Fond za poduzetništvo

Fond za razvoj poduzetništva usmjeren je na podršku realizaciji poduzetničkih inicijativa i inicijativa koje imaju za cilj poboljšanje poduzetničkih kompetencija građana/ki s ciljem povećanja zapošljivosti i samozapošljivosti građana/ki. Podrška iz ovog fonda namjenjena je pokretanju i unapređenju prihodovnih aktivnosti domaćinstva, te pokretanju i unapređenju rada malih start-up preduzeća na području Tuzlanskog kantona.

Cilj fonda je doprinijeti stvaranju uslova za zapošljavanje i samozapošljavanje nezaposlenih osoba kroz jačanje poduzetničkih kompetencija učesnika kako bi ih osposobili za pokretanje malih biznisa i razvoj prihodovnih aktivnosti domaćinstva.

Tuzla, 12.04.2021.
Br. protokola: 133/21
Broj javnog poziva: 2- FP – 2/2021

JAVNI POZIV

za podršku osobama sa područja mjesne zajednice Kiseljak koje se bave neformalnim sakupljanjem sekundarnih sirovina

Fondacija tuzlanske zajednice u okviru projekta „Unaprijeđenje neformalnog tretmana sekundarnih sirovina u zajednici Kiseljak“ koji implementira uz partnersku saradnju Freudenberg fondacije realizuje  aktivnosti usmjerene na podršku održivom razvoju mjesne zajednice Kiseljak, kroz unaprijeđenje neformalnog tretmana sekundarnih sirovina. 

Ovim putem Fondacija poziva zainteresovane osobe da se prijave na javni poziv ukoliko dolaze sa područja mjesne zajednice Kiseljak pod uslovom da:

 • se bave sakupljanjem sekundarnih sirovina u momentu objave poziva;
 • žele unaprijediti svoje prihodovne aktivnosti;
 • žele doprinijeti zaštiti okruženja i razvoju zajednice u kojoj žive;
 • su spremne da učestvuju u organizovanom odvozu neželjenog otpada;
 • su spremne da obezbijede rješenje o oslobađanju od registracije poslovne djelatnosti (koje izdaje Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša, a za čije obezbjeđenje će FTZ osigurati administrativnu podršku).

Prijavom na poziv kandidati stiču pravo na:

 • Stručno savjetovanje za unaprijeđenje vlastite poslovne djelatnosti;
 • Podršku u izradi plana za unaprijeđenje prihodovne aktivnosti;
 • Podršku u podnošenju zahtjeva za dobijanje rješenja o oslobađanju od registracije poslovne djelatnosti (pri Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okoliša TK);
 • Mogućnost apliciranja za finansijsku podršku za unaprijeđenje prihodovne aktivnosti u visini do 2.000,00 KM;
 • Praćenje i savjetovanje sa mentorom u toku realizacije ostvarene podrške.

Struktura podrške

Prijavljeni kandidati će imati grupne i individualne susrete sa mentorom koji će im pomoći da odrede mogućnosti za unaprijeđenje prihodovne aktivnosti, uvažavajući planove kandidata i individualne uslove u kojima kandidati žive i rade.

U vremenu rada sa mentorom kandidati će dobiti podršku za izradu plana unaprijeđenja poslovne aktivnosti/zahtjeva za podršku, kao i zahtjeva za oslobađanje od registracije poslovne djelatnosti ukoliko kandidati već nemaju istu.

Finansijska podrška

Zainteresovani kandidati će u saradnji sa mentorom pripremiti individualni plan unaprijeđenja prihodovne aktivnosti, na osnovu kojeg će komisija za podršku donijeti odluku o podršci. Visina podrške može iznositi najviše 2.000,00 KM.

Vremenski okvir

Rok za prijave na poziv je 30.april 2021. godine. 

Stručno savjetovanje za unaprijeđenje vlastite poslovne djelatnosti će biti realizovano kroz susrete sa mentorom u periodu maj-juni.  Prijem zahtjeva za finansijsku podršku će se vršiti u mjesecu junu. Potpisivanje ugovora za finansijsku podršku za kandidate koji dobiju podršku će biti realizovano u julu, nakon čega će biti realizovana finansijska podrška. Mentorsko praćenje u realizaciji podrške će biti osigurano do kraja godine.  Fondacija ostavlja mogućnost promjene rokova ukoliko bude potreban duži vremenski period za kandidate da obezbijede potrebnu dokumentaciju. 

