22.10.18

Obuka za organizacije civilnog društva iz regiona na temu Zelena ekonomija 


U Kolašinu je 15. i 16. oktobra održan dvodnevni trening na temu Zelena ekonomija za organizacije civilnog društva iz Crne Gore, Srbije i Bosne i Hercegovine. Obuci na ovu temu prisustvovala su 33 predstavnika organizacija među kojima je Fondacija tuzlanske zajednice i Mreža aktivnih zajednica. Prisutni su na ovaj način imali priliku da unaprijede znanja i vještine na teme kao što su glavni sektori zelene ekonomije, zeleno poduzetništvo, principi zelene ekonomije, razvoj zelene ekonomije i primjeri iz Evropske unije, novi pokreti u ovoj oblasti itd. Predavači na treningu su bili predstavnici Udruženja Slap iz Hrvatske, Sonja Vuković i Dragana Lisjak. 

Obuka je dio projekta „GEAR - Green Economy for Advanced Region (Zelena ekonomija za razvoj regiona)“ koji ima za cilj povećanje aktivnosti i uticaja organizacija civilnog društva iz Crne Gore, Srbije, BiH, Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije i Albanije u zaštiti životne sredine kroz umrežavanje, jačanje kapaciteta i promovisanje zelene ekonomije. Projekat finansira Evropska unija u okviru Programa podrške civilnom društvu i medijima za 2016-2017, a realizuje FORS Montenegro u partnerstvu sa organizacijama SMART Kolektiv iz Srbije, Centar za razvoj i podršku iz BiH, EKO Svest iz BJR Makedonije, EDEN Centar iz Albanije i Udruženjem Slap iz Hrvatske. 

Pored pomenutog treninga, u saradnji sa partnerima, u narednom periodu biće organizovane obuke na sljedeće teme: Javno zastupanje i lobiranje, Učešće u donošenju odluka, Upravljanje projektnim ciklusom, Praćenje javnih politika, Istraživanja i analize javnih politika i Unapređenje saradnje sa državnom i lokalnim upravama. Osim treninga, projekat uključuje i razne druge aktivnosti usmjerene ka daljem jačanju organizacija civilnog društva iz regiona i njihovog uticaja u oblasti zaštite životne sredine kao i promovisanju koncepta zelene ekonomije kao što su: dodjela grantova lokalnim organizacijama, studijska posjeta Hrvatskoj i upoznavanje sa primjerima dobre prakse u zelenoj ekonomiji i zelenom poduzetništvu, prezentacije primjera dobre praske u ciljnim zemljama, kampanja promovisanja zelene ekonomije, izrada Studije mogućnosti razvoja zelene ekonomije u regionu, publikacije na ove teme itd. 

Veoma važan očekivani rezultat projekta je umrežavanje organizacija civilnog društva iz regiona koje se bave temama vezanim za zastitu životne sredine, a što će voditi ka unapređenju saradnje, razmjeni znanja, iskustava i naučenih lekcija u ovoj oblasti i obezbjeđivanju osnova za njihovu buduću saradnju i razvoj zajedničkih projekata i inicijativa. 
Ispred Fondacije tuzlanske zajednice učešće je uzela Azra Bašić, asistentica programa finansijske podrške a predstavnica Mreže aktivnih zajednica jeste Maida Mehemdović, članica upravnog odbora organizacije.

Training for Civil Society Organisations from the Region on Green Economy 

A two-day training on Green Economy for civil society organisations from Montenegro, B&H and Serbia on Green Economy took place in Kolašin, on 15-16 October. The training gathered 33 representatives of CSOs who had the opportunity to improve their knowledge and skills on topics related to Green Economy such as green entrepreneurship, principles of green economy, the development and examples of this concept in the European Union, new movements in this area, etc. The training was conducted by Sonja Vuković and Dragana Lisjak, representatives of the Association Slap from Croatia.

The training is a part of the project "GEAR - Green Economy for Advanced Region” whose aim is to increase the impact of civil society organisations from Montenegro, Serbia, B&H, the Former Yugoslav Republic of Macedonia and Albania in environmental protection by promoting networking, strengthening their capacities and by promoting green economy through CSO local projects. The project is financed by the European Union within the Civil Society Facility and Media Programme 2016-2017 and it is implemented by FORS Montenegro in partnership with the organisations SMART Kolektiv from Serbia, Centre for Development and Support from B&H, EKO Svest from FYR Macedonia, EDEN Center from Albania and Association Slap from Croatia.

In addition to this training, in the first phase of project implementation, trainings on the following topics will be organised in collaboration with the partners in the project: Public Advocacy and Lobbying, Participation in Decision Making, Project Cycle Management, Monitoring of Public Policies, Analyses and Research and Improvement of Collaboration with Authorities. In addition to the trainings, the project includes a series of activities aimed to further improve CSOs’ capacities and impact in environmental protection, and  to promote green economy, such as: a sub granting programme for local CSOs; a study visit to Croatia to familiarise with good practices in green economy and green entrepreneurship;  presentations of good practices in the target countries; campaign of promotion of green economy; development of a study on the possibilities for development of Green Economy in the region; publications on these topics, etc. 

A very important expected result of the project is networking of civil society organisations from the region dealing with topics related to environmental protection, which will lead to improvement of their collaboration, exchange of knowledge, experience and lessons learned in this area, and will provide a basis for their future cooperation and development of joint projects and initiatives.