Fond za poduzetništvo

Fond za razvoj poduzetništva usmjeren je na podršku realizaciji poduzetničkih inicijativa i inicijativa koje imaju za cilj poboljšanje poduzetničkih kompetencija građana/ki s ciljem povećanja zapošljivosti i samozapošljivosti građana/ki. Podrška iz ovog fonda namjenjena je pokretanju i unapređenju prihodovnih aktivnosti domaćinstva, te pokretanju i unapređenju rada malih start-up preduzeća na području Tuzlanskog kantona.

Cilj fonda je doprinijeti stvaranju uslova za zapošljavanje i samozapošljavanje nezaposlenih osoba kroz jačanje poduzetničkih kompetencija učesnika kako bi ih osposobili za pokretanje malih biznisa i razvoj prihodovnih aktivnosti domaćinstva.

Tuzla,02.08.2022.
Protokol br: 339/22 
Br. Javnog poziva: 7 – FP – 2/2022

Fond za razvoj poduzetništva

Poziv start-up poduzetnicima  

Javni poziv zatvoren 23.9.2022.godine

Fondacija tuzlanske zajednice (FTZ) poziva zainteresovane građane/ke, sa područja Tuzlanskog kantona, koji planiraju pokrenuti vlastiti biznis i koji žele unaprijediti svoje poduzetničke vještine i kompetencije da se prijave na javni poziv za podršku start-up poduzetnicima.  

Fondacija tuzlanske zajednice (FTZ) u okviru projekta „Snaga lokalnog“  koji implementira uz partnersku saradnju sa USAIDom realizuje i aktivnosti usmjerene na poboljšanje poduzetničkih kompetencija mladih građana/ki s ciljem povećanja zapošljivosti i samozapošljivosti građana/ki kroz podršku pokretanju malih start-up preduzeća.

Podrška se realizuje kroz projekat “Naša zajednica je naša odgovornost” koji ima za cilj da osnaži osobe i podstiču ih na samozapošljavanje, promicanje poduzetničkog duha u njihovim zajednicama i hvatanje u koštac sa problemom nezaposlenosti kako ne bi napustili zemlju.

Ukupna finansijska vrijednost izdvojena za podršku poduzetnicima u ovom pozivu iznosi 30.000,00 KM ili 6 poduzetničkih inicijativa od po 5.000 KM bez PDVa.

FTZ će organizirati i obuku u poduzetništvu za 20 građana/ki Tuzlanskog kantona, koja je posebno važna za uspostavljanje kontakata s poslovnim sektorom jer se kroz projekat planira organiziranje poslovnih susreta „Biznis kafa“ i mentorstvo s predstavnicima lokalnih biznis lidera.

Cilj programa:

Doprinijeti stvaranju uslova za zapošljavanje i samozapošljavanje nezaposlenih osoba kroz jačanje poduzetničkih kompetencija kako bi ih osposobili za pokretanje malih biznisa.

Prijavom na poziv, zainteresovani kandidati/kinje stiču pravo na: 

 • dvomjesečnu obuku iz oblasti poduzetništva, u trajanju od 64 sata, koja će se održavati kroz 8 cjelodnevnih predavanja u periodu septembar-oktobar 2022. godine (ovisno od situacije eventualno uslovljenom pandemijom COVID 19 i mjerama Kriznog štaba FBiH edukacija će se realizovati ili online ili u uslovima propisanim mjerama o čemu će odabrani kandidati biti blagovremeno obavješteni).
 • mentorsku podršku; FTZ će u suradnji sa poslovnim sektorom, osigurati i stručnu mentorsku podršku svim polaznicama obuke, a kandidati i kandidatkinje koje dobiju finansijsku podršku će imati na raspolaganju i mentorsku podršku u prvim mjesecima razvoja svog biznisa.
 • finansijsku podršku za realizaciju svog poduzetničkog poduhvata, do 5.000,00 KM (bez PDV-a) za pokretanje registrovane poslovne aktivnosti.

Ko se može prijaviti:

EDUKACIJA:

 • Punoljetni građani/ke sa područja svih gradova/općina Tuzlanskog kantona;
 • Punoljetni građani/ke koji koji nemaju formalno registriran biznis i koji planiraju pokrenuti vlastiti biznis i koji žele unaprijediti svoje poduzetničke vještine i kompetencije. 

