu albina@fondacijatz.org najkasnije do 30. septembra 2019.godine. Prijave je moguće dostaviti ili popuniti lično u Društvenom centru Kiseljak svaki radni dan od 09:00 – 12:00h. Dodatne informacije na broj 035  382 325. Kontakt osoba je Albina Beganović.  

Preuzmite prijavni obrazac OVDJE

Informativni sastanak za sve zainteresovane osobe će biti održan 19.09.2019. u 13.00 sati  u prostorijama Društvenog centra Kiseljak.