Kako se prijaviti?

Zainteresovane osobe mogu popuniti obrazac prijave lično u kancelariji Fondacije tuzlanske zajednice u Društvenom centru Kiseljak svaki radni dan od 12:00 – 15:00h, do 30 aprila 2021. godine. Za dodatne informacije dostupan je kontakt telefon 035 382 325 ili kontakt mail: inicijative@fondacijatz.org

Preuzmite prijavni obrazac OVDJE.

Tuzla, 29.04.2021.

Protokol br: 153/21

Br. Javnog poziva: 4 – FP -2/2021

JAVNI POZIV
za podršku razvoju prihodovnih aktivnosti domaćinstva i podršku start-up poduzetnicima 

sa područja MZ Kiseljak (Grad Tuzla)

Fondacija tuzlanske zajednice (FTZ) poziva zainteresovane građane/ke sa područja MZ Kiseljak (Grad Tuzla) koji planiraju pokrenuti vlastiti ili porodični biznis i koji žele unaprijediti svoje poduzetničke vještine i kompetencije da se prijave na javni poziv za podršku start-up poduzetnicima. 

Fondacija tuzlanske zajednice u okviru projekta „Inkluzivni razvoj zajednice Kiseljak, za unaprijeđenje socijalno ekonomskog aspekta života građana, posebno Roma“ kojeg implementira uz partnersku saradnju Freudenberg fondacije i finansijsku podršku Njemačkog saveznog ministarstva za vanjski razvoj (BMZ) realizuje program podrške poduzetnicima/cama kako bi se povećao stepen zaposlenosti ranjivih kategorija na području mjesne zajednice Kiseljak.

Cilj programa:

Doprinijeti stvaranju uslova za zapošljavanje i samozapošljavanje nezaposlenih osoba iz ranjivih kategorija, posebno žena i mladih kroz jačanje poduzetničkih kompetencija učesnika kako bi ih osposobili za pokretanje malih biznisa i razvoj prihodovnih aktivnosti domaćinstva.

Prijavom na poziv, zainteresovani kandidati/kinje stiču pravo na:

 • dvomjesečnu obuku iz oblasti poduzetništva I stručnu obuku za kandidate koji se bave neregistriranom prihodovno aktivnošću domaćinstva (stočarstvo i poljoprivreda) u period maj-juni 2021 (ovisno od situacije uslovljenom pandemijom COVID 19 i mjerama Kriznog štaba FBiH edukacija će se realizovati ili online ili u uslovima propisanim mjerama o čemu će odabrani kandidati biti blagovremeno obavješteni).
 • mentorsku podršku; FTZ će u suradnji sa poslovnim sektorom, osigurati i stručnu mentorsku podršku svim polaznicama obuke, a kandidati i kandidatkinje koje dobiju finansijsku podršku će imati na raspolaganju i mentorsku podršku u prvim mjesecima razvoja svoje prihodovne aktivnosti ili preduzeća;
 • finansijsku podršku za realizaciju svog poduzetničkog poduhvata, i to:
 • do 2.000,00 KM za prihodovne aktivnosti domaćinstva,
 • do 5.000,00 KM za pokretanje registrovane poslovne aktivnosti.

Ko se može prijaviti?

EDUKACIJA:

 • Punoljetni građani/ke sa područja mjesne zajednice Kiseljak koji žele unaprijediti svoje znanja i poduzetičke vještine
 • Punoljetni građani/ke koji koji nemaju formalno registriran biznis i koji planiraju pokrenuti vlastiti biznis ili prihodovnu aktivnost domaćinstva, i koji žele unaprijediti svoje poduzetnički vještine i kompetencije. 
 • Građani/ke koji imaju registrirani biznis na području MZ Kiseljak, koji nije stariji od 18 mjeseci i koji žele unaprijediti svoje poduzetnički vještine i kompetencije i unaprijediti poslovanje svog biznisa
 • Za učešće na edukaciji se mogu prijaviti i punoljetne osobe iz drugih mjesnih zajednica sa područja Grada Tuzla, pod uslovom da svoje poduzetničke poduhvate žele realizovati na području MZ Kiseljak, te pružiti  mogućnost zapošljavanja korisnika iz ranjivih grupa sa područja mjesne zajednice Kiseljak. 