Napomena:

 • Prednost u pozivu imaju nezaposlena lica sa evidencije Zavoda za zapošljavanje TK, kao i mladi građani/ke dobi do 30 godina.  
 • Broj polaznika/ica edukacije je ograničen na maksimalno 20 osoba.

Očekivani rezultati   

Učesnici/e će unaprijediti svoja znanja i vještine o fazama poslovnog planiranja, marketingu i ostalim poduzetničkim oblastima. Svih 20 polaznika/ica će biti osposobljeno da kreira poslovni plan i da isti kandiduje za finansijsku podršku kako bi pokrenuli vlastiti mali biznis.  Kandidati/kinje koji dobiju finansijsku podršku dobit će i mentorsku podršku u prvim mjesecima pokretanja biznisa.  

Struktura obuke 

Predviđeno je da se obuka sastoji od 4 modula, a svaki modul bi se sastojao od 2 cjelodnevna  predavanja sa po 8 školskih časova od 45 minuta. Ukupan predviđeni broj časova je 64. U okviru obuke zainteresovani kandidati će izraditi poslovni plan koji je osnov za dalju finansijsku i mentorsku podršku. 

Moduli planirani obukom 

 1. Poduzetništvo i poslovna ideja  
 1. Proizvod i istraživanje tržišta 
 1. Poslovno planiranje, marketing, operativni i plan upravljanja  
 1. Operativni, finansijski i biznis plan 

FINANSIJSKA PODRŠKA:

Pravo podnošenja zahtjeva za finansijsku podršku imaju učesnici/e edukacije koji su prisustvovali/e na minimum 75% edukativnih radionica i koji/e žele pokrenuti registrovanu poslovnu aktivnost.

Detaljne kriterije za finansijsku podršku možete pogledati na web stranici Fondacije (link).

Mentorska podrška:

Učesnici/e edukacije će imati priliku svoju ideju razvijati direktno na edukativnim radionicama pri čemu će pored savjetodavne podrške predavača imati i podršku stručnog mentora/ice.

Učesnici/ce edukacije, u procesu razvijanja svog biznis plana, imaju pravo na:

- 1 zajedničko savjetovanje sa mentorom (sastanak 2 h)

- 2 individualna savjetovanja sa mentorom (sastanak 1h)

- 3 uvida u biznis plan (sugestije putem e-maila)

- po potrebi savjetovanja putem telefona ili uvid u biznis plan (sugestije putem e-maila)

Termine savjetovanja aplikanti će dogovoriti direktno sa odabranim mentorima.  Oni kandidati koji dobiju finansijsku podršku, dobit će i mentorsku podršku u oblasti marketinga, finansija, plasmana proizvoda i sl. u prvim mjesecim pokretanja preduzeća.

ŠTA NE PODRŽAVAMO?

Biznis ideja ne može biti podržana ako se radi o sljedećim slučajevima:

 • ukoliko je biznis već registrovan ili je pokrenut proces registracije,
 • ukoliko se želi registrovati biznis van Tuzlanskog kantona,
 • ukoliko se potražuju sredstva za registraciju biznisa,
 • ukoliko se potražuju sredstava za troškove koji nisu prihvatljivi (više o istim u Kriterijima javnog poziva).

NAPOMENA: Sredstva iz ovog Javnog poziva ne uključuju troškove poreza na dodanu vrijednost, PDV. Svi subjekti uspostavljeni po osnovu ovog projekta kao što su registrovana pravna lica (primjer doo - Društva sa ograničenom odgovornošću) ili fizička lica na primjer obrti (Djelatnosti srodne obrtničkoj, Ugostiteljske radnje i slično),  koja dobiju ova sredstva mogu ostvariti pravo na povrat PDV-a za sve troškove koji budu finansirani dodjeljenim grantom. Shodno prethodno navedenom, aplikanti su obavezni prilikom popunjavanja budžeta projekta ili biznis plana da unose isključivo cijene i vrijednosti robe bez PDV-a u kolonu tražena donacija od FTZ, dok vlastito učešće i druge troškove iskazuju sa PDV-om.

