10.09.18

 POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

 
Fondacija tuzlanske zajednice poziva zainteresovane  ponuđače da dostave ponude za  nabavku usluge izgradnje objekta društveno-edukativnog centra u MZ Kiseljak Tuzla. 
 
Pozivaju  se preduzeća iz Bosne i Hercegovine, koje se bave građevinskim poslovima izgradnje objekata da svoje ponude dostave na adresu Fondacije tuzlanske zajednice do 24.09.2018., do 12.00h (podne) u skladu sa kriterijima poziva i dokumentacijom glavnog projekta objekta. 
 
Zainteresovani ponuđači mogu preuzeti projektnu dokumentaciju u glavnoj kancelariji Fondacije tuzlanske zajednice, na adresi Pozorišna 13, u periodu trajanje poziva na ponude, u radnom vremenu od 08:30 do 16:00. Za više informacija  pozovite na 035 362-832 ili  na fondtz@fondacijatz.org
 
OPŠTI PODACI
Predmet poziva je nabavka usluga za izgradnju objekta društveno-edukativnog centra u MZ Kiseljak Tuzla. Objekat je nepravilnog oblika dimenzija 19,50 x 10,50 metara, površine 310m2,  prizemlje + sprat, predviđen na predmetnoj parceli k.č. 92. K.o Kiseljak 
 
Investitor izgradnje objekta je Fondacija tuzlanske zajednice uz finansijsku podršku Njemačkog ministarstva za vanjski razvoj i Freudenberg fondacije iz Njemačke. Objekat se gradi u okviru projekta „Razvoj zajednice Kiseljak sa posebnim akcentom na uključivanje Roma˝ .
 
Opis
Objekat će imati namjenu društveno edukativnog centra, u kojem će  biti smještene kancelarije Savjeta Mjesne zajednice i Matičnog ureda,  te kancelarija za projektno osoblje Fondacije tuzlanske zajednice. U okviru centra planirane su dvije manje sale za sastanke, odnosno radionički rad aktivnih udruženja, te veća sala za kulturne i društvene aktivnosti u zajednici. Objekat je planiran kao objekat sa visokom energetskom efikasnošću i usklađen sa potrebama osoba sa invaliditetom (poseban toalet, pristupi i lift). Vanjsko uređenje obuhvata  prostor za parking i dvorište sa travnatom površinom.  
 
Tehničke specifikacije 
Svi predmjeri radova i količine potrebnih materijala se nalaze u dokumentaciji Glavnog projekta, koju će dobiti zainteresovani ponuđači.  
 
Mjesto izgradnje objekta
Ulica Prvog maja do br. 28, MZ Kiseljak, 75 000 Grad Tuzla, 
 
Rok izgradnje objekta
Rok za izgradnju objekta društveno-edukativnog centra će se računati od dana uvođenja u posao i iznosiće 60 dana, odnosno u periodu oktobar – novembar 2018.  Ponude koje budu sadržavale rokove izvođenja radova koji su duži od 60 kalendarskih dana neće biti prihvatljive. 
 
Garancija za izvedene radove
Ponuđač je u obavezi da dostavi garanciju za ponuđene radove. Dužina trajanja garancije se mora navesti u ponudi. Dužina trajanja garancije za izvedene radove, koju je izvođač dužan osigurati, iznosi 10 godina, računajući od trenutka zapisničke primopredaje izvršenih radova Ugovornom organu.
 
USLOVI ZA PRIJAVU NA POZIV
 
Na poziv se može prijaviti svaki zainteresovani ponuđač ukoliko ispunjava sljedeće uslove i za što može priložiti valjane dokaze:
1. Da je registrovan kod nadležnog organa za obavljanje djelatnosti.
2. Da ponuđač i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan za neko od krivičnih djela kao član
organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična djela protiv privrede, krivična djela protiv životne sredine, krivično djelo primanja ili davanja mita, krivično djelo prevare.
3. Da mu nije izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti, koja je na snazi u vrijeme objavljivanja poziva za podnošenje ponuda;
4. Da je izmirio dospjele poreske obaveze i druge javne dažbine u skladu sa propisima
5. Da nije pod stečajem ili nije predmet stečajnog postupka, da nije predmet postupka likvidacije, odnosno postupka obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu sa važećim propisima.
6. Da posjeduje iskustvo u sličnim poslovima (dostaviti referentnu listu sa minimalno tri objekta sličnih dimenzija).  
7. Da posjeduje tehničku i profesionalnu sposobnost za obavljanje navedenih poslova, što podrazumjeva vlastitu mehanizaciju i dovoljan broj kvalifikovanih uposlenika kako bi se tražena usluga izvršila kvalitetno i na vrijeme. 
 
KRITERIJI ZA DODJELU POSLA I POTPISIVANJE UGOVORA
- Ispunjeni uslovi poziva 
- Ukupna vrijednost ponude
- Poštivanje traženog vremenskog roka za izvedbu projekta.
- Reference i iskustvo na izvođenju sličnih projekata
 
NAČIN PRIJAVE
Zainteresovani ponuđači trebaju da dostave sljedeću dokumentaciju: 
-Popunjene specifikacije troškova za sve dijelove projekta 
-Izjave o ispunjavanju uslova za prijavu na poziv
-Reference o iskustvu na realizaciji istih ili sličnih poslova  
 
Traženu dokumentaciju je potrebno dostaviti najkasnije do 24.09.2018., i to do 12.00h (podne). Sve prijave nakon ovog roka neće biti uzete u razmatranje.  
 
Dokumentaciju dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili putem pošte na adresu Pozorišna 13, 75000 Tuzla pod nazivom: Ponuda za nabavku usluge „Izgradnja objekta društveno edukativnog centra u MZ  Kiseljak“. 
 
Za sva dodatna pitanja i informacije budite slobodni kontaktirati nas na telefon 035 362 832 ili putem e-maila fondtz@fondacijatz.org. Kontakt osoba Ismet Sokoljanin, menadžer za razvoj programa.