FINANSIJSKA PODRŠKA:

Pravo podnošenja zahtjeva imaju učesnici edukacije koji su prisustvovali na minimum 75% edukativnih radionica i koji žele pokrenuti prihodovnu aktivnost domaćinstva ili žele pokrenuti registrovanu poslovnu aktivnost.

Detaljne kriterije za finansijsku podršku možete pogledati na web stranici Fondacije: https://admin.fondacijatz.org//FileRepository/2936941_KriterijiFondzarazvojpoduzetnistva.pdf

Mentorska podrška:

Učesnici/e edukacije će imati priliku svoju ideju razvijati direktno na edukativnim radionicama pri čemu će pored savjetodavne podrške predavača imati i podršku stručnog mentora/ice.

Učesnici/ce edukacije, u procesu razvijanja svog biznis plana, imaju pravo na:

- 1 zajedničko savjetovanje sa mentorom (sastanak 2 h)

- 2 individualna savjetovanja sa mentorom (sastanak 1h)

- 3 uvida u biznis plan (sugestije putem e-maila)

- po potrebi savjetovanja putem telefona ili uvid u biznis plan (sugestije putem e-maila)

Termine savjetovanja aplikanti će dogovoriti direktno sa odabranim mentorima.  Oni kandidati koji dobiju finansijsku podršku, dobit će i mentorsku podršku u oblasti marketinga, finansija, plasmana proizvoda i sl. u prvim mjesecim pokretanja preduzeća ili razvoja svoje prihodovne aktivnosti.

Dodjela grantova 

Nakon edukacije, stručna komisija će izvršiti procjenu dostavljenih biznis planova i zahtjeva, te na osnovu kvalitete ideje i poslovnog plana, kao i spremnosti i odgovornosti kandidata odabrati najbolje biznis ideje i zahtjeve za unapređenje prihodovne aktivnosti. Komisija će procjenjivati sljedeće kriterije: prisustvo na obuci, motivaciju i kapacitet poduzetnika, inovativnost biznis ideje, utrživost proizvoda/usluge, održivost biznisa i kvalitet biznis plana.

Vremenski okvir

Edukacija će biti organizovana u periodu od maja do juna 2021. godine. Odabrani kandidati/kinje bit će blagovremeno obavješteni o tačnom rasporedu edukacija. Zahtjev za finansijsku podršku kandidatkinje koje prođu edukaciju trebaju predati najkasnije 15 dana nakon završetka edukacije, a dodjela sredstava za najbolje poslovne planove i potpisivanje ugovora sa dobitnicama će se realizirati najkasnije do septembra mjeseca 2021. godine.

Prijave i kontakt

Sve zainteresovane osobe trebaju iskazati interes dostavljanjem popunjenog obrasca prijave na mail adresu albina@fondacijatz.org najkasnije do 14. maja 2021.godine.

Prijavni obrazac možete preuzeti OVDJE. Prijave je moguće dostaviti i popuniti lično i u Društvenom centru Kiseljak svaki radni dan od 09:00 – 12:00h. Dodatne informacije na broj 035  382 325. Kontakt osoba je Albina Beganović.  

Tuzla, 17.03.2021.
Protokol br: 91/21 
Br. Javnog poziva: 1 – FP – 1/2021

Fond za razvoj poduzetništvo
Poziv pojedincima i poduzetnicima za podršku razvoju prihodovnih aktivnosti domaćinstva i podršku start-up poduzetnicima  

JAVNI POZIV JE ZATVOREN 05.04.2021.godine.