Dodijela grantova 

Nakon edukacije, stručna komisija će izvršiti procjenu dostavljenih biznis planova, te na osnovu kvalitete ideje i poslovnog plana, kao i spremnosti i odgovornosti kandidata odabrati najboljih 6 biznis ideja te im dodijeliti grantove do maksimalno 5.000 KM. Komisija će procjenjivati sljedeće kriterije: sposobnost aplikanta da iznese poslovnu ideju, kvalitet biznis plana, inovativnost biznis ideje, utrživost proizvoda/usluge, održivost biznisa i mogućnost zapošljavanja dodatnih osoba.

Vremenski okvir  

Edukacija će biti organizovana od septembra do oktobra 2022. godine. Odabrani kandidati/kinje bit će blagovremeno obavješteni o tačnom rasporedu edukacija. Prijem finaliziranih poslovnih planova će se realizirati najkasnije do 10. novembra 2022. godine, a dodjela sredstava za najbolje poslovne planove i potpisivanje ugovora sa dobitnicima će se realizirati  najkasnije do novembra 2022.godine, a nakon registracije biznisa.

Prijave i kontakt 

Zainteresovani kandidati obavezni su dostaviti popunjen prijavni obrazac na e-mail adresu inicijative@fondacijatz.org najkasnije do 23.09.2022. godine. (Zbog nedovoljnog broja prijava, javni poziv je produžen do 23.09.)

Obzirom da je broj mjesta ograničen Fondacija tuzlanske zajednice zadržava pravo izbora zainteresovanih kandidata na osnovu dostavljenih informacija iz prijave. Svi aplikanti će biti obavješteni o ishodu procesa selekcije učesnika projekta najkasnije do 21.09.2022. Sva dodatna pitanja možete postaviti na gore pomenuti mail ili na broj 035/362-830 (kontakt osoba je Tarik Baraković). 

Tuzla, 19.04.2022.
Protokol br.  162/22;
Br. Javnog poziva:  3 – FP – 1/2022

                                                                                                                                 

 

 

 

PROGRAM PODRŠKE RAZVOJU ZAJEDNICE

Fond za poduzetnišvo

Javni poziv za podršku razvoju prihodovnih aktivnosti domaćinstva i podršku start-up poduzetnicima 

sa područja MZ Kiseljak (Grad Tuzla)

Fondacija tuzlanske zajednice (FTZ) poziva zainteresovane građane/ke sa područja MZ Kiseljak (Grad Tuzla), koji žele pokrenuti vlastiti ili porodični biznis ili prihodovnu aktivnost, kao i unaprijediti svoje poduzetničke vještine kroz neformalnu edukaciju, da se prijave na ovaj javni poziv do 06. maja 2022

Poziv se realizuje u okviru projekta „Inkluzivni razvoj zajednice Kiseljak, za unaprijeđenje socijalno ekonomskog aspekta života građana, posebno Roma“, kojeg implementira FTZ uz partnersku saradnju Freudenberg fondacije i finansijsku podršku Njemačkog saveznog ministarstva za vanjski razvoj (BMZ).

Cilj programa je doprinijeti poboljšanju uslova za zapošljavanje i samozapošljavanje nezaposlenih osoba iz ranjivih kategorija, posebno žena i mladih kroz jačanje poduzetničkih kompetencija učesnika kako bi ih osposobili za pokretanje malih biznisa i razvoj prihodovnih aktivnosti domaćinstva.

Prijavom na poziv, zainteresovani kandidati/kinje stiču pravo na:

 • Jednomjesečnu obuku iz oblasti poduzetništva i poslovnog planiranja u periodu maj 2022.godine
 • mentorsku podršku; FTZ će osigurati i stručnu mentorsku podršku svim polaznicama obuke, a kandidati i kandidatkinje koje dobiju finansijsku podršku će imati na raspolaganju i mentorsku podršku u prvim mjesecima razvoja svoje prihodovne aktivnosti ili preduzeća;
 • stručnu obuku za kandidate koji se bave neregistriranom prihodovnom aktivnošću domaćinstva (stočarstvo i poljoprivreda) u period maj/juni 2022.
 • finansijsku podršku za realizaciju svog poduzetničkog poduhvata, i to:
  • do 3.500,00 KM za prihodovne aktivnosti domaćinstva ili
  • do 5.000,00 KM za pokretanje registrovane poslovne aktivnosti.

Ko se može prijaviti?

