preloader__image

Cjelovit pristup u radu na Kiseljaku

Tokom protekle sedmice mještanima MZ Kiseljak podijeljeno je 960 kanti za selekciju otpada. Podjela kanti za ambalažni i miješani otpad realizovana je u okviru aktivnosti uvođenja primarne selekcije otpada u domaćinstvima koju na području ove zajednice provodi Fondacija tuzlanske zajednice u saradnji sa JKP Komunalac i Centrom za ekologiju i energiju. Prateći praksu drugih zajednica sa područja grada Tuzla, koje su u prethodnom periodu prešle na novi režim odvoza otpada i pozitivnim izvještajima partnera s terena, selekcija otpada će unaprijediti način odvoza otpada i omogućiti bolje odvajanje otpada i samim tim smanjenje ukupnog otpada koji se odvozi na deponiju.

Edukacije praćene konkretnim aktivnostima

Fondacija u tom smislu, prema riječima koordinatorice programa otvorenog obrazovanja u Fondaciji Sabine Sinanović Ćatibušić, s jedne strane radi na konkretnoj podršci građanima, a s druge na podizanju svijesti stanovnika MZ Kiseljak kad je riječ o važnosti očuvanja okoliša:

„Ovo je samo jedna aktivnost, kojoj je prethodilo održavanje informativnih sastanaka sa mještanima, a nakon koje će slijediti praćenje stanja na terenu i organizovanje radionica o kompostiranju, kako bi se smanjila količina organskog otpada na deponijama. Pored toga organizovaćemo edukacije o tome kako u svakodnevnom životu primijeniti principe održivog razvoja, odnosno šta svako od nas može da uradi da doprinese balansu i ravnoteži između potreba savremenog čovjeka i zaštite prirode.“

Mještani otvoreni za saradnju

Građani su u Kiseljaku inače otvoreni, radoznali i zainteresovani za prilike i novine koje u zajednicu donosi Fondacija i sve aktivnosti se provode upravo u saradnji sa građanima, koji su u svom akcionom planu iskazali potrebu i želju da svoju zajednicu razvijaju na održiv način. Ćatibušić ističe kako je ovo samo jedna aktivnost koja treba da doprinese ukupnoj slici razvoja Kiseljaka. U protekolom su periodu, objašnjava ona, radili na poboljšanju uslova života i rada sakupljačia sekundarnih sirovina, obnovi dva izvora pitke vode i izvora mineralne vode, organizovali različite edukacije iz poduzetništva, nakon kojih su dodjeljivali finansijsku podršku prihodovnim aktivnostima domaćinstva, posebno ženama, te radili različite programe i u oblasti obrazovanja.  Većina ovih aktivnosti provedena je u saradnji sa Lokalnom grupom za razvoj Kiseljak, koja je objedinila sve lokalne aktere u zajednici. Prilično velik zalogaj u jednoj prilično nerazvijenoj zajednici, Fondacija sa uspjehom koordinira, a sve zahvaljujući velikom broju partnerstava sa organizacijama civilnog društva i institucijama, od koji svi donose ekspertizu iz svog polja djelovanja.

Djelovanje u različitim poljima

„Na Kiseljaku radimo od 2015. godine, od 2019. godine djelujemo u Društvenom centru Kiseljak koji smo izgradili uz podršku Grada Tuzle, Freudenberg fondacije i Ambasade Savezne Republike Njemačke u BiH. Došli smo na inicijativu mještana, koji su od nas tražili podršku u smislu novih mahnizama , metoda rada i finansijske podrške za razvoj svoje zajednice. Provodimo širok spektar aktivnosti, djelujemo u polju ekološkog, socijalnog i ekonomskog aspekta, međutim ako uzmemo u obzir da je održiv razvoj upravo spona ta tri aspekta, onda postaje jasno da je naše djelovanje u ovoj zajednici strateško. Traženje realnih rješenja kako bi zajednica napravila progres uključuje veliki broj partnera, s kojima svakodnevno sarađujemo“, kaže Ćatibušić.

Izgradnjom Centra i povećanjem obima svog djelovanja, Fondacija je na neki način unijela život u ovu zajednicu i razlika u odnosu na 2015. godinu je vidljiva. Novi pristup u radu, nazvan “1 km2 obrazovanja”,  koji zagovara realizaciju velikog broja različitih intervencija na malom geografskom prostoru kako bi se postigla dugoročna promjena, povezao je sve aktere u društvu. Obzirom na to da su problemi jako kompleksni i da je Kiseljak zajednica koja je zapostavljena dugi niz godina, rješenja traže zajedno građani, institucije i organizacije civilnog drustva, koji kreiraju četverogodišnji akcioni plan. Fondacija je u tom smislu kohezivni element koji je ovoj zajednici ranije nedostajao.

Inkluzivan rad sa mještanima romske nacionalnosti

 Često je izazovno u MZ Kiseljak govoriti o razvoju zajednice u širem kontekstu, kada u istoj živi veliki broj  stanovništva kojima nema zadovoljene osnovne egzistencijalne potrebe. Rad Fondacije ovdje se zasniva na inkluzivnom razvoju jer, kako kaže Ćatibušić, ni jedna zajednica se ne može razvijati ukoliko u procese nisu uključeni svi članovi društva: „U tom smislu, veliki dio našeg posla odnosi se i na poboljšanje uslova življenja građana romske nacionalnosti, koji su integrativni dio ove zajednice i aktivno učestvuju u planiranju i traženju rješenja, koja ovdje jesu nešto kompleknija upravo zbog izazova s kojima se susreće romska populacija, kao manjinska populacija u našoj državi.”

U posljednjih 5 godina, pored izgradnje Društvenog centra vrijednog oko pola miliona KM, Fondacija je kroz podršku građanima i inicijativama u ovu zajednicu uložila skoro 300 000 KM. Rezultati ulaganja time su veći kada se uzme u obzir učešće partnera i samih mještana u inicijativama koje su implementirane za dobro svih u Kiseljaku. Cjelovit pristup u radu u ovoj zajednici upravo je ono što postaje garant održivosti i motivacija za dugogodišnju podršku međunarodnih donatora Freudenberg fondacije i Njemačkog saveznog ministartsva za ekonomsku saradnju u razvoj (BMZ).