Fondacija tuzlanske zajednice (FTZ) poziva zainteresovane građane/ke sa područja općina Kalesija i Lukavac  i sa područja gradova Srebrenik, Tuzla i Živinice, koji planiraju pokrenuti vlastiti ili porodični biznis i koji žele unaprijediti svoje poduzetničke vještine i kompetencije da se prijave na javni poziv za podršku start-up poduzetnicima.  

Fondacija tuzlanske zajednice (FTZ) u okviru projekta  ˝Demokratsko i ekonomsko osnaživanje nerazvijenih zajednica u TK˝ koji implementira uz partnersku saradnju Freudenberg fondacije i finansijsku podršku Njemačkog saveznog ministarstva za vanjski razvoj (BMZ) realizuje i aktivnosti usmjerene na poboljšanje poduzetničkih kompetencija građana/ki s ciljem povećanja zapošljivosti i samozapošljivosti građana/ki kroz podršku pokretanju malih start-up preduzeća ili unapređenje prihodovnih aktivnosti domaćinstva.

Ukupna finansijska vrijednost izdvojena za podršku u ovom javnom pozivu iznosi 30.000,00KM.

Cilj programa:

Doprinijeti stvaranju uslova za zapošljavanje i samozapošljavanje nezaposlenih osoba kroz jačanje poduzetničkih kompetencija učesnika kako bi ih osposobili za pokretanje malih biznisa i razvoj prihodovnih aktivnosti domaćinstva.

Prijavom na poziv, zainteresovani kandidati/kinje stiču pravo na: 

dvomjesečnu obuku iz oblasti poduzetništva, u trajanju od 64 sata, koja će se održavati kroz 8 cjelodnevnih predavanja u periodu april-juni 2021. godine (ovisno od situacije uslovljenom pandemijom COVID 19 i mjerama Kriznog štaba FBiH edukacija će se realizovati ili online ili u uslovima propisanim mjerama o čemu će odabrani kandidati biti blagovremeno obavješteni).

mentorsku podršku; FTZ će u suradnji sa poslovnim sektorom, osigurati i stručnu mentorsku podršku svim polaznicama obuke, a kandidati i kandidatkinje koje dobiju finansijsku podršku će imati na raspolaganju i mentorsku podršku u prvim mjesecima razvoja svoje prihodovne aktivnosti ili preduzeća;

finansijsku podršku za realizaciju svog poduzetničkog poduhvata, i to:

1. do 2.000,00 KM za prihodovne aktivnosti domaćinstva,
2. do 5.000,00 KM za pokretanje registrovane poslovne aktivnosti.

Ko se može prijaviti:

EDUKACIJA:

 • Punoljetni građani/ke sa područja općina Lukavac i Kalesija te sa područja gradova Živinice, Srebrenik, Tuzla;
 • Punoljetni građani/ke koji koji nemaju formalno registriran biznis i koji planiraju pokrenuti vlastiti biznis ili prihodovnu aktivnost domaćinstva, i koji žele unaprijediti svoje poduzetnički vještine i kompetencije. 
 • Građani/ke koji imaju registrirani biznis koji nije stariji od 18 mjeseci i koji žele unaprijediti svoje poduzetnički vještine i kompetencije i unaprijediti poslovanje svog biznisa

Napomena:

 • Prednost u pozivu imaju građani/ke koji žive ili svoju biznis ideju žele pokrenuti u sljedećim mjesnim zajednicama: Bikodže, Bokavići, Gnojnica, Prokosovići i Turija (Općina Lukavac),  Priluk i Živnice Gornje (Grad Živinice), Lisovići i Tinja (Grad Srebrenik), Seljublje (Općina Kalesija), Dobrnja, Gornja Tuzla, Grabovica, Simin Han, Solina i Par Selo (Grad Tuzla).  
 • Prednost u pozivu imaju i nezaposlena lica sa evidencije Zavoda za zapošljavanje.  
 • Broj polaznika/ica edukacije je ograničen na maksimalno 20 osoba.

Očekivani rezultati   

Učesnici/e će unaprijediti svoja znanja i vještine o fazama poslovnog planiranja, marketingu i ostalim poduzetničkim oblastima. Svih 20 polaznika/ica će biti osposobljeno da kreira poslovni plan i da isti kandiduje za finansijsku podršku kako bi pokrenuli vlastiti mali biznis ili prihodovnu aktivnost.  Kandidati/kinje koji dobiju finansijsku podršku dobit će i mentorsku podršku u prvim mjesecim pokretanja preduzeća kao i podršku za izradu reklamnih materijala i promociju svog biznisa.  