EDUKACIJA

 • Punoljetni građani/ke sa područja mjesne zajednice Kiseljak koji koji nemaju formalno registriran biznis i koji planiraju pokrenuti vlastiti biznis, i koji žele unaprijediti svoje poduzetnički vještine i kompetencije
 • Punoljetni građani koji žele pokrenuti prihodovne aktivnosti domaćinstva (stočarstvo i poljoprivreda), a za koje posjeduju osnovne uslove
 • Punoljetni građani koji se bave sakupljanjem sekundarnih sirovina u momentu objave poziva, pod uslovom da su:
  • spremni doprinijeti zaštiti okolišta
  • spremni da učestvuju u organizovanom odvozu neželjenog otpada;
  • spremni da obezbijede rješenje o oslobađanju od registracije poslovne djelatnosti (koje izdaje Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša, a za čije obezbjeđenje će FTZ osigurati administrativnu podršku).
 • Građani/ke koji imaju registrirani biznis na području MZ Kiseljak, koji nije stariji od 18 mjeseci i koji nije ranije dobijao podršku iz ovog programa,
 • Za učešće na edukaciji se mogu prijaviti i punoljetne osobe iz drugih mjesnih zajednica sa područja Grada Tuzla, pod uslovom da svoje poduzetničke poduhvate žele realizovati na području MZ Kiseljak, te pružiti  mogućnost zapošljavanja korisnika iz ranjivih grupa sa područja mjesne zajednice Kiseljak. 

FINANSIJSKA PODRŠKA

Pravo podnošenja zahtjeva imaju učesnici edukacije koji su:

 • Prisustvovali na minimum 75% edukativnih radionica i koji žele pokrenuti prihodovnu aktivnost domaćinstva ili žele pokrenuti registrovanu poslovnu aktivnost
 • Osigurali osnovne uslove za pokretanje prihodovne aktivnosti i/il osigurano vlastito učešće.

Detaljne kriterije za finansijsku podršku možete pogledati OVDJE.

MENTORSKA PODRŠKA

Učesnici/e edukacije će imati priliku svoju ideju razvijati direktno na edukativnim radionicama pri čemu će pored savjetodavne podrške predavača imati i podršku stručnog mentora/ice.

Učesnici/ce edukacije, u procesu razvijanja svog biznis plana, imaju pravo na:

- 1 zajedničko savjetovanje sa mentorom (sastanak 2 h)

- 2 individualna savjetovanja sa mentorom (sastanak 1h)

- 3 uvida u biznis plan (sugestije putem e-maila)

- po potrebi savjetovanja putem telefona ili uvid u biznis plan (sugestije putem e-maila)

Termine savjetovanja aplikanti će dogovoriti direktno sa odabranim mentorima.  Oni kandidati koji dobiju finansijsku podršku, dobit će i mentorsku podršku u oblasti marketinga, finansija, plasmana proizvoda i sl. u prvim mjesecim pokretanja preduzeća ili razvoja svoje prihodovne aktivnosti.

Dodjela grantova 

Nakon edukacije, stručna komisija će izvršiti procjenu dostavljenih biznis planova i zahtjeva, te na osnovu kvalitete ideje i poslovnog plana, kao i spremnosti i odgovornosti kandidata odabrati najbolje biznis ideje i zahtjeve za unapređenje prihodovne aktivnosti. Komisija će procjenjivati sljedeće kriterije: prisustvo na obuci, motivaciju i kapacitet poduzetnika, inovativnost biznis ideje, utrživost proizvoda/usluge, osigurano vlastito finansijsko ili drugo učešće u skladu sa potrebama poslovne ideje (u vidu raspoloživog zemljišta, potrebnih objekata I sl), održivost biznisa i kvalitet biznis plana.

Vremenski okvir

Edukacija će biti organizovana u periodu od maj/juni 2022. godine. Odabrani kandidati/kinje bit će blagovremeno obavješteni o tačnom rasporedu edukacija. Zahtjev za finansijsku podršku kandidatkinje koje prođu edukaciju trebaju predati najkasnije 15 dana nakon završetka edukacije, a dodjela sredstava za najbolje poslovne planove i potpisivanje ugovora sa dobitnicama će se realizirati najkasnije do septembra mjeseca 2022. godine.

Prijave i kontakt

Sve zainteresovane osobe trebaju iskazati interes dostavljanjem popunjenog obrasca prijave na mail adresu albina@fondacijatz.org najkasnije do 06. maja 2022.godine.

Prijavni obrazac možete preuzeti OVDJE. Prijave je moguće dostaviti i popuniti lično i u Društvenom centru Kiseljak svaki radni dan od 09:00 – 12:00h. Dodatne informacije na broj 035  382 325. Kontakt osoba je Albina Beganović.  

Tuzla, 12.04.2021.
Br. protokola: 133/21
Broj javnog poziva: 2- FP – 2/2021

JAVNI POZIV

za podršku osobama sa područja mjesne zajednice Kiseljak koje se bave neformalnim sakupljanjem sekundarnih sirovina

Fondacija tuzlanske zajednice u okviru projekta „Unaprijeđenje neformalnog tretmana sekundarnih sirovina u zajednici Kiseljak“ koji implementira uz partnersku saradnju Freudenberg fondacije realizuje  aktivnosti usmjerene na podršku održivom razvoju mjesne zajednice Kiseljak, kroz unaprijeđenje neformalnog tretmana sekundarnih sirovina. 

Ovim putem Fondacija poziva zainteresovane osobe da se prijave na javni poziv ukoliko dolaze sa područja mjesne zajednice Kiseljak pod uslovom da:

 • se bave sakupljanjem sekundarnih sirovina u momentu objave poziva;
 • žele unaprijediti svoje prihodovne aktivnosti;
 • žele doprinijeti zaštiti okruženja i razvoju zajednice u kojoj žive;
 • su spremne da učestvuju u organizovanom odvozu neželjenog otpada;
 • su spremne da obezbijede rješenje o oslobađanju od registracije poslovne djelatnosti (koje izdaje Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša, a za čije obezbjeđenje će FTZ osigurati administrativnu podršku).

Prijavom na poziv kandidati stiču pravo na:

 • Stručno savjetovanje za unaprijeđenje vlastite poslovne djelatnosti;
 • Podršku u izradi plana za unaprijeđenje prihodovne aktivnosti;
 • Podršku u podnošenju zahtjeva za dobijanje rješenja o oslobađanju od registracije poslovne djelatnosti (pri Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okoliša TK);
 • Mogućnost apliciranja za finansijsku podršku za unaprijeđenje prihodovne aktivnosti u visini do 2.000,00 KM;
 • Praćenje i savjetovanje sa mentorom u toku realizacije ostvarene podrške.

Struktura podrške

Prijavljeni kandidati će imati grupne i individualne susrete sa mentorom koji će im pomoći da odrede mogućnosti za unaprijeđenje prihodovne aktivnosti, uvažavajući planove kandidata i individualne uslove u kojima kandidati žive i rade.

U vremenu rada sa mentorom kandidati će dobiti podršku za izradu plana unaprijeđenja poslovne aktivnosti/zahtjeva za podršku, kao i zahtjeva za oslobađanje od registracije poslovne djelatnosti ukoliko kandidati već nemaju istu.

Finansijska podrška

Zainteresovani kandidati će u saradnji sa mentorom pripremiti individualni plan unaprijeđenja prihodovne aktivnosti, na osnovu kojeg će komisija za podršku donijeti odluku o podršci. Visina podrške može iznositi najviše 2.000,00 KM.

Vremenski okvir

Rok za prijave na poziv je 30.april 2021. godine. 

Stručno savjetovanje za unaprijeđenje vlastite poslovne djelatnosti će biti realizovano kroz susrete sa mentorom u periodu maj-juni.  Prijem zahtjeva za finansijsku podršku će se vršiti u mjesecu junu. Potpisivanje ugovora za finansijsku podršku za kandidate koji dobiju podršku će biti realizovano u julu, nakon čega će biti realizovana finansijska podrška. Mentorsko praćenje u realizaciji podrške će biti osigurano do kraja godine.  Fondacija ostavlja mogućnost promjene rokova ukoliko bude potreban duži vremenski period za kandidate da obezbijede potrebnu dokumentaciju. 

Kako se prijaviti?

Zainteresovane osobe mogu popuniti obrazac prijave lično u kancelariji Fondacije tuzlanske zajednice u Društvenom centru Kiseljak svaki radni dan od 12:00 – 15:00h, do 30 aprila 2021. godine. Za dodatne informacije dostupan je kontakt telefon 035 382 325 ili kontakt mail: inicijative@fondacijatz.org

Preuzmite prijavni obrazac OVDJE.