Struktura obuke 

Predviđeno je da se obuka sastoji od 4 modula, a svaki modul bi se sastojao od 2 cjelodnevna  predavanja sa po 8 školskih časova. Ukupan predviđeni broj časova je 64. U okviru obuke zainteresovani kandidati će izraditi poslovni plan koji je osnov za dalju finansijsku i mentorsku podršku. 

Moduli planirani obukom 

 1. Poduzetništvo i poslovna ideja  
 2. Proizvod i istraživanje tržišta 
 3. Poslovno planiranje, marketing, operativni i plan upravljanja  
 4. Operativni, finansijski i biznis plan 

FINANSIJSKA PODRŠKA:

Pravo podnošenja zahtjeva za finansijsku podršku imaju učesnici/e edukacije koji su prisustvovali/e na minimum 6/8 edukativnih radionica i koji/e žele pokrenuti prihodovnu aktivnost domaćinstva ili žele pokrenuti registrovanu poslovnu aktivnost.

Detaljne kriterije za finansijsku podršku možete pogledati na web stranici Fondacije (KRITERIJI JAVNOG POZIVA).

Mentorska podrška:

Učesnici/e edukacije će imati priliku svoju ideju razvijati direktno na edukativnim radionicama pri čemu će pored savjetodavne podrške predavača imati i podršku stručnog mentora/ice.

Učesnici/ce edukacije, u procesu razvijanja svog biznis plana, imaju pravo na:

- 1 zajedničko savjetovanje sa mentorom (sastanak 2 h)
- 2 individualna savjetovanja sa mentorom (sastanak 1h)
- 3 uvida u biznis plan (sugestije putem e-maila)
- po potrebi savjetovanja putem telefona ili uvid u biznis plan (sugestije putem e-maila)

Termine savjetovanja aplikanti će dogovoriti direktno sa odabranim mentorima.  Oni kandidati koji dobiju finansijsku podršku, dobit će i mentorsku podršku u oblasti marketinga, finansija, plasmana proizvoda i sl. u prvim mjesecim pokretanja preduzeća ili razvoja svoje prihodovne aktivnosti.

Dodijela grantova 

Nakon edukacije, stručna komisija će izvršiti procjenu dostavljenih biznis planova i zahtjeva, te na osnovu kvalitete ideje i poslovnog plana, kao i spremnosti i odgovornosti kandidata odabrati najbolje biznis ideje i zahtjeve za unapređenje prihodovne aktivnosti. Komisija će procjenjivati sljedeće kriterije: prisustvo na obuci, motivaciju i kapacitet poduzetnika, inovativnost biznis ideje, utrživost proizvoda/usluge, održivost biznisa i kvalitet biznis plana.

Vremenski okvir  

Edukacija će biti organizovana od aprila do juna 2021. godine. Odabrani kandidati/kinje bit će blagovremeno obavješteni o tačnom rasporedu edukacija. Prijem finaliziranih poslovnih planova će se realizirati u junu 2021. godine, a dodjela sredstava za najbolje poslovne planove i potpisivanje ugovora sa dobitnicima će se realizirati  od jula pa najkasnije do septembra mjeseca 2021.

Prijave i kontakt 

Zainteresovani kandidati obavezni su dostaviti popunjen prijavni obrazac na e-mail adresu inicijative@fondacijatz.org najkasnije do 05.04.2021. godine. 

Prijavni obrazac možete preuzeti klikom na link: "PRIJAVNI OBRAZAC"

Obzirom da je broj mjesta ograničen Fondacija tuzlanske zajednice zadržava pravo izbora zainteresovanih kandidata na osnovu dostavljenih informacija iz prijave. Svi aplikanti će biti obavješteni o ishodu procesa selekcije učesnika projekta najkasnije do 12.04.2021. Sva dodatna pitanja možete postaviti na gore pomenuti mail ili na broj 035/362-830.